eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobiegniew › Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP I. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie. II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie –
ETAP I. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie. II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobiegniew

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dobiegniew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 24

1.5.2.) Miejscowość: Dobiegniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-520

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7611001

1.5.8.) Numer faksu: 95 7644041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobiegniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie –
ETAP I. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie. II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b077703-8ac1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039862/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
urzad@dobiegniew.pl oraz e.szymanowska@dobiegniew.pl . 9. Oferta powinna być:
- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, przystępując
doniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowane-go z zegarem Głównego Urzędu Miar.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stro-nie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dobiegniewie
reprezentowany przez Burmistrza, (adres: 66-520 Dobiegniew ul. Obrońców Pokoju 24, tel. 95 76 11 001, e-mail:
urzad@dobiegniew.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania
umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
2. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia
została zawarta w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczne lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RKG.271.22.2023.ES

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 - Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie części ulicy Adama Asnyka w Dobiegniewie oraz
rozbudowie ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie.
a) Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę części ulicy Adama Asnyka - ETAP I w tym m.in.:
- rozbiórka jezdni, zjazdów, chodników, ogrodzenia,
- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu ,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie nowych nawierzchni ulic i zjazdów,
- budowa chodników,
- humusowanie i obsianie trawą obszarów zielonych,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, zbiornikami, separatorem, osadnikiem,
- budowa drogi technologicznej do obsługi zbiorników retencyjnych,
- wykonanie oznakowania dróg zgodnie z dokumentacją.
- budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,
- budowa instalacji zasilania przepompowni wód deszczowych.
Uwaga!
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną.
W związku z tym, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę (ZRID), ENEA Operator wydała warunki usunięcia kolizji (kolizja
nr 08/O/kol/RD-3/2023, pismo z dnia 17.03.2023r.) Za-mawiający w uzgodnieniu z ENEA Operator ustalił następujące
warunki likwidacji kolizji:
- w zakresie linii 110 kV – uzgodniono zamienny projekt budowlany projekt zmian nieistotnych - załącznik nr 12e do SWZ;
- w zakresie sieci 15 i 0,4 kV wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację projektową i wykonać prace
niezbędne do usunięcia kolizji zgodnie z wymaganiami ujętymi w piśmie z dnia 17.03.2023 pkt III dla kolizji nr 08/O/kol/RD-
3/2023 (tylko w zakresie pkt I ppkt 2 lit. a oraz ppkt 3 lit. e oraz lit. i zgodnie z pismem Gminy z dnia 08.05.2023r.) Zakłada
się, że nie będzie konieczna decyzja pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych dla tej części zamówienia a wyłącznie wprowadzenie zmiany nieistotnej do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID (załącznik 12g).
Wszelka korespondencja i uzgodnienia z ENEA Operator stanowią załączniki nr 12e i 12g do SWZ i obejmuje:
- warunki likwidacji kolizji nr nr 08/O/kol/RD-3/2023, pismo z dnia 17.03.2023r. od ENEA Operator Oddział Dystrybucji w
Gorzowie Wlkp.
- pismo znak RKG.701106.2020.JM z dnia 08.05.2023r. jako odpowiedź na warunki likwida-cji kolizji
- załącznik graficzny do warunków usunięcia kolizji
- pismo z dnia 06.10.2023r. znak OD2/ZMS/SU/PM/121/2023 ENEA Operator Oddział Dys-trybucji w Gorzowie Wlkp.
- Projekt zmian nieistotnych do projektu budowlanego dotyczącym budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z mapą
zagospodarowania terenu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:
załącznik nr 12 do SWZ .
Zamawiający zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie z dnia 08.05.2023r. znak RKG.7011.06.2022.JM do ENEA Operator wymaga od wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac budowlanych niezbędnych do usunięcia kolizji wyłącznie w zakresie wskazanym powyżej, tj. w zakresie pkt I ppkt 2 lit. a oraz ppkt 3 lit. e oraz lit. i ( w zakresie sieci 15 i 0,4kV).

W przypadku wystąpienia innych kolizji niż wyżej wymagane/ wskazane przez Zamawiającego, w projekcie umowy przewidziano możliwość przedłużenia terminu realizacji oraz poniesienia kosztów dodatkowych robót budowlanych na podstawie stosownych aneksów.
b) Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 13 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ): Dokumentacja
projektowa - Projekt budowlany - Projekt Architektoniczno- Budowlany – Branża drogowa, Projekt Zagospodarowania
terenu, Projekt architektoniczno budowlany branża teletechniczna) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, opinie, uzgodnienia, decyzje, projekt wykonawczy.
Zadanie obejmuje m.in: - rozbudowa ulicy Dąbrowskiego na dł. ok. 170 m, od skrzyżowania z ul. Wileńską do skrzyżowania
z ul. Polną.- przebudowa obszarów skrzyżowań zwykłych,
- przebudowa zjazdów na posesję,
- budowa i przebudowa ciągów pieszych,
- usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów.
- usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej (przebudowa kanalizacji technicznej, studni teletechnicznych, kabli
kanałowych, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej),
- wykonanie oznakowania zgodnie z dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 480 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
dla części 1 –
a.Cena - 60 %,;
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami, objętymi zakresem części 1
zamówienia, przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności adekwatnych do
specjalności dotyczących robót budowalnych.
Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie i powołanie (zespołu) inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich
wymaganych specjalnościach budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia do samodzielnego
wykonywania funkcji technicznych w budownictwie

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 480 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dla części 2 –
a. Cena – 60% i
b. Doświadczenie koordynatora zespołu inspektorów- tj. tej samej osoby którą wykonawca wskaże w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu z Rozdziału V lit. A pkt 4d dla części 2 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora zespołu inspektorów- tj. tej samej osoby którą wykonawca wskaże w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu z Rozdziału V lit. A pkt 4d dla części 2 SWZ

