eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemodlin › Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365932620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Powstań Śląskich 37

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@cuwniemodlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cuwniemodlin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a3c97b9-8d2a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00503948/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a3c97b9-8d2a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy http://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres dyrektor@cuwniemodlin.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych,
w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”).
UWAGA: Zamawiający nie korzysta z interaktywnego Formularza ofert Platformy e-Zamówienia.
3. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą .
4. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę.
Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski”
używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
8. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
9. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą podmiotowych środków dowodowych.
10. Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych, oraz innych oświadczeń i
dokumentów: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia (IDW). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w IDW

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny (ograniczenia stosowania) przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia (IDW). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduje się w IDW

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy wykonania całościowego zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r.” i obejmuje swoim zakresem dowóz uczniów w obrębie czterech trasach, stanowiących przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Kryterium nr 1 – cena – 60 pkt
2) Kryterium nr 2 – „postępowanie w sytuacjach awaryjnych” (czas podstawienia taboru zastępczego) – 40 pkt
Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w opisanych wyżej kryteriach.
Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która jest ważna, nie podlega odrzuceniu, uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: postępowanie w sytuacjach awaryjnych” (czas podstawienia taboru zastępczego)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.),
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych / ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę której przedmiotem zamówienia był lub jest przewóz uczniów o wartości min. 80 000 zł brutto;
Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca wykazuje usługę nadal trwającą, musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość min. 80 000 zł brutto.
Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga: Zamawiający informuje, że uzna za wykonane/wykonywane w sposób ciągły usługi przerwane przez przerwę związaną z wystąpieniem epidemii (COVID-19).
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
 co najmniej jedną osobą (na każdą trasę odrębnie), która będzie pełnić funkcję kierowcy, posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniającej do prowadzenia pojazdów, o których mowa poniżej w punkcie 2 lit. „c”, z minimum 1-rocznym doświadczeniem w zakresie przewozu osób oraz:
 co najmniej jednym opiekunem (na każdą trasę odrębnie)
Wymagania względem opiekunów: funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca w pełni zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe wymagania określa pkt III.12.
Zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. W autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun.
c) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym, czyli środkami transportu sprawnymi technicznie, na poszczególnych trasach, do przewozu co najmniej następującej liczby osób:
 TRASA 1: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz kierowcy i opiekuna,
 TRASA 2: środek transportu zapewniający przewóz 46 uczniów oraz kierowcy i opiekuna,
 TRASA 3: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz kierowcy i opiekuna,
 TRASA 4: środek transportu zapewniający przewóz 31 uczniów oraz kierowcy i opiekuna.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by kierujący pojazdem wykonującym przewóz osób spełniał wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym.
Uczniowie winni mieć zapewnione miejsca siedzące. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia jednego pojazdu na każdej trasie.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do więcej niż jednej trasy.
W Załączniku Nr 5 do SWZ należy podać dane pojazdu oraz liczbę miejsc siedzących, na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Każdy pojazd musi spełniać następujące wymagania:
1) posiadać dowody rejestracyjne pojazdu wraz z opłaconymi ubezpieczeniami – polisami OC,
2) być wyposażony w pasy bezpieczeństwa, zgodnie z wyposażeniem fabrycznym bądź homologacją pojazdu,
3) posiadać ważne badania diagnostyczne,
4) mieć odpowiednie oznakowanie pojazdu,
5) spełniać odpowiednie warunki bhp i warunki higieniczne (niezbędne wyposażenie to m.in.: gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach),
6) posiadać sprawne ogrzewanie (bezwzględnie wymagane w miesiącach, gdy panują niższe temperatury).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.),
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do IDW.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do IDW.
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 5 do IDW.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 1 (tj. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 ustawy Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 1 (tj. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta musi zawierać następujące, aktualne na dzień złożenia dokumenty:
1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz uniwersalny dla wykonawcy oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów i oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia; Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z Pełnomocnikiem.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w treści oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Warunek w zakresie doświadczenia, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi potwierdzać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania, przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
9) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje na temat zmian umowy opisane zostały w Części II SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.