eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łopuchówko 1

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8 122 161

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 8 122 161 w.128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo, gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d52660b-8bb3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00488536/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Łopuchówko w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d52660b-8bb3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Z-cym,a W-cami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia(„Platforma”),która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej,z zastrzeżeniem,że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Komunikacja w postępowaniu(z wyłączeniem składania ofert sposób złożenia oferty opisany jest w pkt 10.10.SWZ),odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce„Formularze”(„Formularze do komunikacji”)oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.Info.na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej Komunikacja w postępowaniu dostępnej
pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf. Z-ący dopuszcza również komunikację z W-cami za pomocą poczty elektronicznej,email: karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl lub lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl(nie dotyczy składania ofert). Szczegóły zawarto w rozdz.10 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p. Karolina Lewandowska lub osoba ją zastępująca, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl lub karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ sporządza się w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt. 10.6. SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do widomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w rozdziale nr 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Katarzyna Ślusarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod_lopuchowko@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem: 605 236 635.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 28.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dalsze postanowienia zawarte zostały w pkt. 28.11 i 28.12 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej zgodnie z określeniem w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obejmujące prace z zakresu zagospodarowania łowiska na terenie obwodu łowieckiego nr 177 Kąty - Ośrodek Hodowli Zwierzyny (dalej „OHZ Kąty”), w tym uprawa poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, konserwacja i naprawa urządzeń łowieckich, a także obsługa polowań zbiorowych w roku 2024.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z zał. nr 11 do SWZ stanowiący rozmiar prac według grup czynności.
3) Zakres rzeczowy zestawiony w zał. nr 11 do SWZ ma charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia może być mniejszy od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji zamówienia zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 wzoru umowy (zał. nr 10 do SWZ).
4) Szczegółowy opis technologii wykonania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wraz z procedurą odbioru prac zawarty został w zał. nr 12 do SWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał. nr 12 do SWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów czynności objętych zamówieniem został zawarty w zał. nr 12 do SWZ.
7) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchówko tj. teren „OHZ Kąty”.
8) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze OHZ Kąty. Wskazana w zał. nr 11 przedmiotu zamówienia, lokalizacja (adres leśny/numer inwentarzowy) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny/numer inwentarzowy) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt. 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Zamówienia.
9) Postanowienia pkt. 7 - 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym ze wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał. nr 10 do SWZ).
10) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, wystąpienie siły wyższej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym/numerze inwentarzowym) na Obszarze Realizacji Zamówienia (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Zamówienia niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym/numerze inwentarzowym) na Obszarze Realizacji Zamówienia, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami etyki i zwyczajów łowieckich oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia wymienione zostały w pkt. 3.2. SWZ.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. osób wykonujących czynności w zakresie obsługi maszyn rolniczych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
Pozostałe zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia wymienione zostały w pkt. 3.3. SWZ.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji usług i ich otoczenia, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych - uzasadnienie braku podziału zamówienia na części wskazane zostało w pkt. 3.4. SWZ,
Materiały na potrzeby realizacji zamówienia (nasiona, nawozy, kukurydza, karma soczysta i treściwa, drewno, gwoździe, papa, środki do bioasekuracji wymaganej przepisami weterynaryjnymi) zapewnia Zamawiający. Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji usługi, zapewnia Wykonawca.
Jeżeli czynność opisana w standardzie dla usług łowieckich (załącznik nr 12 do SWZ) nie została przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 11 do SWZ), to w tym zakresie postanowień Załącznika nr 12 do SWZ nie stosuje się.
Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w rozdziale nr 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77600000-6 - Usługi myśliwskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego usług w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3.10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
3.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.10. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.10. objęte będą prace z zakresu: zagospodarowanie łowiska, w tym uprawa poletek łowieckich, dokarmianie zwierzyny, konserwacja i naprawa urządzeń łowieckich, a także obsługa polowań zbiorowych, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 11 i 12 do SWZ, które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki łowieckiej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
3.12. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.10. zawarty został w Załączniku nr 11 i 12 do SWZ.
3.13. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.10. nie przekroczy wartości 10,00% wartości niniejszego zamówienia. Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w pkt. 3.10. SWZ stanowić będzie do 10,00% wartości szacunkowej całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wraz z prawem opcji.
3.14. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.10. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3.15. Zamówienia, o których mowa w pkt. 3.10. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług łowieckich w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 3.10. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchówko.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione za pomocą poniższych kryteriów oceny ofert, którym przypisano następujące wagi procentowe:
- Cena - 60%,
- Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - 40%.

