eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Ubezpieczenie Gminy Kleszczów w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych: Część 1 - ubezpieczenie mienia Część 2 - ubezpieczenie komunikacyjneOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie Gminy Kleszczów w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych:
Część 1 – ubezpieczenie mienia
Część 2 – ubezpieczenie komunikacyjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 47

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie Gminy Kleszczów w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych:
Część 1 – ubezpieczenie mienia
Część 2 – ubezpieczenie komunikacyjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-035f4001-8d09-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065016/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Ubezpieczenie majątku gminy ( 2 części - ubezpieczenie majątku gminy i komunikacyjne)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej, a także szczegółowy opis sposobu komunikacji, składania ofert, oświadczeń i dokumentów elektronicznych (formy dokumentów) określono w pkt 18 SWZ dostępnej pod adresem https://e-zp.kleszczow.pl/procurements ,
numer/znak sprawy: ZPF.271.22.2023.
Zamawiający wskazuje w szczególności:
1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu
E-Zamówienia Publiczne (dalej jako: e-ZP/System e-ZP, lub System) https://e-zp.kleszczow.pl/procurements lub poczty elektronicznej, adres email: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl;
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie
eZP;
4.W Systemie e-ZP znajduje się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
5.Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
7.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d. korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, osobisty i zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: - wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub -wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej
1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
8.Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania
podpisu elektronicznego,
a. kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
b. podpis zaufany;
c. certyfikat osobisty;
d. dopuszczalne formaty danych, w szczególności: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .zip, .xml, .rar (zalecany .pdf);
e. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty w trybie podstawowym oraz innych wiadomości-wynosi 150 MB;
f. w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH a)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleszczów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.
b) Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, od którego można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Kontakt do Inspektora: e-mail: iod@kleszczow.pl, adres: Inspektor ochrony danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZPF.271.22.2023 prowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
h) Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPF.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Gminy Kleszczów wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
CZĘŚĆ 1:
1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
2. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej .
Opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej określa Załącznik nr 2 do SWZ dostępnej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług polegających na powtórzeniu podobnych usług, w niżej określonych nieprzekraczalnych wartościach:
- dla Części 1 – do 5% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego,
Zamówienia z wolnej ręki zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.
Wartość zamówień z wolnej ręki została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.
Powtórzenie podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 5% wartości zamówienia podstawowego (odpowiednio w każdej z części zamówienia) może nastąpić w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamówienia z wolnej ręki będą realizowane, na warunkach – odpowiednio:
- przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
- przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru
zamówienia warunki udziału w postępowaniu;
- z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
Wolna ręka (zamówienie uzupełniające) będzie odpowiadać wymaganiom i zakresowi zamówienia podstawowego, wskazanym przez Zmawiającego w SWZ, w szczególności może obejmować:
- ubezpieczenia mienia nieobjęte limitem klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia,
- uzupełnienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
- podniesienie limitów ochrony lub sumy ubezpieczenia w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego,
- przedłużenie terminu ochrony.
W zależności od zakresu zamówienia, o którym mowa powyżej zastosowanie znajdą określone poniżej warunki, na których zostanie ono udzielone. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie:
- ubezpieczenie mienia, nieobjęte limitem klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia oraz przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem stawek/ składek ustalonych dla zamówienia podstawowego,
- uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko – wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Zamówienie z wolnej ręki będą udzielane po uprzednim przesłaniu zaproszenia do negocjacji. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekaże informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: preferowany zakres ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Gminy Kleszczów wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
CZĘŚĆ 2: ubezpieczenia komunikacyjne.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej określa Załącznik nr 2 do SWZ dostępnej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług polegających na powtórzeniu podobnych usług, w niżej określonych nieprzekraczalnych wartościach:
- dla Części 2 – do 5% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
Powtórzenie podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 5% wartości zamówienia podstawowego może nastąpić w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamówienia z wolnej ręki będą realizowane, na warunkach – odpowiednio:
- przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
- przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia warunki udziału w postępowaniu;
- z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
Wolna ręka (zamówienie uzupełniające) będzie odpowiadać wymaganiom i zakresowi zamówienia podstawowego, wskazanym przez Zmawiającego w SWZ, w szczególności może obejmować:
- ubezpieczenia mienia nieobjęte limitem klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia,
- uzupełnienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko lub sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
- podniesienie limitów ochrony lub sumy ubezpieczenia w celu spełnienia wymagań kontrahentów Zamawiającego, przedłużenie terminu ochrony.
W zależności od zakresu zamówienia, o którym mowa powyżej zastosowanie znajdą określone poniżej warunki, na których zostanie ono udzielone.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie:
- ubezpieczenie mienia, nieobjęte limitem klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia oraz przedłużenie terminu ochrony - składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla wystawionej polisy, z zastosowaniem stawek/ składek ustalonych dla zamówienia podstawowego,
- uzupełnienie lub podniesienie limitów ochrony, sumy ubezpieczenia określonej w systemie na pierwsze ryzyko – wysokość składki będzie przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Zamówienie z wolnej ręki będą udzielane po uprzednim przesłaniu zaproszenia do negocjacji.
Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekaże informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz podmiotowe środki dowodowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: preferowany zakres ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa szczegółowe wymagania w zakresie oceny uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej odpowiednio dla Części 1 i Części 2 zamówienia (Wykonawca składa tylko jedną ofertę odpowiednio dla danej części zamówienia – dla Części 1 i/lub Części 2).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1841 ze zm.) w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. co najmniej w zakresie:
A. dla Części 1 – co najmniej w grupie 8, 9, 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tzn.:
- grupa 8 - Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły: 1) ogień, 2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia;
- grupa 9 - Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8;
- grupa 13 - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
B. dla Części 2 – co najmniej w grupie 1, 3, 10 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tzn.:
- grupa 1 - Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.;
- grupa 3 - Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. ;
- grupa 10 - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2. Wymaganymi uprawnieniami opisanymi w pkt 1. ppkt 2) A – Część 1 zamówienia, winien wykazać się Wykonawca samodzielnie albo jeden podmiot, który mu udostępnia zasoby, albo jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wymaganymi uprawnieniami opisanymi w pkt 1. ppkt 2) B – Część 2 zamówienia, winien wykazać się Wykonawca samodzielnie albo jeden podmiot, który mu udostępnia zasoby, albo jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp). Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio dla danej części zamówienia, w której wykonawca składa ofertę):
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 12a i/lub 12b do SWZ tzn. oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnych uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1841 ze zm.) w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczące odpowiednio danej części zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę, tj. Część 1 – pkt 14.1.2)A SWZ - co najmniej w grupie 8, 9, 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i/lub Część 2 pkt 14.1.2)B SWZ - co najmniej w grupie 1, 3, 10 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności, o której mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.
W takim przypadku, Wykonawca jest obowiązany udowodnić równoważność, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, jeżeli dotyczy.
6) dowody równoważności, o których mowa w pkt 6 SWZ - jeżeli dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.4. SWZ i art. 117 ust. 4 Pzp). Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w SWZ - projekty umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP - https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przewidywany czasookres realizacji zamówienia:
− dla CZĘŚCI 1: 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r.
− dla CZĘŚCI 2: 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r.
Przez pojęcie „termin realizacji zamówienia” rozumie się przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
Termin realizacji zobowiązań Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego może wykraczać poza termin realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.