eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › 安iadczenie us逝gi dozoru i ochrony mienia Urz璠u Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 i ul. M這dej 28 w KielcachOg這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi dozoru i ochrony mienia Urz璠u Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 i ul. M這dej 28 w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.kielce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi dozoru i ochrony mienia Urz璠u Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 i ul. M這dej 28 w Kielcach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a4b0edc7-890e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00517214

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00029815/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.7 Us逝ga ochrony fizycznej budynku Strycharska 6 i monitoring budynku M這da 28 w 2024 r

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4b0edc7-890e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym post瘼owaniu, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej, z wykorzystaniem Platformy e-Zam闚ienia, zwanej dalej Platform, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
2. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:
zamowienia.bzp@um.kielce.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty przekazywane w niniejszym post瘼owaniu (oferty, o鈍iadczenia, podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1.3. SWZ, pe軟omocnictwo sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne. Zamawiaj帷y zaleca stosowanie przez Wykonawc闚 formatu PDF.
2. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni okre郵one w pkt 1, przekazywane w niniejszym post瘼owaniu, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z p騧n. zm.). Zamawiaj帷y zaleca stosowanie przez Wykonawc闚 formatu PDF, lub jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. e-mail lub w tre軼i wiadomo軼i przesy豉nej za pomoc Platformy e-Zam闚ienia przy wykorzystaniu Formularzy do komunikacji).
3. Ofert oraz o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wype軟iony interaktywny formularz ofertowy (cz窷 A oferty) nale篡 podpisa (opatrzy) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewn皻rzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewn皻rznym r闚nie jest mo磧iwy, tylko w tym przypadku, powsta造 oddzielny plik podpisu dla tego formularza nale篡 za陰czy w polu „Za陰czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc”.
„Formularz ofertowy - cz窷 B” oraz o鈍iadczenia, dokumenty wchodz帷e w sk豉d oferty lub sk豉dane wraz z ofert, pe軟omocnictwa, wskazane w pkt 1 rozdz. XI SWZ, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by podpisane podpisem typu zewn皻rznego lub wewn皻rznego. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) w polu „Za陰czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc” dodaje si uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
4. Sk豉danie ofert dost瘼ne jest tylko dla u篡tkownik闚 Platformy b璠帷ych Wykonawcami, posiadaj帷ymi uprawnienie do sk豉dania ofert/ wniosk闚/ prac konkursowych. Maksymalny 陰czny rozmiar plik闚 stanowi帷ych ofert lub sk豉danych wraz z ofert to 250 MB.
5. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia dost瘼ny pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
7. Szczeg馧owe informacje dot. korespondencji z Zamawiaj帷ym dost瘼ne s w SWZ oraz w zak豉dce Centrum Pomocy dost瘼nej na platformie e-Zam闚ienia.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
- administrator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z kt鏎ym w przypadku pyta o swoje dane osobowe mo積a skontaktowa si pisz帷 na adres e-mail iod@um.kielce.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. Zamawiaj帷y udost瘼ni dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO jedynie w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, do up造wu terminu do ich wniesienia;
- przekazane dane b璠 przetwarzane przez okres niezb璠ny do realizacji celu, dla kt鏎ego dane te zosta造 przekazane, a po tym czasie - przez okres a tak瞠 w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa;
- obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych. W przypadku gdy wykonanie
obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego (w przypadku post瘼owa zako鎍zonych wskazania dodatkowych informacji
maj帷ych w szczeg鏊no軼i na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO** – jednak 膨danie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
*skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
** je瞠li przetwarzanie zosta這 ograniczone, takie dane osobowe mo積a przetwarza, z wyj徠kiem przechowywania, wy陰cznie za zgod osoby, kt鏎ej dane dotycz, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-II.271.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝gi dozoru i ochrony mienia w formie bezpo鈔edniej ochrony fizycznej polegaj帷ej na:
- sta造m dozorze i ochronie mienia nieruchomo軼i zabudowanej budynkiem Urz璠u Miasta Kielce, po這穎nej przy ul. Strycharskiej 6w Kielcach,
- dozorze i ochronie mienia nieruchomo軼i zabudowanej budynkiem biurowym, administrowanym przez Urz康 Miasta Kielce, po這穎nej przy ul. M這dej 28 w Kielcach.
2. Szczeg馧owy zakres us逝gi, o kt鏎ej mowa powy瞠j, oraz wymogi w zakresie jej 鈍iadczenia, zawieraj: opis przedmiotu zam闚ienia (OPZ) - stanowi帷y Za陰cznik nr 5 do SWZ; wz鏎 umowy – stanowi帷y Za陰cznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2025-01-16