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – „Cena”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający, ofercie o najniższej cenie przyzna 60,00 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:


najniższa oferowana cena brutto
Cena = ----------------------------------------------------------- x 60 % x 100 pkt.
cena badanej oferty brutto

Maksymalna liczba punktów w kryterium „cena” wynosi: 60,00 pkt.


Kryterium nr 2 – „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia”:

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.

Kluczowe elementy (części) zamówienia dla przedmiotowego zamówienia obejmują następujące czynności: „obsługa polowań zbiorowych”.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0,00 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40,00 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i sytuacji finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) warunek w zakresie doświadczenia:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

b) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej 6 osobami, które pełnić będą funkcję naganiaczy podczas polowań zbiorowych.
UWAGA: Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp),

c) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- co najmniej 1 szt. pojazdu do przewozu myśliwych (pojazd co najmniej 5 – osobowy), przystosowany do warunków terenowych,
- co najmniej 1 szt. pojazdu do przewozu osób do naganki (pojazd co najmniej 5 – osobowy), przystosowany do warunków terenowych,
- co najmniej 1 szt. pojazdu przystosowanego do transportu upolowanej zwierzyny.

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale nr 9 SWZ.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, usługi lub dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Z-cy przed udzieleniem zamówienia z art. 274 ust. 1 Pzp,wezwie W-cę,którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a)informację z KRK z:(a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2 PZP,(b)art.108 ust.1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego-wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem,
b)oświadczenie W-cy z art.108 ust.1 pkt 5 PZP,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,z innym W-cą,który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub info.potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego W-cy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg zał. nr 6 do SWZ,
c)odpis lub informacje z KRS lub z CEIiDG z art.109 ust.1 pkt4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d)oświadczenia w-cy o aktualności info.zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w Pzp (zał.9 do SWZ):
- art.108ust. 1 pkt. 3,
- art.108ust. 1 pkt. 4 dot.orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art.108ust.1 pkt. 5 dot.zawarcia z innymi w-cami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art.108 ust. 1 pkt. 6,
- art.109 ust. 1 pkt. 5,7-8 ,
- art.7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3. lit a) SWZ,
2) odpisu albo informacji z KRS lub z CEIiDG,o których mowa w pkt9.3. lit c) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli w kraju w którym W-ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy,nie wydaje się dokumentów,o których mowa w pkt.9.5SWZ,lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie W-cy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby,której dok. miał dotyczyć,złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju,w którym W-ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument miał dotyczyć,nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postan.pkt. 9.6. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działające na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy. Wykonawca w wykazie wskazuje rodzaj urządzenia, opis urządzenia (marka, model, nr seryjny, nr rejestracyjny lub inne oznaczenie pozwalające na indywidualizację), podstawę do dysponowania – wykaz stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) Formularz Oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ przygotowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) Kosztorys Ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
c) oświadczenia sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia),
- każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 Pzp (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
d) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 226 Pzp, o ile dotyczy,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ), o ile dotyczy,
f) odpis lub informacja z KRS, CEIiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania W-cy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli w imieniu W-cy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 13.7. lit. e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt. 9.13. – 9.22. SWZ,
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej (tylko wtedy, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
W-ca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą (zgodnie z zapisami pkt. 9.4. SWZ):
1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg zał nr 5 do SWZ,
2)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zał nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. nr rachunku: 03 1540 1056 2105 8312 9120 0006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Łopuchówko w 2024 roku”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
11.6. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) SWZ musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w rozdziale nr 11 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2)oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3)oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4)dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w paragrafie nr 16 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia ("Platforma"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział W-wcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.

W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.

W postępowaniu mogą brać udział W-wcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art.7 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwu narodowego(Specustawa):
1)na warunkach określonych w art.7 ust. 1 pkt 1 Specustawy
2) na warunkach określonych w art.7 ust.1 pkt 2 Specustawy
3) na warunkach określonych w art.7 ust.1 pkt 3 Specustawy

Zamawiający nie przewiduje:
-zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
-zawarcia umowy ramowej
-rozliczeń z Wykonawcą w obcych walutach
-wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
-wymagań w zakresie zatrudnienia osób,o których mowa w art.96 ust.2 Pzp
-złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty
-składania ofert częściowych

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 2 % ceny łącznej wynikającej z wartości zamówienia. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w pkt. 20.3 SWZ. Szczegółowe informacje w rozdziale nr 20 SWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie (załącznik nr 10 do SWZ).

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w rozdziale nr 19 SWZ.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 02.01.2024 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2024 r.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje unieważnienie na podstawie art. 310 ustawy
Pzp – w sytuacji jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.