eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milejczyce › Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy MilejczyceOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MILEJCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 5

1.5.2.) Miejscowość: Milejczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-332

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856579070

1.5.8.) Numer faksu: 856579083

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@milejczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf588926-8dc8-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00229458/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf588926-8dc8-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie oferty, zmiana oferty, wycofanie oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” dostępnego na Platformie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza pomocniczo komunikację przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem
zp@milejczyce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Milejczyce reprezentowana przez Wójta (ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce; nr tel.: 85 657 90 70, e-mail: gmina@milejczyce.pl);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIN.271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Milejczyce.
2. System odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Zamówienie obejmuje:
1) systematyczne odbieranie i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, gromadzonych w pojemnikach i workach, tj. odbieranie:
a) pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) bioodpadów (w tym odpadów zielonych),
c) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
d) papieru, tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz odpadów opakowaniowych z tektury,
e) popiołu i żużla,
f) odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych z metali oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
g) szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła,
h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
2) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Milejczycach w pojemniki i kontenery o parametrach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, umożliwiające gromadzenie dostarczonych przez mieszkańców odpadów oraz ich odbieranie i zagospodarowanie. Odbieranie odpadów z PSZOK będzie następowało z częstotliwością zależną od
potrzeb, po telefonicznym lub mailowym zgłoszeni przez zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia.
W PSZOK będą zbieranie następujące odpady komunalne:
a) pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,
c) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
d) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,
e) chemikalia,
f) odpady tekstyliów i odzieży
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady niebezpieczne,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyte opony,
l) przeterminowane leki,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe,
n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w pojemniki, kontenery i worki, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia, w terminie do dnia 01.02.2024 r.;
4) odbiór odpadów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia, w terminie od dnia 01.01.2024 r.;
5) zastosowanie się do wymogów dotyczących przekazywania odpadów określonych w załączniku nr 5 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia;
6) zastosowanie się do innych wymogów i zasad określonych przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
7) Sporządzenie w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
2. O zamówienie może ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 12 mogą spełniać łącznie, zaś warunki, o których mowa w ust. 3-4 muszą być spełnione przez każdego Wykonawcę samodzielnie.
7. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.4 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.5 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
1.6 opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2 do SWZ);
1.2 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg załącznika nr 2 do SWZ);
1.3 zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (wg załącznika nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdz. IV ust. 1-2 SWZ mogą spełniać łącznie, zaś warunki, o których mowa w rozdz. IV ust. 3-4 SWZ muszą być spełnione przez każdego Wykonawcę samodzielnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia składa każdy wykonawca odrębnie.
Oferta musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wystąpienia siły wyższej.
2. W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 ustala się, że zmiany mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.
3. Wykonawca do wniosku, o którym mowa w ust. 4 zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany prawa w zakresie określonym w ust. 2 niniejszej umowy miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
4. Wszelkie zmiany umowy winny nastąpić w formie pisemnej w drodze aneksu.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających zmiany. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
6. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Milejczyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.