eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Dostawa energii elektrycznej do siedziby Radia Bia造stok S.A. w Bia造mstoku ul. 安ierkowa 1, w υm篡 ul. Sadowa 8, w Suwa趾ach ul. Noniewicza 93B/U/VIIIOg這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do siedziby Radia Bia造stok S.A. w Bia造mstoku ul. 安ierkowa 1, w υm篡 ul. Sadowa 8, w Suwa趾ach ul. Noniewicza 93B/U/VIII

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGΜ吉IA W BIAΧMSTOKU "RADIO BIAΧSTOK" SP茛KA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050252837

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. 安ierkowa 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 7 456 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radio.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.radio.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do siedziby Radia Bia造stok S.A. w Bia造mstoku ul. 安ierkowa 1, w υm篡 ul. Sadowa 8, w Suwa趾ach ul. Noniewicza 93B/U/VIII

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8de362a6-8dcf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00518033

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8de362a6-8dcf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dost瘼nego na Platformie e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z przedmiotowym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem post瘼owania wskazanym w SWZ.
Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie kontaktowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej (e-mail sekretariat@radio.bialystok.pl) z zastrze瞠niem, 瞠 z這瞠nie oferty jest mo磧iwe wy陰cznie za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dost瘼nego na Platformie e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z przedmiotowym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem post瘼owania wskazanym w SWZ.

Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie kontaktowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej (e-mail sekretariat@radio.bialystok.pl) z zastrze瞠niem, 瞠 z這瞠nie oferty jest mo磧iwe wy陰cznie za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia oraz 瞠 dokumenty lub o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia wymienione w SWZ nale篡 z這篡 w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o鈍iadczenia po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m.

Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.

Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” dost瘼nych na Platformie e-Zam闚ienia wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).

Za dat przekazania dokument闚, informacji i o鈍iadcze oraz ich cyfrowych odwzorowa przyjmuje si dat i czas ich wp造wu na Platform e-Zam闚ienia lub dat i czas wp造wu na serwer pocztowy Zamawiaj帷ego.

W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.

Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Radio Bia造stok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib: ul. 安ierkowa 1, 15-328 Bia造stok. Z Administratorem mo積a si kontaktowa pisemnie, za pomoc poczty tradycyjnej na adres: ul. 安ierkowa 1, 15-328 Bia造stok lub drog e-mailow pod adresem: iodo@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-To陶oczko, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa pod adresem mailowym: iodo@radio.bialystok.pl.
3. Dane osobowe s przetwarzane na podstawie rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych.
4. Przetwarzanie danych odbywa si w zwi您ku z:
a) realizacj umowy na zlecone zam闚ienie publiczne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) rozliczeniem umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) realizacj zadania publicznego w ramach zam闚ienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
d) dochodzeniem i obron roszcze – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5. Dane osobowe nie pochodz od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywa danych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywa danych osobowych, a je瞠li musia這by to nast徙i, to tylko na podstawie przepis闚 prawa, w tym do Urz璠u Zam闚ie Publicznych, Organ闚 Kontrolnych lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawc闚 us逝g teleinformatycznych, biur rachunkowych 鈍iadcz帷ych us逝gi na rzecz Administratora.
8. Dane b璠 przetwarzane przez okres 10 lat od pocz徠ku roku nast瘼uj帷ego po roku, w kt鏎ym nast徙i豉 realizacja zam闚ienia.
9. Osoba, kt鏎ej dane dotycz ma prawo do 膨dania od administratora dost瘼u do danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak瞠 prawo do przenoszenia danych.
10. Skarg nas dzia豉nia Administratora mo積a wnie嗆 do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Ich niepodanie spowoduje brak mo磧iwo軼i udzia逝 w post瘼owaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.215.09.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa energii elektrycznej do siedziby Radia Bia造stok S.A. w Bia造mstoku ul. 安ierkowa 1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, s這neczna ij康rowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, z這穎nych w poszczeg鏊nych cz窷ciach zam闚ienia oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danej cz窷ci, spo鈔鏚 ofert spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w Za陰czniku nr 1 do SWZ, w oparciu o nast瘼uj帷e kryteria i ich wagi:

