eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa w podziale na części fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym na potrzeby Głównego Inspektoratu Weterynarii.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w podziale na części fabrycznie nowych samochodów osobowych
o napędzie spalinowym oraz elektrycznym na potrzeby Głównego Inspektoratu Weterynarii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013298660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 623 21 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sebastian.klodkowski@wetgiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wetgiw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Weterynaria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w podziale na części fabrycznie nowych samochodów osobowych
o napędzie spalinowym oraz elektrycznym na potrzeby Głównego Inspektoratu Weterynarii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b043e23c-822a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149260/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa w podziale na części fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym na potrzeby Głównego Inspektoratu Weterynarii.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b043e23c-822a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały wskazane w Rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Główny Inspektorat Weterynarii (zwany dalej „GIW”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawa Pzp”). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Dodatkowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w Rozdziale 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w Rozdziale 2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BP.240.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 400000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 39999,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – dostawa fabrycznie nowego Pojazdu o napędzie spalinowym (benzynowym) o minimalnych parametrach technicznych wskazanych w Załączniku numer 1A do SWZ - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dodatkowe wymagania Zamawiającego oraz informacje dotyczące wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w części I zamówienia zostały wskazane także w Załączniku numer 2A do SWZ - proponowanych postanowieniach umowy.

4.2.5.) Wartość części: 180000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp, przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez możliwość realizacji dodatkowych dostaw lub wykonania dodatkowych usług związanych z oferowanym Pojazdem w okresie od dnia zawarcia umowy do momentu odbioru oferowanego auta, na zasadach szczegółowych określonych w § 7 proponowanych postanowień umowy;
2) Realizacja prawa opcji polegać będzie na:
a) realizacji ewentualnych dodatkowych dostaw wyposażenia lub akcesoriów wraz z montażem (jeśli, jest niezbędny ich montaż przez ASO) w szczególności: dodatkowego kompletu kół, haka holowniczego lub innych oferowanych przez Wykonawcę dodatkowych akcesoriów dedykowanych do oferowanego Pojazdu, lub
b) realizacji ewentualnych dodatkowych usług dotyczących oferowanego Pojazdu, w tym
w szczególności: związanych z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym podwozia, nadwozia Pojazdu, lub np. montaż haka, ewentualnie wykupienie dodatkowych usług serwisowych w tym np. pakietów usług serwisowych Pojazdu, o ile Wykonawca lub Producent pojazdu oferuje taką możliwość.
3) Ewentualna realizacja prawa opcji odbywać się będzie na zasadzie dobrowolności, tzn. skorzystanie z prawa opcji wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak
i Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 7 projektu umowy;
4) Maksymalna wartość ewentualnej realizacji dodatkowych dostaw lub usług
w ramach prawa opcji nie może łącznie przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego;
5) Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z niego w częściowym zakresie, niewyczerpującym kwoty maksymalnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dla każdej z części zamówienia oddzielnie będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów, odrębnych dla każdej z części zamówienia. Punkty w kryterium oceny ofert dla części I zamówienia zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawców w Formularzu oferty (załącznik numer 3A do SWZ).
Zamawiający dokona oceny ofert w części I zamówienia (Pojazd o napędzie spalinowym), które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących dwóch kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) - znaczenie kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Średnia długość Gwarancji w miesiącach (SDG) - znaczenie kryterium maksymalnie 40 pkt.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert dla części II zamówienia (dostawa Pojazdu o napędzie spalinowym) został wskazany w Rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia długość Gwarancji w miesiącach (SDG)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dostawa fabrycznie nowego Pojazdu o napędzie 100% elektrycznym (zeroemisyjnym) o minimalnych parametrach technicznych wskazanych w Załączniku numer 1B do SWZ - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dodatkowe wymagania Zamawiającego oraz informacje dotyczące wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w części I zamówienia zostały wskazane także w Załączniku numer 2B do SWZ - proponowanych postanowieniach umowy.

4.2.5.) Wartość części: 220000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144900-7 - Pojazdy elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez możliwość realizacji dodatkowych dostaw lub wykonania dodatkowych usług związanych z oferowanym Pojazdem w okresie od dnia zawarcia umowy do momentu odbioru oferowanego auta, na zasadach szczegółowych określonych w § 7 proponowanych postanowień umowy;
2) Realizacja prawa opcji polegać będzie na:
a) realizacji ewentualnych dodatkowych dostaw wyposażenia lub akcesoriów wraz z montażem (jeśli, jest niezbędny ich montaż przez ASO) w szczególności: dodatkowego kompletu kół, haka holowniczego lub innych oferowanych przez Wykonawcę dodatkowych akcesoriów dedykowanych do oferowanego Pojazdu, lub
b) realizacji ewentualnych dodatkowych usług dotyczących oferowanego Pojazdu, w tym
w szczególności: związanych z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym podwozia, nadwozia Pojazdu, lub np. montaż haka, ewentualnie wykupienie dodatkowych usług serwisowych w tym np. pakietów usług serwisowych Pojazdu, o ile Wykonawca lub Producent pojazdu oferuje taką możliwość.
3) Ewentualna realizacja prawa opcji odbywać się będzie na zasadzie dobrowolności, tzn. skorzystanie z prawa opcji wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak
i Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 7 projektu umowy;
4) Maksymalna wartość ewentualnej realizacji dodatkowych dostaw lub usług
w ramach prawa opcji nie może łącznie przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego;
5) Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania z niego w częściowym zakresie, niewyczerpującym kwoty maksymalnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dla każdej z części zamówienia oddzielnie będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów, odrębnych dla każdej z części zamówienia. Punkty w kryterium oceny ofert dla części II zamówienia zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawców w Formularzu oferty (załącznik numer 3B do SWZ).
Zamawiający dokona oceny ofert w części II zamówienia (Pojazd o napędzie 100 % elektrycznym, zeroemisyjnym), które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących trzech kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) - znaczenie kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Długość okresu Gwarancji mechanicznej (w tym na napęd elektryczny) w miesiącach (GMII) - znaczenie kryterium maksymalnie 16 pkt.
3) Długość okresu Gwarancji na pojemność akumulatora trakcyjnego (baterię) z limitem minimum 150 000 km przebiegu (min. 48 miesięcy) (GBAT) - znaczenie kryterium maksymalnie 24 pkt.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert dla części II zamówienia (dostawa Pojazdu o napędzie 100% elektrycznym, zeroemisyjnym) został wskazany w Rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu Gwarancji mechanicznej (w tym na napęd elektryczny) w miesiącach (GMII)

