eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Dostawa produktów mięsno - wędliniarskichOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów mięsno - wędliniarskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691793465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeszowska 7

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 7728979

1.5.8.) Numer faksu: 17 7728979

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargidpsgorno@domypomocy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsgorno.domypomocy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://dpsgorno.domypomocy.pl/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów mięsno - wędliniarskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-421b10c6-7083-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00517437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054779/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa produktów mięsno - wędliniarskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466624/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mięsno - wędliniarskich: boczek pieczony, boczek wędzony, golonka surowa, kiełbasa wiejska, kiełbasa toruńska, kiełbasa kminkowa, kiełbasa zwyczajna, kiełbasa szynkowa, kiełbasa golonkowa, kaszanka, kości kulinarne, karkówka b/k, klops wieprzowy, kiełbasa krakowska parzona, łopatka b/k, mielonka angielska, mięso mielone wieprzowe,mięso z szynki b/k, pasztet wieprzowy pieczony, pasztet w osłonce, parówka gruba, parówka cienka, pieczeń wieprzowa, podgardle wędzone, pasztet pieczony drobiowy, polędwica sopocka drobiowa, polędwica sopocka wieprzowa, polędwica z warzywami, rapety wieprzowe, schab b/k, salceson wieprzowy, słonina b/skóry, smalec, szynka w siatce extra gotowana, szynka delikatesowa drobiowa, szynka konserwowa, szynka gotowana drobiowa, szynka drobiowa miodowa, szynka z indyka, wątroba wieprzowa.
Szczegółowy wykaz poszczególnych pozycji zamówienia oraz spis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94948 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132821 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94948 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHPU MAŁOPOLSKA Gorący-Jodłowscy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 690527224

7.3.3) Ulica: Okulickiego 10

7.3.4) Miejscowość: Sokołów Małopolski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94948,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.