ㄠczna cena oferty – 100 pkt

Kryterium „ㄠczna cena oferty”

Ocena punktowa ka盥ej oferty w kryterium „ㄠczna cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z formu陰:

liczba punkt闚 = Cmin/Co x 100

gdzie:
Cmin – najni窺za 陰czna cena ofertowa brutto spo鈔鏚 z這穎nych ofert w ka盥ej cz窷ci,
Co – cena brutto oferty ocenianej w ka盥ej cz窷ci.


Spos鏏 obliczania ca趾owitej liczby punkt闚 dla danej oferty:

Ca趾owita liczba punkt闚 dla danej oferty jest sum przyznanych punkt闚 dla wymienionych powy瞠j kryteri闚.

Punktacja przyznawana oferentom w b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. Najwy窺za liczba punkt闚 wyznaczy najkorzystniejsz ofert w ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa energii elektrycznej do siedziby Radia Bia造stok S.A. ul. Sadowa 8, 18-400 υm瘸. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, s這neczna ij康rowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, z這穎nych w poszczeg鏊nych cz窷ciach zam闚ienia oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danej cz窷ci, spo鈔鏚 ofert spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w Za陰czniku nr 1 do SWZ, w oparciu o nast瘼uj帷e kryteria i ich wagi:

ㄠczna cena oferty – 100 pkt

Kryterium „ㄠczna cena oferty”

Ocena punktowa ka盥ej oferty w kryterium „ㄠczna cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z formu陰:

liczba punkt闚 = Cmin/Co x 100

gdzie:
Cmin – najni窺za 陰czna cena ofertowa brutto spo鈔鏚 z這穎nych ofert w ka盥ej cz窷ci,
Co – cena brutto oferty ocenianej w ka盥ej cz窷ci.


Spos鏏 obliczania ca趾owitej liczby punkt闚 dla danej oferty:

Ca趾owita liczba punkt闚 dla danej oferty jest sum przyznanych punkt闚 dla wymienionych powy瞠j kryteri闚.

Punktacja przyznawana oferentom w b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. Najwy窺za liczba punkt闚 wyznaczy najkorzystniejsz ofert w ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa energii elektrycznej do siedziby Radia Bia造stok S.A. ul. Noniewicza 93B/U/VIII, 16-400 Suwa趾i. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, s這neczna ij康rowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, z這穎nych w poszczeg鏊nych cz窷ciach zam闚ienia oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danej cz窷ci, spo鈔鏚 ofert spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w Za陰czniku nr 1 do SWZ, w oparciu o nast瘼uj帷e kryteria i ich wagi:

ㄠczna cena oferty – 100 pkt

Kryterium „ㄠczna cena oferty”

Ocena punktowa ka盥ej oferty w kryterium „ㄠczna cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z formu陰:

liczba punkt闚 = Cmin/Co x 100

gdzie:
Cmin – najni窺za 陰czna cena ofertowa brutto spo鈔鏚 z這穎nych ofert w ka盥ej cz窷ci,
Co – cena brutto oferty ocenianej w ka盥ej cz窷ci.


Spos鏏 obliczania ca趾owitej liczby punkt闚 dla danej oferty:

Ca趾owita liczba punkt闚 dla danej oferty jest sum przyznanych punkt闚 dla wymienionych powy瞠j kryteri闚.

Punktacja przyznawana oferentom w b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. Najwy窺za liczba punkt闚 wyznaczy najkorzystniejsz ofert w ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
- nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy pzp;
- spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w art. 112 ust. 2 ustawy pzp:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym – Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 – warunek ten zostanie spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualnie obowi您uj帷 oraz wa積 w okresie trwania umowy koncesj, o kt鏎ej mowa w art. 32 ustawy Prawo na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie.

