eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych w Śpiączce Brzeskiego Centrum MedycznegoOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych w Śpiączce Brzeskiego Centrum Medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313437

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sergiusza Mossora 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-301

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.janyk@bcmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bcmbrzeg.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=e9c4749b-c8e2-48cc-95e6-3c3ab5525990

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych w Śpiączce Brzeskiego Centrum Medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13bb55e3-7946-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041441/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych w Śpiączce Brzeskiego Centrum Medycznego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472479

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/14/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa i uruchomienie stacjonarnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych.
A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
B. Pozostałe wymagania:
1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1565),
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej wyrobów medycznych
(o ile jest wymagane).
W przypadku zaoferowania osprzętu lub oprogramowania, które nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający odstępuje od koniczności przedstawienia Deklaracji Zgodności i certyfikatu CE
2) Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
4) Wykonawca zapewni transport, rozładunek i wniesienie sprzętu do pomieszczeń budynków w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

4.5.5.) Wartość części: 531018,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa i uruchomienie mobilnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych.
A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
B. Pozostałe wymagania:
1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1565),
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej wyrobów medycznych
(o ile jest wymagane).
W przypadku zaoferowania osprzętu lub oprogramowania, które nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający odstępuje od koniczności przedstawienia Deklaracji Zgodności i certyfikatu CE
2) Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
4) Wykonawca zapewni transport, rozładunek i wniesienie sprzętu do pomieszczeń budynków w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

4.5.5.) Wartość części: 128240,74 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa i uruchomienie mobilnego robota rehabilitacyjnego górnych partii ciała.
A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Nysańska 4-6, 49-301 Brzeg zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
B. Pozostałe wymagania:
1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1565),
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej wyrobów medycznych
(o ile jest wymagane).
W przypadku zaoferowania osprzętu lub oprogramowania, które nie jest wyrobem medycznym, Zamawiający odstępuje od koniczności przedstawienia Deklaracji Zgodności i certyfikatu CE
2) Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.
4) Wykonawca zapewni transport, rozładunek i wniesienie sprzętu do pomieszczeń budynków w godzinach pracy Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

4.5.5.) Wartość części: 272682,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 572000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 572000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 572000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MEDEN-INMED" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692255563

7.3.3) Ulica: Wenedów

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-847

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 572000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MEDEN-INMED" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692255563

7.3.3) Ulica: ul. Wenedów

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-847

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 290993,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 290993,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 290993,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MEDEN-INMED" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692255563

7.3.3) Ulica: ul. Wenedów

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-847

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 290993,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.