eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa wykonania dokumentacji architektoniczno - budowlanej na potrzeby budowy budynku na terenie siedziby WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania dokumentacji architektoniczno - budowlanej na potrzeby budowy budynku na terenie siedziby WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473066188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-202

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426558050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wsrm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsrm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania dokumentacji architektoniczno - budowlanej na potrzeby budowy budynku na terenie siedziby WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f2cf2d7-8d06-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068663/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługa wykonania dokumentacji architektoniczno - budowlanej na potrzeby budowy budynku na terenie siedziby WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz wybierając przedmiotowe postepowanie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pliki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEA.ZP-261/14/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, wykonawczej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót powyższa dokumentacja powinna obejmować:
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Projekt zagospodarowania terenu w tym:
Projekt instalacji wody i kanalizacji na terenie działki w potrzebnym zakresie,
Projekt instalacji WLZ (elektrycznej) na terenie działki w potrzebnym zakresie,
- Analiza obszaru oddziaływania obiektu budowlanego,
- uzyskanie badań gruntowych,
- uzgodnienia w zakresie BHP, SANEPID, P.POŻ,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekty techniczne w tym:
- Projekt Konstrukcyjny,
- Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- Projekt instalacji wod-kan,
- Projekt instalacji CO,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
- Plan BIOZ,
- Charakterystyka energetyczna budynku,
- Uzyskanie pozwolenia na budowę.
Projekty wykonawcze w tym:
- Projekt Konstrukcyjny (płyta fundamentowa, projekt warsztatowy nadziemia niezbędny do prefabrykacji,
- Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- Projekt instalacji wod-kan,
- Projekt instalacji CO,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
- Kosztorysy,
- przedmiary,
- STWiOR.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wprowadza następujący warunek:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia oraz musi dysponować osobami wymienionymi w pkt B. poniżej , które będą skierowane do realizacji zamówienia.
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał:
• przynajmniej 2 usługi, z których każda dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej obejmującej modernizację lub remont, lub przebudowę, lub rozbudowę, lub odbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości każdej dokumentacji co najmniej brutto 30 000,00 PLN każde zamówienie (dokumentacja projektowa) z jednoczesnym spełnieniem warunku, że każde zamówienie (wykonanie dokumentacji projektowej) obejmowała roboty ogólnobudowlane, w tym roboty sanitarne i elektryczne lub
• przynajmniej 1 usługę, która dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej obejmującej modernizację lub remont, lub przebudowę, lub rozbudowę, lub odbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej brutto 40 000,00 PLN z jednoczesnym spełnieniem warunku, że to zamówienie (wykonanie dokumentacji projektowej) obejmowało roboty ogólnobudowlane, w tym roboty sanitarne i elektryczne.
B. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej osobami posiadającymi zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa (PIIB) o przynależności do izby, które skierowane będą do realizacji zamówienia, tj:
a) jedną osobą posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego); w tym wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 dokumentacji projektowej obejmującej modernizację lub remont, lub przebudowę, lub rozbudowę, lub odbudowę budynku użyteczności publicznej (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
b) jedną osobą posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
c) jedną osobą posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Strony przewidują następujące zmiany treści umowy:
a. zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
• działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
• konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. W/wym. przypadki przedłużenia terminu wykonania umowy nie mają zastosowania, gdy opóźnienie wynika z winy Wykonawcy.
b. zmianę danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, zmiana przedstawicieli stron).
c. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
d. zmianę świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,
e. zmianę terminu wykonywania nadzoru autorskiego z uwagi na późniejszy niż zakładany termin wykonywania robót budowlanych w oparciu o opracowania będące przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ta nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu. O zmianie terminu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego w związku ze zmianą terminu wykonywanych robót Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

Zmiany umowy trwającej powyżej 12 miesięcy
-Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści umowy:
1) w przypadku gdy umowa będzie obowiązywać przez okres dłuższy niż 12 miesięcy zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
- zmiana wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi jedynie 50% wartości wzrostu wynagrodzenia, pozostałe 50% wartości wzrostu wynagrodzenia stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy,
- Maksymalna łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2) oraz ust. 4 to łącznie 10% w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 ppkt.b) Umowy na podstawie oferty Wykonawcy.
-Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 i ust. 4 lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia zostały opisane w punkcie V. SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.