W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga, aby warunki okre郵one w ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 1.2 ppkt a)-d) SWZ spe軟ia ka盥y z Wykonawc闚 oddzielnie.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y bada, czy nie zachodz podstawy wykluczenia wobec ka盥ego z tych wykonawc闚.
Oceniaj帷 zdolno嗆 techniczn lub zawodow, Zamawiaj帷y mo瞠, na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.
Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego wyklucza si Wykonawc闚 wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o kt鏎ej mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP, z zastrze瞠niem art. 110 ust. 3.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, wykonawcy wraz z ofert zobowi您ani s przed這篡 aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, zgodnie z za陰cznikiem nr 3a do SWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca / podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej, wykonawcy zobowi您ani s wskaza pe軟omocnika stosownie do postanowie art. 58, ust. 1 ustawy, a ponadto ka盥y z nich powinien za陰czy o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

W przypadku, gdy ofert w imieniu wykonawcy podpisuje pe軟omocnik, wymaga si za陰czenia do oferty pe軟omocnictwa okre郵aj帷ego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟ienia – w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby – warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona do z這瞠nia w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
- o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie okre郵onym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynale積o軼i z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 ofert w niniejszym post瘼owaniu, do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), a w przypadku zaistnienia ww. okoliczno軼i – o鈍iadczenia o przynale積o軼i z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 ofert w niniejszym post瘼owaniu, do tej samej grupy kapita這wej i dokument闚 lub informacji potwierdzaj帷ych przygotowanie oferty niezale積ie od ww. innego wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadcze zawiera za陰cznik nr 3b do SWZ; Wykonawcy wraz ze z這瞠niem przedmiotowego o鈍iadczenia, mog przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯ce konkurencyjno軼i w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.
- Zamawiaj帷y mo瞠 nie wzywa do z這瞠nia o鈍iadczenia o braku przynale積o軼i z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 ofert w niniejszym post瘼owaniu, do tej samej grupy kapita這wej, je瞠li w post瘼owaniu w danej cz窷ci z這穎no tylko 1 ofert.
- Aktualnie obowi您uj帷 oraz wa積 przez okres trwania zam闚ienia koncesj, o kt鏎ej mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 z p騧n. zm.) na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki lub promes koncesji wydan przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej potwierdzaj帷 ubieganie si Wykonawcy o wydanie koncesji.

Dokumenty podmiot闚 zagranicznych:
- dokument potwierdzaj帷y, 瞠 nie otwarto likwidacji Wykonawcy,
- informacja z odpowiedniego rejestru lub inny r闚nowa積y dokument.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie 膨da wykazania przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Za陰cznik nr 5 do SWZ Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zasady udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
- Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pisemne pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
- Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie zam闚ienia.
- Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania od Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, aby przed zawarciem umowy z這篡li Zamawiaj帷emu umow okre郵aj帷 wzajemne ich relacje.
- Przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y rozumie r闚nie Wykonawc闚 b璠帷ych wsp鏊nikami sp馧ki cywilnej.
- Wykonawca nie jest obowi您any do z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych brak podstaw wykluczenia je瞠li Zamawiaj帷y posiada o鈍iadczenia lub dokumenty dotycz帷e tego Wykonawcy lub mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm./. W tym celu Wykonawca zobowi您any jest do wskazania w z這穎nej ofercie jednoznacznie i wyczerpuj帷o 廝鏚豉 (adresu) bazy danych lub post瘼owania, w kt鏎ym u Zamawiaj帷ego znajduj si odpowiednie o鈍iadczenia lub dokumenty.
- Je瞠li wykonawca nie z這篡 o鈍iadcze i dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. IX SWZ, o鈍iadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b喚dy, Zamawiaj帷y wezwie do ich z這瞠nia, uzupe軟ienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 瞠 mimo ich z這瞠nia oferta Wykonawcy podlega豉by odrzuceniu bez wzgl璠u na ich z這瞠nie, uzupe軟ienie czy poprawienie albo zajd przes豉nki uniewa積ienie post瘼owania.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.