eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa wyrobów medycznych używanych do radioterapii dla UCKOgłoszenie z dnia 2023-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyrobów medycznych używanych do radioterapii dla UCK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębinki 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych używanych do radioterapii dla UCK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1965951-8abc-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=57112070

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=54253223

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Sposób
nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów:
Próbki należy złożyć w zamkniętej kopercie/kartonie w terminie składania ofert, do godz. 09:30 do:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
budynek CMN-KANCELARIA, pietro V.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP
957-07-30-409, REGON 000288640.
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@uck.gda.pl.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez UCK wyłącznie w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania przez UCK Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie
z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z
ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z Twoim udziałem.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i
zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania
techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
• teleinformatycznych,
• księgowych,
• prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w
szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
• kurierskich i pocztowych,
• archiwizacyjnych,
• związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
e) organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru
właścicielskiego nad UCK,
f) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem
przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa wart. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Możesz także
skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego
administratora danych.
9. W przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (prawo dostępu
przysługujące osobie, której dane dotyczą), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Przysługuje Ci prawo wniesienie skargi do Organu Nadzorczego (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy
uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
11. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 316/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych używanych do radioterapii dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141326-1 - Igły do procedur radiologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych używanych do radioterapii dla UCK w asortymencie, cenie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33151400-7 - Wyroby do radioterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Pakiet 1
a) Karty katalogowe i/lub prospekty, instrukcja używania w języku polskim z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych a także danych technicznych zgodnie z wymogami; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
b) Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745); zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
c) Wymagana 1 sztuka próbki do oceny przez technika Modelarni, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

Pakiet 2
a) Karty katalogowe i/lub prospekty, instrukcja używania w języku polskim z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych a także danych technicznych zgodnie z wymogami; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
b) Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
c) Wymagana 1 sztuki próbki wielkości 30x30cm do oceny przez technika modelarni, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Pakiet 1
a) Karty katalogowe i/lub prospekty, instrukcja używania w języku polskim z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych a także danych technicznych zgodnie z wymogami; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
b) Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745); zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
c) Wymagana 1 sztuka próbki do oceny przez technika Modelarni, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

Pakiet 2
a) Karty katalogowe i/lub prospekty, instrukcja używania w języku polskim z opisem produktu oraz wyszczególnieniem numerów katalogowych a także danych technicznych zgodnie z wymogami; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
b) Deklaracja zgodności (zgodna z załącznikiem nr 4 MDR 2017/745), certyfikat - jeśli dotyczy (zgodny z załącznikiem nr 12 MDR 2017/745), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
c) Wymagana 1 sztuki próbki wielkości 30x30cm do oceny przez technika modelarni, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=57112070

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w załącznikiem nr 3 SWZ.
4. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt. IX SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN
przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.
5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do
właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
6. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 454 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.