eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Świadczenie w roku 2024 usług cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku 7-15 latOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie w roku 2024 usług cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku 7-15 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN.STANISŁAWA MACZKA W BOGUCHWALE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000266933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Teodora Lubomirskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.boguchwala@boguchwala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spboguchwala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie w roku 2024 usług cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku 7-15 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3b0da39-89e2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030518/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie w roku 2024 usług cateringu – przygotowanie, dostawa i wydawanie wyżywienia dla uczniów w wieku 7-15 lat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3b0da39-89e2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej (sp.boguchwala@boguchwala.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
1.4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1.9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
1.10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Maczka w
Boguchwale, ul. T.Lubomirskiego 2 ; 36-040 Boguchwała (Zamawiający) – NIP: 8131099931, REGON: 000266933
2. Kontakt: Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Maczka w Boguchwale, ul. T.Lubomirskiego 2; 36-040 Boguchwa-ła,
sp.boguchwala@boguchwala.pl.
3. Pomoc inspektora ochrony danych: iod@boguchwala.pl.
4. Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeń-stwa danych
osobowych. Przyjmuje pytania i wnioski związane z wykorzystywaniem danych osobowych oraz zgło-szenia o nieprawidłowościach.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo Sprzeciwu: Prawo do żądania, by Zamawiający zaprzestał wykorzystywania
danych osoby składającej sprzeciw do celów związanych ze sprawowaniem władzy publicznej lub ochrony swoich uzasadnionych
interesów prawnych, z uwagi na szczególną (wyjątkową) sytuację danej osoby. 1. Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną
sytuację danej osoby.
2. Skutecznie złożony sprzeciw skutkuje zaprzestaniem korzystania z danych osobowych w celu wskazanym w treści sprzeciwu.
3. Sprzeciw złożony bezpodstawnie zostanie odrzucony. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego
słuszności. 1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.
3. Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny
charakter sytuacji, w której się znajdujesz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZMPC/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2024 usług cateringu – przygoto-wanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku 7-15 lat.

3.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Przygotowanie i dostarczenie dla uczniów szkoły maksymalnie 260 sztuk dziennie dań obiadowych ( II danie + kompot) z dniem zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 02.01.2024r.
2. Zatrudnienie osób do wydawania posiłków dla uczniów szkoły. Zatrudnione osoby do wydawania posiłków:
2.1 Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do stołówki, gdzie przygotowywane są posiłki;
2.2 Myją ręce przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego wyda-wania,
2.3 Odbierając przygotowane produkty zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
2.4 Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci
2.5 Wykonawca przekazuje odpady na własny koszt. Dodatkowo Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości w pomieszczeniu stołówki po spożytych posiłkach.
2.6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej obsługi kelnerskiej oraz sprzętu cateringowego, zastawy stołowej (naczynia szklane lub porcelanowe oraz sztućce wykonane np. ze stali nierdzewnej). Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń, sztućców jednorazowego użytku.
3. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od nauki w szkole w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
4. Zamawiający informuje, że planowanych jest 181 dni żywieniowych w okresie trwania umowy.
5. Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzeda-ży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jed-nostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) oraz muszą obejmować: drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kur-czaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub napój. Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu go-towego do spożycia. Do smażenia należy używać olej rafinowany o zawartości kwasów jed-nonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Do każdego posiłku należy dodać por-cję świeżych warzyw lub owoców. Co najmniej raz w tygodniu należy podać rybę.
6. Wykonawca przedkłada pisemnie jadłospis z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności, obejmujący okres co najmniej 10 dni do akceptacji Dyrektorowi szkoły, na 5 dni (roboczych) przed dniem, w którym jadłospis ma być zastosowany. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie.
7. Posiłki musza być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gra-matury jak i estetyki.
8. W miejscu produkcji posiłków wymagane jest prowadzenie systemu bezpieczeństwa
żywności HACCP pod bezpośrednim nadzorem audytora wewnętrznego .
9. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wyko-nawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetycz-ne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
10. Posiłki dla dzieci szkolnych należy dostarczać w zbiorczych termosach i opakowaniach. Pojemniki zbiorcze muszą spełniać normy w zakresie transportu i dostarczania posiłków gorą-cych. Napoje ciepłe należy dostarczać w termosach. Ze względu na brak możliwości pod-grzewania posiłków w miejscu wydawania, należy uwzględnić maksymalny czas transportu do 30 minut.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi objętej zamówieniem wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
12. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości niż zaoferowane na swój koszt z innych źródeł.
13. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozlicze-nie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie fak-tycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
15. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku na I piętro- budynek bez windy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywno-ści i Żywienia. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek poda-nych posiłków w przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od upływu dnia podania. Pobór próbek i ich przechowywanie winien być wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przecho-wywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. 2007 r. nr 80, poz. 545).
16. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środ-ków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach syste-mu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach ży-wienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154). Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
17. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przy-sługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wyko-nawcy co najmniej na 1 dzień przed wprowadzeniem zmian. Zamawiający nie ponosi odpo-wiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego.
18. Wykonawca wszystkie dostawy wykona w terminie.
19. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami i umiejętno-ściami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ja z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. Wykonawcy nie wolno powierzyć wykonania niniejszej umowy lub jej części osobie trzeciej (Podwykonawcy) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich, na rzecz których przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy.
2Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
a. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik Nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców).
b. Szczegółowy formularz cenowy – Wg załącznika nr 4 do SWZ, stanowi on treść oferty. Niezłożenie Szczegółowego formularza wyliczenia kosztów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
c. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy
d. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypeł-niony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonaw-ców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach, o których mowa a art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie (zawarte w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ) z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
5. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówie-nie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy re-gulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone we wzorze umowy - wg Załącznika nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena oferty brutto

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 (tj. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.