eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemcza › Zakup sprzętu do utrzymania letniego i zimowego chodników oraz dróg na terenie gminy NiemczaOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu do utrzymania letniego i zimowego chodników oraz dróg na terenie gminy Niemcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEMCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Niemcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.niemcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/, https://bip.um.niemcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu do utrzymania letniego i zimowego chodników oraz dróg na terenie gminy Niemcza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f5f84f3-8d12-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Systemu e-ZP https://gmniemcza.e-zp.finn.pl
2. Korzystanie z Systemu e-ZP przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W celu korzystania z Systemu e-ZP konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
4. Korzystanie z Systemu e-ZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie teleinformatyczne, z którego korzysta użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,
b) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Niemcza, reprezentowany
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, tel. 748376265, tel.
748376107, e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl.
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie
działania FINN E-Zamówienia Publiczne - Gmina Niemcza, a także przysługujących praw, odpowiedzi
udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
a) poprzez email: : iod2@synergiaconsulting.pl;
b) listownie na adres siedziby Administratora;
3. Administrator danych osobowych – Zamawiający - przetwarza dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych zgód.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego;
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na
dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie
odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do świadczenia usług zgodnie
z Regulaminem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z
Administratorem. Jednak obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Zamawiający.
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019);
7. Dane osobowe będą przechowywane od momentu utworzenia konta użytkownika zarejestrowanego
(od momentu poprawnego zakończenia procesu rejestracji). Przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, przy czym Zamawiający przechowuje protokół
postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
8. Dane osobowe mogą być przechowywane do momentu realizacji żądania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności do pkt 7.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRL.271.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Dostawa koparko-ładowarki kołowej”.
1.A.1. Minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie, opisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ. rozdz.
1.A.2. Szczegółowy opis zakresu zadania nr 1 i warunki jego realizacji określono w projekcie umowy załącznik nr 8a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: “Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”.

1.B.1. Minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie, opisane zostały w załączniku nr 10 do SWZ.
1.B.2. Szczegółowy opis zakresu zadania nr 2 i warunki jego realizacji określono w projekcie umowy załącznik nr 8b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą (art. 112 ust. 2 ustawy Pzp) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą. Wszelkie dopuszczalne zmiany postanowień Umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://gmniemcza.e-zp.finn.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.