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu Gwarancji na pojemność akumulatora trakcyjnego (baterię) z limitem minimum 150 000 km przebiegu - min. 48 miesięcy (GBAT)

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawcy, którzy na moment składania ofert posiadają autoryzację producenta lub importera zaoferowanego Pojazdu do jego sprzedaży w ramach oficjalnego kanału sprzedaży oraz realizowania czynności związanych z dostawą (w tym wykonywaniem przeglądu tzw. „zerowego”) zaoferowanego Pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację producenta lub importera Pojazdu do jego sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oficjalnego kanału sprzedaży.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego we wszystkich wymaganych polach oraz podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik numer 5 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada autoryzację producenta lub importera Pojazdu do jego sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oficjalnego kanału sprzedaży.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) uzupełnionego we wszystkich wymaganych polach wykazu parametrów oferowanego Pojazdu – Specyfikacji Technicznej Oferowanego Pojazdu (STOP) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A (dla części I: dostawy Pojazdu o napędzie spalinowym), oraz załącznik nr 4B (dla części II: dostawy Pojazdu o napędzie 100% elektrycznym, zeroemisyjnym),
b) karty technicznej, specyfikacji technicznej producenta lub innego dokumentu potwierdzającego, że zaoferowany Pojazd spełnia minimalne wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza te dokumenty sporządzone w dowolny sposób (np. wyciąg z katalogu producenta, strony internetowej z konfiguratora pojazdów etc.), pod warunkiem, że w jednoznaczny sposób potwierdzają spełnianie przez Pojazd wymagań określonych w SOPZ i potwierdzają parametry wskazane w STOP,
c) dokument potwierdzający, że na zaoferowany Pojazd oferowana jest Gwarancja na okres deklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty ze wskazaniem ewentualnych ograniczeń przebiegu pojazdu - minimum 150 000 km (np. warunki gwarancji, oświadczenie Gwaranta lub inne dokumenty potwierdzające okres i zakres Gwarancji wskazany w Formularzu oferty).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp., jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych:
a) Specyfikacji Technicznej Oferowanego Pojazdu (STOP) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4A (dla Pojazdu o napędzie spalinowym) lub 4B (dla Pojazdu o napędzie 100% elektrycznym, zeroemisyjnym);
b) karty technicznej, specyfikacji technicznej producenta lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowany Pojazd spełnia minimalne wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania w tym zakresie zostały wskazane w Rozdziale 9 SWZ:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres oraz dane kontaktowe należy wpisać w Formularzu ofertowym.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie lub inny dokument (np. umowa konsorcjum), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ, zgodne z treścią Załącznika nr 5 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ a także oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
6. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
7. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w związku z art. 455 ust . 1 pkt 1 Pzp, których szczegółowy opis został wskazany w § 11 ust 2. Umowy.
2. Strony, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy następujących zmian:
1) w okresie od dnia zawarcia Umowy do zakończenia Realizacji Dostawy tj. podpisania bez zastrzeżeń przez Strony Ostatecznego Protokołu Odbioru dopuszczalne są zmiany niektórych elementów wyposażenia zaoferowanego przez Wykonawcę Pojazdu, pod warunkiem, że parametry techniczne, funkcjonalne zmienionych elementów wyposażenia będą co najmniej spełniały minimalne wymagania i parametry określone w SOPZ oraz STOP,
2) w okresie od dnia zawarcia Umowy do zakończenia Realizacji Dostawy tj. podpisania bez zastrzeżeń przez Strony Ostatecznego Protokołu Odbioru dopuszczalne są zmiany terminu określonego w § 6 ust. 2 Umowy,
z zastrzeżeniem, że ewentualne przesunięcie terminu dostawy lub odbioru pojazdu nie może spowodować dostawy Pojazdu w terminie późniejszym niż ostatni Dzień roboczy roku kalendarzowego w którym Strony zawrą umowę.
Szczegółowe postanowienia w zakresie zmian umowy zostały wskazane w § 11 proponowanych postanowień umowy, tj. załączniku numer 2A do SWZ (dla części I - dostawa Pojazdu o napędzie spalinowym) oraz załączniku numer 2B do SWZ (dla części II - dostawa Pojazdu o napędzie 100% elektrycznym, zeroemisyjnym).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy ezamówienia.gov.pl. Szczegółowe zapisy w tym zakresie zostały określone w rozdziale 13 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.