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: ㄠczna liczba punkt闚 dla ka盥ej oferty stanowi b璠zie sum punkt闚 uzyskanych w podanych ni瞠j kryteriach. Obliczenia punkt闚 w kryterium „cena” dokonywane b璠 do dw鏂h miejsc po przecinku, a zaokr庵lenia zostan
dokonane zgodnie z og鏊nie przyj皻ymi zasadami matematyki. Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie ta, kt鏎a uzyska 陰cznie
najwi瘯sz liczb punkt闚 w oparciu o przyj皻e kryteria.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wyznaczonego do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 16,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie os鏏 niepe軟osprawnych do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryteri闚 oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie;
1.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, udzielon na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995);
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.
1.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Warunek dotycz帷y do鈍iadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykaza, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, nale篡cie wykona, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonuje, co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na sta造m dozorze i ochronie mienia w systemie co najmniej 12 godzin na dob przez 7 dni w tygodniu, trwaj帷 w spos鏏 ci庵造 co najmniej 9 miesi璚y i kt鏎ej warto嗆 za ten okres wynosi nie mniej ni 100 000 z brutto;
Uwaga! W przypadku, je瞠li us逝ga wykonywana jest tzw. „do nadal” dla obliczenia okresu do鈍iadczenia nale篡 wzi望 pod uwag okres od dnia rozpocz璚ia us逝gi do dnia, w kt鏎ym up造n掖 termin sk豉dania ofert.
1.4.2. Warunek dotycz帷y kwalifikacji os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia:
Wykonawca musi wykaza, 瞠 dysponuje co najmniej jedn osob wpisan na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej, zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia, kt鏎a b璠zie sprawowa nadz鏎 i koordynowa wykonywanie us逝gi.
2. Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie:
2.1. Warunek udzia逝 w post瘼owaniu okre郵ony w pkt 1.2 zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej okre郵onej tym warunkiem i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane;
2.2. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
2.3. Wi璚ej informacji nt. udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie - w rozdz. XIV SWZ.
3. Poleganie na podmiotach udost瘼niaj帷ych zasoby:
3.1. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.
3.2. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je郵i podmioty te wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
3.3. Wi璚ej informacji nt. polegania na zasobach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby - w rozdz. XIII SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia, tj.:
- o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego w rozdz. IX SWZ.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie to sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.
W przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z o鈍iadczeniem w豉snym, o kt鏎ym mowa powy瞠j, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego w rozdz. IX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia, tj.:
1) koncesji na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, udzielonej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995);
2) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;
Uwaga!
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz, o kt鏎ym mowa wy瞠j, dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w wykonaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy
3) wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego – kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 2a – 2b do SWZ. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y
wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe. O鈍iadczenie sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.1. W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie ubiega si o zam闚ienie, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 1 sk豉da si na formularzu, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 2a do SWZ;
1.2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 1 sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie (wz鏎 - Za陰cznik nr 2a do SWZ). O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z
Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu;
1.3. W przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z o鈍iadczeniem w豉snym, o kt鏎ym mowa w pkt 1 tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby (wz鏎 - Za陰cznik nr 2b do SWZ);
2. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy, potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 - wymagane postanowieniami rozdz. XIII SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, o kt鏎ych mowa w rozdz. XIII SWZ, w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu (o ile dotyczy);
3. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (o ile dotyczy);
4. O鈍iadczenia i/lub dokumenty, na podstawie kt鏎ych Zamawiaj帷y dokona oceny skuteczno軼i zastrze瞠nia informacji zawartych w ofercie, stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa, w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (je瞠li Wykonawca zastrzega takie informacje);
5. Dokumenty, z kt鏎ych wynika umocowanie os鏏 do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wskazane w rozdz. XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia (np. w ramach konsorcjum lub sp馧ki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, Wykonawcy ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 445 Pzp Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
4. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
4.1. 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w rozdz. IX SWZ, natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. X SWZ; o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1.2.2. SWZ sk豉da wraz
z ofert, ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
4.2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
5. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejsz, przed podpisaniem umowy zobowi您ani s do przed這瞠nia umowy reguluj帷ej ich wsp馧prac.
6. Przepisy dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy okre郵a 11 wzoru umowy stanowi帷ego Za陰cznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-07 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Zamawiaj帷y nie prowadzi post瘼owania w celu zawarcia umowy ramowej.
2. Rozliczenia miedzy Zamawiaj帷ym a Wykonawc dokonywane b璠 w walucie polskiej w z這tych (PLN).
3. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu koszt闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Do obowi您k闚 Wykonawcy nale膨 m.in. obowi您ki wynikaj帷e z RODO, w szczeg鏊no軼i obowi您ek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska. Jednak瞠 obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 13 RODO nie b璠zie mia zastosowania, gdy i
w zakresie, w jakim osoba fizyczna, kt鏎ej dane dotycz, dysponuje ju tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca b璠zie musia wype軟i obowi您ek informacyjny wynikaj帷y z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏
fizycznych, kt鏎ych dane przekazuje Zamawiaj帷emu i kt鏎ych dane po鈔ednio pozyska, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. Zamawiaj帷y w nawi您aniu do okresu realizacji zam闚ienia zawartego w sekcji IV, pkt 4.2.10 niniejszego Og這szenia informuje, 瞠 termin realizacji zam闚ienia okre郵a si: od dnia zawarcia umowy od godz. 15:00, jednak nie wcze郾iej ni od dnia 16.01.2024 r. od godz. 15:00, do dnia 16.01.2025 r. do godz. 8:00.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.