eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012567230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 278

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-841

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225173300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25f0271d-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112050/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opieki medycznej i usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25f0271d-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert – sposób złożenia oferty opisany jest w pkt 8.8 SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl Link do strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25f0271d-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do Platformy w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@warszawa.lasy.gov.pl
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Więcej informacji na temat RODO w rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ER.270.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin w ramach miesięcznego abonamentu oraz świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników lub kandydatów na pracowników Zamawiającego - za faktycznie wykonane usługi.
Usługi z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i ich rodzin będą współfinansowane ze środków własnych tych pracowników - za pośrednictwem Zamawiającego.
Usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz usługi z zakresu medycyny pracy będą świadczone na terenie m. st. Warszawy oraz innych miejscowości na terenie kraju wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, zwany dalej „OPZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do każdej z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne) usługi, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji formularza cenowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z usług wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Usługi medyczne będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, której łączna wartość nie będzie przekraczała 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §6 ust 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych usług zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena. Maksymalną liczbę punktów (100 punktów) otrzyma oferta o najniższej cenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991);
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje na terenie m. st. Warszawy co najmniej 10 placówkami medycznymi, w których dostępne będą konsultacje lekarskie co najmniej wymienionych lekarzy: internista, pediatra, dermatolog, ginekolog, okulista, neurolog, ortopeda, kardiolog. Konsultacja lekarza każdej z wymienionych specjalizacji musi być dostępna w co najmniej 10 placówkach którymi dysponuje Wykonawca, przy czym niekoniecznie każdy z wymienionych specjalistów musi być dostępny w każdej z placówek, wskazanych przez Wykonawcę w których to placówkach Wykonawca będzie świadczył usługi zdrowotne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
Przez placówkę medyczną rozumie się placówkę, w której prowadzona jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisaną do rejestru prowadzonego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ),
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ);
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. - jeżeli dotyczy
e) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu - jeżeli dotyczy
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11.4. lit. h) SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (składane – o ile dotyczy);
h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (składane – o ile dotyczy);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ),
b) aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991);
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ);
d) wykaz placówek medycznych, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 6.1. lit. d) (załącznik nr 7 do SWZ).
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. - jeżeli dotyczy
f) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust.4 - jeżeli dotyczy
g) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia przy uwzględnieniu poniższych warunków:
a) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,
b) zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy PZP warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 6.1. lit. b, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane (tj. spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie wpisów do rejestru),
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku określonego w pkt 6.1. lit. d) SWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający dopuszcza, by warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniał co najmniej jeden z Wykonawców,
d) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
e) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3. lit. b) i d), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4, dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
f) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
h) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. W rozumieniu umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie zobowiązania Stron stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności.
3. Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy.
4. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 3, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
5. Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.). Do obliczenia ewentualnej zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie przyjęty ogłoszony wskaźnik GUS za ostatni kwartał w stosunku do daty złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia,
2) strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w pkt 1, będzie wynosił nie mniej niż 4 punkty procentowe, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz w okresie obowiązywania umowy i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie umowy,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do umowy, nie później jednak niż w terminie miesiąca licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym złożono wniosek i dotyczyć usług wykonanych od tego terminu.
6. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego, pod rygorem nieważności, wniosku. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25f0271d-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2024 r. (z zastrzeżeniem, że gdy umowa zostanie zawarta po tym terminie umowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia) do 31.12.2024 r.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.