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) Dla części 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców.
b) Dla cz. 2 zamówienia - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Dla części 1
4a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie
drogi publicznej, o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto (dwa miliony złotych brutto).
Nie dopuszcza się sumowania robót celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości.W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.
W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się
tylko na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będziespełniony przez jednego ze wspólników konsorcjum to ten wspólnik musi wykonać roboty budowlane, do realizacji których
zdolności te są wymagane.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie
spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez „podmiot udostępniający zasoby wykonawcy” (tzw.
podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi być podwykonawcą robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie
robotami budowlanymi:
1) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej bez ograniczeń / w zakresie pełnym,
2) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,,
3) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż pod
warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Kierownik robót
każdej specjalności winien być wpisany na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
Dla części 2
4c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu robót branży drogowej
nad zadaniem obejmującym budowę, przebudowę, rozbudowę drogi publicznej, o wartości co najmniej
2 000 000 zł brutto (dwa miliony złotych brutto).
4d) dysponuje lub będzie dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej: następującymi osobami skierowanymi do
realizacji zamówienia:
1) 1 osobą na stanowisku inspektora w zakresie robót drogowych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń / w zakresie pełnym, który będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu
inspektorów nadzoru inwestorskiego.
2) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
3) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego, posiadającym uprawnienia do kierowania ro-botami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przy-należności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
9. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
a) Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych (dotyczy części 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7.1.do SWZ;2) wykaz usług (dotyczy części 2) polegających na nadzorowaniu robót budowlanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu- doświadczenie zawodowe, załącznik nr 7.2 do SWZ.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8.1 (części 1) i 8.2. (część 2) do SWZ;
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
co najmniej na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu na kwotę nie mniejszą niż 2
000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu – dotyczy
wyłącznie części 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach,
jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaoferuje „równoważniki” musi podać ich konkretne nazwy i producentów oraz
załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że te „równoważniki” posiadają wymagane parametry.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli
będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do Specyfikacji minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych,
technicznych i technologicznych;
9.4. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla
każdego urządzenia minimum analizę:
• parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych;
• zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równo-ważnych z pozostałymi
zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi;
• gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważ-nych w stosunku do gabarytów
zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do
czynności obsługowych i serwi-sowych, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp.;
• rozwiązań materiałowych;
• podejść i połączeń z instalacjami technologicznymi;
• ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itp.;
• innych informacji potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jednocześnie wykonawca składający ofertę na roboty budowlane nie może złożyć oferty na część 2 dotyczącą nadzoru inwestorskiego. Wykonawca składając ofertę na część 2 dotyczącą nadzoru inwestorskiego - nie może złożyć oferty na roboty budowlane w niniejszym postępowaniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:1) dla części 1 zamówienia wypełniony Formularz cenowy (wg załącznika nr 1A)
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ (wg załącznika nr 2 i 3).3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 8 SWZ (jeżeli dotyczy- załącznik nr 4 do SWZ);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (dotyczy części 1).
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy PZP – wg Załącznika nr 10 (dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych);7) Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum/ s.c. – jeśli dotyczy – wg wzoru załącznika nr 15.Wykonawca podlega również wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.) zwanej dalej ustawie o przeciwdziałania agresji na Ukrainie, tj. z postępo-wania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie usta-wy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.10.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części 1: 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych);
dla części 2: nie przewiduje się wniesienia WADIUM
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr rachunku: 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 z dopiskiem: z adnotacją „WADIUM dot. oferty na Słowackiego i Asnyka Etap I”5. Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej uznaje się zaksięgowane kwoty na
rachunku bankowym Zamawiającego.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone wustawie Pzp2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dobiegniew.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy konsorcjów oraz s.c.). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika. Wraz z ofertą przedkładają pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – art. 58 ustawy Pzp – stanowi załącznik nr 15 do SWZ. Pełnomocnictwo powinno być złożone w takiej samej formie, jak składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym) i należy złożyć je wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru nr 10 do SWZ). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w szczególności takich, jak:1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót2) Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), którego wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy i kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia.
5) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych. 2. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp (szczegółowo opisano w § 6) oraz w art. 455 ustawy Pzp, a także w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik nr 9.1 i 9.2. do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca 2 części. UWAGA!
Załączona do SWZ ww. dokumentacja projektowa obejmuje kompleksową inwestycję, która została podzielona na III ETAPY. W związku z tym w części, która obejmuje zakresem przebudowę i rozbudowę ulicy Słowackiego nie ma zastosowania do niniejszego zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy ulicy Adama Asnyka w ramach ETAPU I (mapa z podziałem na III ETAPY stanowi załącznik nr 12f do SWZ) oraz odrębne zadanie - ulicę Dąbrowskiego. Cz. 1 - Zakończenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) oraz całkowite zakończenie zamówienia nastąpi w terminie 480 dni od dnia zawarcia umowy z zachowaniem poniższych terminów pośrednich: 1.1. Termin wykonania robót budowlanych, odbioru, oddanie do użytkowania oraz możliwość rozpoczęcia użytkowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, zbiornikami, separatorem, osadnikiem – musi dokonać się w terminie do 240 dni od podpisania umowy.
1.2.Pozostałe prace ogólnobudowlane do końca terminu wskazanego w punkcie I. Uwaga! Płatność końcowa ze względu na zapisy Programu Inwestycji Strategicznych (POLSKI ŁAD), nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 370 dni od podpisania umowy.Dokumenty podmiotów zagranicznych – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w roz. VI pkt 9 b tiret pierwszy (tj. odpis z KRS lub CEIDG) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym albo administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminu wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.