eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup urządzeń w celu uruchomienia telefonii SŁR VoIP dla użytkowników w aglomeracji warszawskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup urządzeń w celu uruchomienia telefonii SŁR VoIP dla użytkowników w aglomeracji warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012293240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-591

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup urządzeń w celu uruchomienia telefonii SŁR VoIP dla użytkowników w aglomeracji warszawskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d6ba9b2-89f7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130972/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.9 Zakup urządzeń w celu uruchomienia telefonii SŁR VoIP dla użytkowników w aglomeracji warszawskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/ . Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie "Osobisty").
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797, z późn. zm.). Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Batorego 5, (kod pocztowy 02- 591);
2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mswia.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celach związanych z postępowaniem nr BF-WPP-2374-1-40-DT-TP-AK/2023 pn. „Zakup urządzeń w celu uruchomienia telefonii SŁR VoIP dla użytkowników w aglomeracji warszawskiej”;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalony przepisami ustawy Pzp oraz przepisami prawa dotyczącego archiwizacji dokumentacji;
6) Podanie danych jest niezbędne w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji, oraz wnieść skargę do organu nadzorczego – prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
9) Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
10) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BF-WPP-2374-1-40-DT-TP-AK/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1603656,88 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 203252,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń w celu uruchomienia telefonii SŁR VoIP dla użytkowników w aglomeracji warszawskiej:
1) dostawa 2 sztuk bram VoIP (SBC);
2) dostawa 30 sztuk telefonów IP wraz z zasilaczami;
3) dostawa 5 przystawek do telefonów IP;
4) dostawa 2 przełączników;
5) dostawa 2 firewalli;
6) opieka serwisowa nad urządzeniami;
7) konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonych urządzeń i oprogramowania, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień;

zgodnie z treścią Projektu umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32522000-8 - Sprzęt telekomunikacyjny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert określone w rozdz. 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpisu lub informacji z krajowego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ;
3) Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 10 ust. 1 SWZ , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. 10 ust. 5 SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych poniżej:
1) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób dopuszczalne są zmiany umożliwiające usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony oraz prawidłowej realizacji Umowy;
2) wszelkie zmiany dostosowujące Umowę do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Umowy;
3) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
4) inne niż określone w pkt. 3 zmiany związane z podwykonawstwem dopuszczalne są na zasadach określonych w § 8 Umowy;
5) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu Umowy lub w przypadku działania siły wyższej, o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy lub czas działania siły wyższej.
2. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie
i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia to do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 22 grudnia 2023 roku.

2. Dokumenty, jakich może zażądać Zamawiający przed zawarciem umowy:
1) pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów (w bazie KRS lub CEiDG) lub dokumentów załączonych do oferty;
2) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3) certyfikaty potwierdzające umiejętności osób, które będą wykonywać konfigurację urządzeń używanych przez Zamawiającego: FortiGate 200F, MiVoice MX-One, Session Border Controller AudioCodes.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.