eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310EOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pabianicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 225 40 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 42 215 91 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.pabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-405ad4a1-4e3d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071789/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394826

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM.272.51.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7723575,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E”. Zakres planowanej przebudowy obejmuje w szczególności: poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, z zastrzeżeniem konieczności miejscowej wymiany podbudowy jezdni, elementy ochrony niechronionych uczestników ruchu np.: droga dla pieszych, droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów, utwardzenie poboczy, pobocza ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa/budowa zjazdów, remont przepustów pod jezdnią i/lub pod zjazdami, wycinka drzew i krzewów w korpusie drogowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych (realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”) w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E o łącznej długości 3037mb przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice w zakresie odcinka 2 (długości 977 mb) oraz odcinka 3 od km 0+000 do km 2+060 (długości 2060 mb) wskazanych i określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW485 w Pawłówku, gm. Dłutów”, zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający zaznacza, iż w/w PFU obejmuje również odcinek nr 1 (tj. odcinek drogi powiatowej nr 3309E – ul. Rydzyńska w Pabianicach od skrzyżowania z ul. 20 Stycznia do mc. Rydzyny, ok. 1478mb) oraz odcinek 3 od km 2+060 do km 3+235,19, których przebudowa nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia tj. zostały wyłączone z zakresu prac i wszystkie zapisy PFU ich dotyczące nie obowiązują Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia stanowi, dla odcinków dróg wskazanych w pkt 2 powyżej, w szczególności:
- opracowanie, na podstawie PFU projektu budowlanego
i wykonawczego/technicznego wszystkich koniecznych branż dla zadania oraz pozyskanie wszystkich wymaganych polskim prawem decyzji, uzgodnień, opinii
i pozwoleń, w tym pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania lub decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgody wodnoprawnej, itp.;
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego;
- opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu (wraz z koniecznymi zmianami w toku realizacji robót budowlanych) i docelowej organizacji ruchu,
- przedstawienie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym;
- pozyskanie mapy do celów projektowych dla zakresu zadania;
- pozyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji od gestorów sieci zewnętrznych;
- wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń, dla opracowania dokumentacji projektowej oraz w toku prac budowlanych,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze);
- realizacja robót budowlanych dla zadania w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zadania wraz z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego;
- pełnienie nadzoru autorskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10897000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11306374,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10897000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WŁODAN Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 472849340

7.3.3) Ulica: Porszewice 31

7.3.4) Miejscowość: Porszewice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10897000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.