eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Świadczenie usług transportu uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy SiewierzOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.8.) Numer faksu: 326499402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db9c70ff-8ac4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047327/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Transport uczniów z terenu Gminy Siewierz do szkół w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db9c70ff-8ac4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zamawiający dopuszcza także możliwość składania przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: siewierz@siewierz.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach ww. rozporządzenia lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".
7. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
5) dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO. 9) Pani/Panu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO.
5. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz w roku 2024 i w pierwszej połowie roku 2025 (od stycznia 2024 r. do końca czerwca 2025 r.)
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie Miasta i Gminy Siewierz transportem Wykonawcy (pojazdami przystosowanymi do przewozu osób), polegającej na dowozie dzieci i młodzieży z wyznaczonych miejsc przystankowych do:
a) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 31,
b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu z siedzibą przy ul. Długiej 2,
c) Szkoły Podstawowej w Brudzowicach z siedzibą w Brudzowicach przy ul. Szkolnej 41,
d) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brudzowicach z siedzibą
w Dziewkach przy ul. Niwy 16,
e) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach z siedzibą przy ul. Przyszłości 9,
oraz dowozie powrotnym do wyznaczonych miejsc przystankowych.
2) Wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma pojazdami w dobrym stanie technicznym (rok produkcji od 2009, norma emisji spalin minimum EURO 4), wyposażonymi w sprawną klimatyzację:
- 1 pojazd posiadający min. 40, a max. 55 miejsc siedzących,
- 1 pojazd posiadający min. 40, a max. 60 miejsc siedzących.
3) Trasy przejazdu na terenie Miasta i Gminy Siewierz obejmują następujące przystanki:
trasa nr 1:
Siewierz – Gołuchowice – Sulików – Siewierz – Czekanka - Leśniaki –Żelisławice – Nowa Wioska – Piwoń – Siewierz
szacunkowa długość linii wynosi około 80 km dziennie od pierwszego i ostatniego przystanku i z powrotem
trasa nr 2:
Siewierz – Dziewki – Brudzowice – Dziewki – Podżarze – Żelisławice
szacunkowa długość linii wynosi około 80 km dziennie od pierwszego i ostatniego przystanku i z powrotem
4) Długość średniej dziennej trasy, obsługiwanej przez dwa pojazdy, wynosi około 160 km. Ponadto przewiduje się dowóz uczniów ze szkół wskazanych w pkt 2 lit. a-e oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych z siedzibą w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Zachodniej 4, na zawody sportowe na terenie Miasta i Gminy Siewierz, przedsięwzięcia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. L. Korusiewicza w Siewierzu. Wyjazdy poza teren gminy obejmują przedsięwzięcia powiatowe, wojewódzkie oraz ogólnopolskie (zawody sportowe, konkursy szkolne). Liczba kilometrów dot. dowozu uczniów na ww. wydarzenia wynosi około 4000 km w trakcie trwania umowy. Zlecenia będą składane Wykonawcy na co najmniej 2 dni przed planowanym wyjazdem za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonicznie, lub faxem. Przewóz odbywać się będzie wg trasy ustalonej przez Zamawiającego.
5) Transport wykonywany będzie pojazdami Wykonawcy. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z transportem osób. Przewóz dzieci powinien odbywać się dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi pojazdami (wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2009 r.), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiek pojazdu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału XXI SWZ. Wiek pojazdów nie może przekraczać 14 lat.
6) Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 50% zapotrzebowania podanego w opisie przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający zastrzega sobie modyfikację tras, przystanków oraz zmianę liczby dowożonych osób w czasie trwania umowy.
8) Zamawiający nie ponosi kosztów za kilometry dojazdowe i zjazdowe na trasie Gmina Siewierz – siedziba Wykonawcy.
3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów, służących do przewozu dzieci oraz do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych, w tym nieprzewidzianych przeszkodach w należytym wykonaniu umowy.
2) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:
- zapewnienie transportu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie zapewnienie kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
- stan techniczny pojazdów, aktualne przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz punktualność dowozów,
- wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi do informowania rodziców o zaistniałej nagłej awarii.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących transportowanych dzieci, pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku ze świadczonymi usługami, w tym także związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.
4) Przy każdym transporcie Wykonawca zobowiązany jest na prośbę osoby odpowiedzialnej, ustanowionej przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych dokumentów i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia (oryginały: prawo jazdy, oświadczenie – poświadczenie spełnienia przez kierowcę wymagań dotyczących transportu osób, dowód rejestracyjny, zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – obszar prowadzenia przewozów: Rzeczpospolita Polska).
5) Stan techniczny pojazdów musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsc siedzących oraz wygody i należytej obsługi, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.
6) Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku awarii autobusu szkolnego, do zapewnienia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o awarii, autobusu zastępczego o przynajmniej równorzędnym standardzie i ilości miejsc, dostosowanego do przewozu dzieci.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdów Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb, celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. W przypadku stwierdzenia, iż pojazd jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego standardu, Zamawiający ma prawo żądać podstawienia w najszybszym możliwym czasie autokaru sprawnego o wymaganym standardzie, a Wykonawca ma to żądanie spełnić. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, Zamawiający na koszt Wykonawcy podstawi sprawny autokar o wymaganym standardzie od innego podmiotu.
9) Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za kilometry dojazdowe i zjazdowe z poszczególnych tras, ani za czas postoju między trasami.
10) Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji zamówienia do posiadania:
- aktualnego zezwolenia uprawniającego do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym,
- polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o łącznej sumie ubezpieczenia minimum 150 000 zł
11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania ze środków transportu zbiorowego.
12) Kierowcy realizujący wykonanie przedmiotu zamówienia powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności.
13) Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji zamówienia do ubezpieczenia dowożonych uczniów i wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14) Nie dopuszcza się, aby Wykonawca w trakcie realizowania przewozu, przewoził inne osoby niż dzieci wskazane przez Zamawiającego oraz inne osoby niż wyznaczone do realizacji zamówienia.
15) Autobusy służące do przewozu dzieci muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać pasy bezpieczeństwa oraz aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji tras oraz zmiany liczby dowożonych osób w czasie trwania umowy. W szczególności możliwa jest zmiana trasy, w tym jej wydłużenie z uwagi na przebudowy i remonty dróg, zmiany organizacji ruchu i itp.
17) Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do świadczenia usług (kierowców/opiekunów) na inne osoby jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych, utraty uprawnień itp.) pod warunkiem wykazania uprawnień i spełnienia innych wymogów w zakresie nie mniejszym niż wskazane w SWZ.
18) Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 90 %
Średni wiek pojazdów – 10 %
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów (przyjmuje się, że 1% = 1 punkt) wyliczonych w poszczególnych kryteriach:
P = C + W
gdzie:
P – łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENA”
W – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „ŚREDNI WIEK POJAZDÓW”
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i średniego wieku pojazdów tj. otrzyma największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1. Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia – max 90 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „CENA” będą liczone według następującego wzoru:
C = (C najniższa : C badana) x 90
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENY”,
C najniższa – cena najniższa (z VAT) zaoferowana w postępowaniu spośród ofert ocenianych
C badana – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Zamawiający stosuje kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%, ponieważ określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Dokumenty zamówienia wskazują parametry oraz wszystkie wymagania względem osób i pojazdów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Średni wiek pojazdów – max 10 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „ŚREDNI WIEK POJAZDÓW” będą liczone według następującego wzoru:
W = (W najkrótszy : W badany) x 10
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „Średni wiek pojazdów”
W badany – średni wiek pojazdów podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
W najkrótszy – najkrótszy wskazany średni wiek pojazdów spośród ofert ocenianych
UWAGI:
1. Zamawiający bierze pod uwagę średni wiek dwóch pojazdów wskazanych do realizacji zamówienia w formularzu oferty, obliczany jako średnia arytmetyczna, podany w pełnych latach, zaokrąglony zgodnie z regułami matematycznymi. Należy podać średni wiek pojazdów w latach (np. 14 lat, a nie rocznik pojazdów).
2. Wiek pojazdów nie może przekraczać 14 lat (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2009 rok).
3. W przypadku niepodania przez wykonawcę w Formularzu oferty wieku pojazdów, albo podania wieku pojazdów nie w latach lecz jako rocznik, Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek pojazdów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 112 ust. 2 pkt 2) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
a) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: posiadanie aktualnego zezwolenia uprawniającego do podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.)
b) W zakresie zdolności technicznej: dysponowanie co najmniej dwoma pojazdami, w tym jeden autobus posiadający min. 40, a max. 55 miejsc siedzących oraz drugi autobus, posiadający min. 40, a max. 60 miejsc siedzących.
c) W zakresie zdolności zawodowej: dysponowanie minimum dwiema osobami, które będą pełnić funkcję kierowców, posiadającymi prawo jazdy kat. D uprawniające do kierowania pojazdami oraz posiadającymi ukończony kurs dokształcający w zakresie przewozu osób, legitymującymi się zaświadczeniem
o niekaralności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Ważne zezwolenie uprawniające do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).
2) Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg zał. Nr 3.
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za transport wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty wygenerowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 1 do SWZ,
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostąp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 1 i 2 do SWZ) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Częstochowie nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”.
4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b-d SWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
9. Przedłużenie terminu związania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej polegający na posiadaniu aktualnego zezwolenia uprawniającego do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego osób jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – według załącznika nr 6 do SWZ.
8) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 1 i 2 do SWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie, w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 5 do SWZ. Przewiduje się również zmiany umowy zgodnie z art. 436 i 439 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.