eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › "Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, Gmina Michałowice -II"Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, Gmina Michałowice -II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy żłobka w miejscowości Granica, Gmina Michałowice -II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21323132-8d33-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045881/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy żłobka w Granicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21323132-8d33-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415):
a) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodów,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w ogólnodostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach; .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w
formacie .pdf.
b) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3) W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie
PAdES,
b) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
wewnętrznego w formacie XAdES,
c) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać, aby
przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego.
4) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpiszaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty
podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP.
Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zalozprofil-zaufany.
W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf możliwe jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w
formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf.
5) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem podpisu
osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w
serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający informuje, że:
Urząd Gminy Michałowice reprezentowany przez Wójta Gminy przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr
Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Wójt Gminy informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Glen,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: daneosobowe@michalowice.pl;
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164
ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Urzędu Gminy jako zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Urząd Gminy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich
wniesienia.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności,
o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.70.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Czapli w Opaczy -Kolonii.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane w ulicy Czapli w Opacz-Kolonii polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z destruktu bitumicznego o długości 370,00 m i szerokości 4,00 m oraz z przekruchu betonowego o długości 150,00 m i szerokości 4 m.
3. W zakresie prac przewidzianych do wykonania Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać takie roboty jak:
1) wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych do wcześniej wykonanych. Założono korytowanie na głębokość 40 cm. Ustawienie ścianek oporowych typu L wys. 100 cm dł. 25 mb z zasypaniem gruntem zagęszczalnym (80 m3).
2) ułożenie geowłókniny, warstwy odsączającej grub. 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm na powierzchni 181 m2.
3) wykonanie górnej warstwy podbudowy z destruktu asfaltowego układanego w warstwie 5 cm na długości 370 mb i szerokości 4 m.
4) usunięcie drzew wraz z karpami w ilości 40 sztuk oraz krzaki z powierzchni 500 m2.
5) wykonania dwóch przepustów pod koroną drogi fi 600 mm długości 6 mb każdy z rur karbowanych, zakończonych ściankami żelbetowymi. Rury i ścianki posadowione na ławach z betonu.
6) wyprofilowanie obustronne poboczy szerokości 0,5 metra na całej długości drogi na powierzchni 520 m2.
7) wyregulowanie pokryw betonowych studni kanalizacyjnych w ilości 5 sztuk.
8) wykonanie na dalszej części drogi o długości ok 150 mb, konstrukcji z uprzednim korytowaniem, z warstwą podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 mm grub. 10 cm i górną warstwą podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 5 cm na powierzchni 600 m2.
4. Podbudowa nawierzchni drogi na odcinku od ulicy Polnej o długości ok. 350 mb. (tożsamą z parametrami technicznymi pozostałej podbudowy niezbędnej do wykonania w ramach niniejszej umowy), zostanie wykonana przez wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach odrębnej umowy.
5. Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót Zamawiający określił w następujących dokumentach:
1) Przedmiarze stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,
2) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (dalej SST) stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Stanowić będą nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego
2) Udzielone będą w okresie maksymalnie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej projektowanego obiektu żłobka w Granicy,
3) Ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowanie w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między Zamawiającym, a Wykonawcą,
4) zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu zamówienia publicznego,
5) udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego, a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc
nie posiadają wpisu do KRS, CEIDG ani do rejestrów zawodowych lub handlowych.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca powinien wykazać, że posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100 000,00 zł,
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1.000.000,00 zł.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:
dwie pełno branżowe dokumentacje projektowe, zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę, dotyczące budowy obiektu
opieki zdrowotnej , o kubaturze minimum 10 000 m3 , z czego min. jedna z nich została zrealizowana i oddana do
użytkowania.
UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa
powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
Informacje dodatkowe:
Przez pojęcie „Budowa” Zamawiający rozumie definicję wynikającą z Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane tj.:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”.
Przez pojęcie „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek zgodny z definicją wynikającą z § 3 ust. 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.:
„budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny”.
Zamawiający nie uzna za wystarczające wykazanie się doświadczeniem przy projektowaniu i budowie obiektów
przemysłowych wielkogabarytowych typu hale stalowe, hale systemowe, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie
samochodowe.
b) dysponowania osobami:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające
kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego w odpowiedniej specjalności:
1) min. 1 osobę posiadającą:
- uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej,
- doświadczenie przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania
ofert), opracowała należycie min. dwie dokumentacje projektowe, zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę, dotyczące
budowy obiektu opieki zdrowotnej, o kubaturze minimum 10 000 m3 , z czego min. jedna z nich została zrealizowana i
oddana do użytkowania.
Doświadczenie ww. osoby stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu.
2) min. 1 osobę posiadającą:
- uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
3) min. 1 osobę posiadającą:
- uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
4) min. 1 osobę posiadającą:
- uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektronicznych,
5) min. 1 osobę posiadającą:
- uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej;
6) min 1 osobę z wykształceniem średnim lub wyższym o profilu architektura krajobrazu;
7) min. 1 osobę z wykształceniem średnim lub wyższym o profilu akustyka.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i
przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową:
1). w przypadku wykonawców krajowych:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile
podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową;
2). w przypadku wykonawców zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
Wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług – z
wykorzystaniem Załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, że wskazane usługi zostały wykonane w sposób należyty.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez Wykonawcę – z wykorzystaniem Załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14. Dokumenty wchodzące w skład oferty:
1) Prawidłowo wypełniony Formularz Oferty (według załączonego druku interaktywnego);
2) Prawidłowo wypełniony Formularz Cenowy Załącznik nr 1 do SWZ;

15. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ).
Uwaga! Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa
każdy z Wykonawców indywidualnie;
2) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz
oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w w Rozdziale VI ust. 1 i Rozdziale VII ust. 1 –
jeżeli Wykonawca składający ofertę polega na zasobach innych podmiotów;
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy
wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy;
4) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;
5) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za
zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium: 3 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta
oddzielnie.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek
udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza
potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił w "Projekcie umowy"
stanowiącym Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się do 31 grudnia 2024 roku od dnia zawarcia umowy, w tym:
1) wytworzenie Dokumentacji i odbiory – w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) nadzór autorski – do 31 grudnia 2024 r. z możliwością przedłużenia do momentu zakończenia budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
1) Etap 1 – przekazanie minimum 2 wariantów koncepcji projektowej wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów oraz wstępnymi wizualizacjami – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy (1 miesiąc) + 2 tygodnie na sprawdzenie i odbiór Etapu 1,
2) Etap 2a - przekazanie projektu budowlanego (architektoniczno – budowlanego, zagospodarowania) – w terminie 10 tygodni od dnia odbioru Etapu 1 (2,5 miesiąca) + 2 tygodnie dla Zamawiającego na sprawdzenie i odbiór Etapu 2a;
3) Etap 2 b – przekazanie ostatecznego lub wykonalnego pozwolenia na budowę – w terminie 8 tygodni od odbioru Etapu 2a (2 miesiące);
4) Etap 3 – przekazanie projektu technicznego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów – 4 tygodnie od odbioru Etapu 2 b + 3 tygodnie na sprawdzenie i odbiór.
Razem wytworzenie dokumentacji i odbiory – około 35 tygodni, (ok. 9 miesięcy)

5) Etap 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego do 31 grudnia 2024 roku z możliwością przedłużenia do momentu zakończenia budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.