eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta RzeszowaOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b06d909a-89f4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026359/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Zakup usług rekreacyjno- -sportowych dla pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b06d909a-89f4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych);
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@erzeszow.pl (nie dotyczy składania ofert)).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
c.d. w Sekcji IX ogłoszenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-D.271.201.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Zamawiającego oraz członkom ich rodzin (Uczestnikom Programu).
Uczestnicy Programu uprawnieni do korzystania z usług określonych w pakiecie będą mieli możliwość dostępu do wyznaczonych obiektów o zróżnicowanym charakterze, na terenie całego kraju, w szczególności w Rzeszowie
i w miejscowościach: Boguchwała, Brzozów, Cmolas, Dębica, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Mielec, Nowa Dęba, Przeworsk, Ropczyce, Siedliska, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.
Wykonawca zapewnia trzy rodzaje karnetów sportowych: nielimitowane, limitowane, karnet dla dzieci pracowników (do lat 15).
Liczba obiektów i świadczonych usług musi być ta sama dla karnetów nielimitowanych i limitowanych.
Wielkość/Zakres: 130 pracowników, z czego:
- 39 osób zainteresowanych jest karnetami nielimitowanymi,
- 62 osoby karnetami limitowanymi
- 12 członków rodziny powyżej 15 lat (3 karnety nielimitowane i 9 karnetów limitowanych),
- 17 dzieci pracowników (do lat 15).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
stanowiący załącznik do specyfikacji (dostępny w oddzielnym pliku);
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92600000-7 - Usługi sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Rodzaj i maksymalna wartość opcji: zakres usług tożsamy z zakresem usług podstawowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji obejmuje możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem (z tym, że ceny jednostkowe za zamówienie objęte opcją będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego) wg. zasad rozliczenia wskazanych w umowie podstawowej z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć kwoty 28 373,10 zł netto.

Okoliczności skorzystania z opcji: W przypadku, gdy Zamawiający osiągnie kwotę maksymalną zamówienia podstawowego lub gdy konieczne okaże się zwiększenie liczby uczestników chętnych z skorzystania z usług. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych ogółem znajdujących się poza miastem Rzeszów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych ogółem na terenie miasta Rzeszowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b);
b) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. formularz cenowy (zawarty w formularzu OFERTA).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w § 12 projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem postanowień § 1 ust. 6 niniejszej umowy. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku rozszerzenia przez Wykonawcę zakresu usług lub liczby punktów, w których te usługi będą świadczone. W takim przypadku Użytkownicy zgłoszeni przez Zamawiającego zostaną o tym poinformowani i będą mogli korzystać z dodatkowych usług. Aktualne informacje zawsze będą znajdowały się na stronie internetowej
Wykonawcy………………………….
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w wykazie usług i obiektów sportowych wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do umowy, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmianę sposobu wykonywania usług lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w wykazie usług i obiektów sportowych wymienionych w załączniku nr 2 i 3 do umowy i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie wprowadzenia przez właściwe organy administracji czasowych ograniczeń dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych.
4. Niezależnie od zmian umowy przewidzianych powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji (zmniejszeniu lub zwiększeniu) prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić, materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem następujących zasad
i w następujący sposób:
1) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z tym że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie pierwszy dzień kolejnego miesiąca w danym roku kalendarzowym w którym waloryzacja przysługuje i następuje po raz pierwszy;
2) waloryzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy;
3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 8 % dotychczasowego poziomu cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym;
4) stosowany przez Strony sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia;
5) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym – usługi związane z rekreacją i sportem poprzez zsumowanie miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych począwszy od miesiąca, w którym Wykonawca złożył ofertę do dnia dokonywania waloryzacji. Od tak obliczonej sumy
zostanie odjęta wartości 8%, o której mowa w pkt 3;
6) waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy kwartalne określone powyżej w punkcie 2), podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za usługi zrealizowane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje;
7) waloryzacji podlegać będą ceny jednostkowe wykazane w ofercie Wykonawcy, oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia maksymalnego określonego w § 7 ust. 4 jeśli będzie konieczna;
8) w wyniku zastosowania postanowień związanych z waloryzacją wynagrodzenia, maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 4 jaką dopuszcza Zamawiający nie może przekroczyć wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 4 Umowy z chwili jej zawarcia.
c.d. w Sekcji IX. ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. Dot. Sekcji IV pkt 4.2.10.) Ogłoszenia: Zamawiający precyzuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r. przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), z zastrzeżeniem możliwości uruchomienia prawa opcji.
3. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w zawarte w formularzu OFERTA W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.
4. c.d. Sekcji III pkt 3.6.) Ogłoszenia:
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VIII i X SWZ.
5. c.d. Sekcji VII pkt 7.4.) Ogłoszenia:
5. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, uprawniającego Strony do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca lub Zamawiający sporządzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy uwzględniający waloryzację
cen dokonaną zgodnie z ust. 4 i przedłoży ten projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez Strony Umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia drugiej Stronie jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami). W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, tj.
w trakcie trwania procedury zawarcia aneksu waloryzacyjnego, Wykonawca ma obowiązek kontynuacji realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z umową.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 i ust. 5, w terminie 10 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.
Ze względu na limit znaków, pozostałe informacje dotyczące zmiany umowy zawarto w projektowanych postanowieniach umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.