eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301415604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 3322321

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitaljarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpitaljarocin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed6c3607-8d17-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljarocin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest
platformazakupowa.pl dostępna pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljarocin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kom. w postęp. o udzielenie zam. i w
konk., w tym skład. ofert, wniosków o dop. do udziału w postęp. lub konk.,wym. Inf. oraz przekaz. dok. lub ośw. między Zam. a Wyk.,
z uwzgl. wyjątków określ. w ustawie PZP,odbywa się przy użyciu śr. kom. elektron. Śr. kom. elektron. w nin. postęp. jest platformazakupowa.pl dost. pod adresem intern.:https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljarocin W koresp. kier. do Zam.Wyk. powinni posług. się num. ref. sprawy określ. w SWZ. W celu skrócenia czasu udziel. odp., kom.między Zam. a Wyk. w zakresie: przesył. Zam. pytań do treści SWZ, przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia podm. śr. dow., przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia, popr.,
uzup. ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podm. śr. dow., innych dok. lub ośw. składanych w postęp., przes. odp. na
wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub złożonych podm. śr. dow. lub innych dok. lub ośw. składanych w postęp., przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedm. śr. dow., przesł. odp. na inne wezw. Zam. wynik. z ustawy PZP, przesył. wniosków, inf., ośw. Wyk., przesył. odwołania, inne, odbywa się za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zam.”. Zam. dopuszcza, opcjonalnie, kom. za pośred. poczty elektron.
Adres poczty elektron. osoby upraw. do kontaktu z Wyk.:zp@szpitaljarocin.pl; oraz wymagań tech. dla dok. elektron. oraz śr. kom.
elektron. w postęp. o udzielenie zam. pub. lub konk. zamieszcza wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przes. danych oraz
szyfr. i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet
o gwar. przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z syst. operac. - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstal. dowolna przegląd. internet.; inna niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odb. danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Oferta, wniosek, ośw., o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP oraz przedm. śr. dow. (jeżeli były wymagane) składane elektron. muszą zostać podp. elektron. kwalif. podp. lub
elektron. podp. zaufanym lub elektron.podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku, ośw., o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP w tym przedm. środków dow. na platformie, kwalif. podp. elektron. lub elektron. podp. zaufany lub elektron. podp.
osobisty Wyk. składa bezp. na dok., który następnie przesyła do systemu. Oferta powinna być: a) sporz. na podst. załączników do
SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu śr. kom. elektron. tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podp. kwalif. podp.
elektron. lub elektron. podp. zaufanym lub elektron. podp. osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upow. Podpisy kwalif. wykorz.
przez Wyk. do podp. wszelkich plików muszą spełniać „Rozp. Par. Europ. i Rady w sprawie ident. elektron. i usług zaufania w odn.
do transakcji elektron. na rynku wew. (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., 63-200 Jarocin ,ul.Szpitalna 1.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan Michał Szczerbań, kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie 28/2023
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-mentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskie-go.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 28/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach do niej , a w szczególności w Projekcie umowy.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Projekt umowy zał. nr 6
Przewidywana ilość całodobowych posiłków całodobowych wynosi miesięcznie około 2200 szt. w zależności od ilości hospitalizacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
1)Cena 90%
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt.
Wartość punktowa kryterium ceny „C” będzie obliczana według wzoru :
C = (najniższa proponowana cena / cena oferty ocenianej) x 90
2)Odległość 10%
Odległość dowozu posiłków w km (ilość km konieczna do przejechania w celu dostarczenia posiłków) od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego - Szpitala Powiatowego w Jarocinie, ul. Szpitalna 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość dowozu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem/wykonywaniem co najmniej 1 usługi polegającej na sporządzaniu całodziennego wyżywienia dla jednostki służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych :
-wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna (konsorcjum, spółka cywilna)
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
2) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
a)oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń ) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w Projekcie umowy - zał do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić na: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljarocin , na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.