eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic. Znak sprawy: IA1.283.64.2023.ALOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic. Znak sprawy: IA1.283.64.2023.AL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic. Znak sprawy: IA1.283.64.2023.AL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e2a54a0-89ed-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015491/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 Świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy
Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z
Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ
oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w
którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.
f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub
oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie,
dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub
oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera
pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego
wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IA1.283.64.2023.AL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic.
Usługi medyczne muszą być realizowane w granicach administracyjnych miasta Gliwice i obejmują m.in. wykonywanie świadczeń opieki profilaktycznej w zakresie medycyny pracy, w tym w szczególności:
a) badania: wstępne, okresowe, kontrolne i inne, badania dotyczą: pracowników, doktorantów, studentów, kandydatów na studia, stażystów, praktykantów itp.,
dla pracowników, w związku ze skierowaniem na badanie profilaktyczne, przewiduje się wykonanie pakietu badań obejmującego: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej,
b) badania osób, które narażone są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych, osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
c) wydawanie orzeczeń lekarskich dla nauczycieli akademickich ubiegających się o płatny urlop dla poratowania zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) wydawanie opinii lekarskiej komisji ds. urlopów zdrowotnych dla studentów,
e) badania o dopuszczeniu do prowadzenia pojazdów w ramach obowiązków służbowych lub do celów służbowych,
f) wykonywanie dodatkowych, profilaktycznych badań okulistycznych wraz z wystawieniem zaświadczeń potwierdzających konieczność stosowania okularów korygujących.
2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 15.01.2024 r., przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 13 pkt 1) i 2) oraz § 6 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. a) Zamawiający informuje, że zobowiązuje się realizować zamówienie w okresie wskazanym w § 1 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy.
b) Zamawiający będzie realizował płatności za faktycznie zrealizowane usługi, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia ilości usług, niż to określono w przedmiocie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 10% ceny umowy. Kwota ta stanowi minimalne zobowiązanie Zamawiającego w ramach zawartej umowy.
c) Ilości podane w Arkuszu Kalkulacyjnym Ceny Oferty są ilościami planowanymi dla poszczególnych pozycji. Rzeczywista ilość nabywanych usług będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy
i w poszczególnych pozycjach ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze jak
i większe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zamówienia usług dla wszystkich pozycji lub pełnej ilości usług dla danej pozycji. Rzeczywista ilość świadczonych usług będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.
d) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezamówioną przez Zamawiającego część usług, jak również żadna rekompensata z tego tytułu.
e) W przypadku konieczności wykonania niezbędnych dodatkowych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy, niewyszczególnionych w Arkuszu Kalkulacyjnym Ceny Oferty, będą one rozliczane w oparciu o ogólny cennik jednostkowy obowiązujący u Wykonawcy według stanu na dzień zawarcia umowy. Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest cennik usług (wszystkich innych niż te zawarte w Arkuszu Kalkulacyjnym Ceny Umowy).
2. Prawo opcji
1) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozszerzenia zamówienia o maksymalnie 100% ceny umowy.
2) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy o okres nie dłuższy niż dodatkowo 12 miesięcy.
3) Łączna wartość umowy będzie obejmowała wartość umowy podstawowej powiększoną o wartość prawa opcji w zakresie w jakim Zamawiający z niej skorzysta. Zamawiający nie określa, które konkretnie elementy usługi będą realizowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości realizowanej usługi będącej przedmiotem zamówienia.
4) Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.
5) Rozliczenie za kolejne okresy będzie następowało zgodnie z warunkami realizacji umowy.
6) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową na adres wskazany w umowie, przed wyczerpaniem ceny umowy, z podaniem warunków realizacji prawa opcji.
7) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji kilkukrotnie, przy czym dodatkowy łączny okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 12 miesięcy, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy, i wartość umowy nie może przekroczyć wartości wskazanej w umowie.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w przypadku gdy zajdzie w szczególności co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- w przypadku dysponowania środkami finansowymi na dalszą realizację zamówienia,
- nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany sposobu świadczenia usług i nadal będzie istniała potrzeba ich realizacji.
9) Do realizacji postanowień prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 lit. b) – e).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność. Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o
ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5.) niniejszego ogłoszenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu lub sposobu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu umowy, w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, realizację w terminie lub kontynuowanie realizacji przedmiotu umowy,
c) niewyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lub w przypadku skorzystania z opcji
w okoliczności niewykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 14,
d) wystąpienia przejściowych lub trwałych utrudnień w dostępności materiałów lub urządzeń, których użycie przewidziano w toku realizacji przedmiotu umowy (np. zepsuty RTG albo brak szczepionek
i konieczność powierzenia realizacji usług innemu podmiotowi i w innym miejscu – trzecim),
3) zmiany w kolejności i terminach płatności, w przypadku zmiany terminu lub sposobu realizacji zamówienia,
4) zmiany sposobu wykonywania umowy:
a) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy,
b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zmiany ceny umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
a Wykonawca w sposób wyczerpujący udowodni Zamawiającemu ww. wpływ.
Wykonawca może w trakcie trwania umowy, zgodnie z art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp złożyć wniosek o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. (...)

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym polu, pełny zakres zmian zawarty jest w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.