eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Zakup i dostawa rękawic medycznych z podziałem na 2 pakietyOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa rękawic medycznych z podziałem na 2 pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL TUCHOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092965579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowodworskiego 14-18

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaltuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitaltuchola.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 879-22-76-028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szewska 23

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalchelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalchelmza.pl/#

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamówienie wspólne na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz porozumienia zawartego w dniu 02.01.2023 roku pomiędzy Szpitalem Tucholskim Spółką z o.o. z siedziba w Tucholi przy ul Nowodworskiego 14 – 18
a Szpitalem Powiatowym w Chełmży Spółką z o.o. z siedziba w Chełmży, przy ul. Szewskiej 23
Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania w imieniu stron prowadzi Szpital Tucholski Spółka z o.o.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa rękawic medycznych z podziałem na 2 pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8b11678-8dc2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8b11678-8dc2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy jest:
Pani Renata Remus tel. 052/ 33-60-508 email zamowienia@szpitaltuchola.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d8b11678-8dc2-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-d8b11678-8dc2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Tucholski Sp. z o.o. ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych a tel. 696 463 657 e-mail szpitaltucholski.iod@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od stycznia roku następnego po zakończeniu realizacji umowy lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem że w przypadku współfinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa rękawic medycznych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu ofertowo-cenowych stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - pakiet nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia, ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów przebywających w szpitalu, a realizacja zamówienia odbywać się będzie w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty. Zamawiający gwarantuje realizacje zamówienia w zakresie minimum podanego w ramach prawa opcji. W przypadku realizacji przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji wartość realizowanych dostaw będzie się odbywać na podstawie złożonej oferty przez wykonawcę i cen jednostkowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu ofertowo-cenowych stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - pakiet nr 1

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży wykonawca, który
otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które zostały określone w Rozdziale XIX SWZ z danej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa rękawic medycznych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu ofertowo-cenowych stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - pakiet nr 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia, ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów przebywających w szpitalu, a realizacja zamówienia odbywać się będzie w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty. Zamawiający gwarantuje realizacje zamówienia w zakresie minimum podanego w ramach prawa opcji. W przypadku realizacji przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji wartość realizowanych dostaw będzie się odbywać na podstawie złożonej oferty przez wykonawcę i cen jednostkowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu ofertowo-cenowych stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - pakiet nr 2

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży wykonawca, który
otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które zostały określone w Rozdziale XIX SWZ z danej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Dotyczy pakietu nr 1 i nr 2
Oświadczenia Wykonawcy, że oferowane produkt będące wyrobami medycznymi winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 211) według wzoru - załącznik nr 7 do SWZ
Dla pakietu nr 1
Dla potwierdzenia zgodności z normami;
poz. 1 Potwierdzenie wymaganych parametrów (grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna
Deklaracja potwierdzająca, że rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z EN 455(1-4), EN 420.
Raport z badań wykonanych w jednostce niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie substancji chemicznych, zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1, Raport potwierdzający odporność na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20EU/parę. na zawartość endotoksyn zgodność z normami: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5 :2016, ASTM F1671,

poz. 2 Potwierdzenie wymaganych parametrów (grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna Deklaracja potwierdzająca, że rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z EN 455(1-4). Raport z badań wykonanych przez jednostkę niezależną na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20EU/parę.
poz. 3 Potwierdzenie wymaganych parametrów ( grubości, długości, poziomu AQLwolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT ) -karta techniczna. Raport z badań wykonanych przez jednostkę niezależną na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1oraz na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-05.
Dla pakietu nr 2
Dla potwierdzenia zgodności z normami;
poz. 1 Potwierdzenie wymaganych parametrów (grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna Deklaracja potwierdzająca, że rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2017/745 /MDR/ i certyfikat na potwierdzenie: środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.
Raport z badania jednostki niezależnej wg EN 455 potwierdzający siłę zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N
poz. 2 Potwierdzenie wymaganych parametrów ( grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna Raport z badania migracji globalnej - wystawiony przez jednostkę niezależną
poz. 3 Potwierdzenie wymaganych parametrów ( grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna
Deklaracja potwierdzająca, że rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2017/745 /MDR/ i certyfikat na potwierdzenie: środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.
Raport z badań jednostki niezależnej zgodnie z ASTM D 6978
Raport z badania metodą HPLC z jednostki niezależnej -na potwierdzenie braku dodatków chemicznych ;MBT,ZMBT,BHT,BHA,TMTD
Potwierdzenie raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą, niskiego poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego
poz. 4 Potwierdzenie wymaganych parametrów ( grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna Deklaracja potwierdzająca, że rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2017/745 /MDR/ i certyfikat na potwierdzenie: środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE)2016/425. Raport producenta dotyczący siły zrywu min. 9,0 N wg EN 455
Raport z badań wykonanych w niezależnym laboratorium wg EN 374-3 na potwierdzenie odporności na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie,
poz. 5 Potwierdzenie wymaganych parametrów ( grubości, długości, poziomu AQL) -karta techniczna Deklaracja potwierdzająca, że rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2017/745 /MDR/ i certyfikat na potwierdzenie: środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE)2016/425. Raport producenta dotyczący siły zrywu min. 6,0N wg EN 455
Raport z badań wykonanych w niezależnym laboratorium wg ASTM D6978, na potwierdzenie przebadania na min. 10 cytostatyków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej obejmują:
1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
zgodnie w warunkami udziału wskazanymi w rozdziale VIII ust 2 pkt 4 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SWZ - formularz asortymentowo-cenowy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SWZ. – formularz asortymentowo-cenowy.
2) Interaktywny Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy);
3) Oświadczenie wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ;
4) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ;
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców – załącznik nr 3 do SWZ;
6) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
13. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy):
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
d) Zapis lit. c stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
e) Zapis lit. a-c stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
f) Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i winno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
g) Jeśli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca winien przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej – poświadczenia dokonuje mocodawca (odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X punkt 1., składa każdy z wykonawców (załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (składa każdy z nich) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku).
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca przedkładając ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń wzór
umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.