eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad34de22-8dc9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00170899/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa magazynów oraz garaży wielkogabarytowych SpW”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wat.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferta, wszelkie wnioski, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania wniosków, dokumentów, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem
sekcji „Wiadomości”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania postępowania na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ.
5. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualną Instrukcją dla Wykonawców dostępną na Platformie
w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox
w wersji wspieranej przez producenta;
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików
cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy ezamawiający (ezamawiający.pl) do
wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności
podpisu elektronicznego w Platformie ezamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę;
4) przed uruchomieniem Platformy ezamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do
komputera.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 202/DIB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Budowa magazynów oraz garaży wielkogabarytowych SpW”
Zakres:
1) Wykonanie inwentaryzacji;
2) Wykonanie badań gruntowo-wodnych umożliwiających realizację zadania;
3) Opracowanie w dwóch wariantach projektu koncepcyjnego;
4) Uzyskanie niezbędnych decyzji, map, zgód realizacyjnych, stanowisk, uzgodnień, postanowień, warunków i innych dokumentów umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej;
5) Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Rzeczoznawcą do spraw p.poż.;
6) W przypadku konieczności opracowanie opinii/sprawozdań ornitologicznych;
7) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do obiektu;
8) Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej):
 Projektu budowlanego (PB),
 Projektu technicznego (PT),
 Projektu wykonawczego (PW),
9) W przypadku konieczności opracowanie projektu gospodarki zielenią uwzględniającego nasadzenia, przesadzenia roślin i drzew;
10) Opracowanie Przedmiarów robót (PR);
11) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB);
12) Opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ);
13) Opracowanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);
14) W przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany opracować świadectwo charakterystyki energetycznej;
15) Pełnienie nadzorów autorskich wielobranżowych;
16) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji niniejszego zadania (m.in. pozwolenie na budowę);
17) Pełnienie nadzorów autorskich w zakresie wielobranżowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU oraz załącznikach do PF-U.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał 1 zadanie obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektu magazynowego lub obiektu garażowego lub obiektu przemysłowego, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń i minimum 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacjach określonych w § 14 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – stanowiące załącznik nr 1 do SWZ;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 1A do SWZ;
4) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII – stanowiące załącznik nr 1B do SWZ
5) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
2. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w celu zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia. Termin wizji ustala się na dzień 04.12.2023r. o godz. 09:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.