eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sukcesywna dostawa gazów medycznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa gazów medycznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313325

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-834

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: efilipiak@raszeja.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa gazów medycznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14151964-8842-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00500454/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Gazy medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14151964-8842-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz SWZ Rozdział X i XI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR/XV-270-28-EFK/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego parametrach techniczno-użytkowych oraz wymogach został określony w Załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Dodatkowe informacje techniczne:
a) Zamawiający posiada reduktor sieciowy o maksymalnym ciśnieniu na wejściu 5,5 atmosfer;
b) Wymiary fundamentu pod zbiornik kriogenny 4,5 x 4,3 m;
c) Stacja zgazowania i fundament posiadają oświetlenie. Na fundamencie znajduje się zabezpieczenie odgromowe;
d) Teren szpitala oraz stacja jest ogrodzona. Istnieją ograniczenia w dojeździe cysterny. Sugerowana jest mała cysterna o masie do 13 ton. Całkowita masa pojazdu nie może przekraczać 28 ton. Cysterna nie może być na ciągniku siodłowym (łamanym);
e) Nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym jest w całości utwardzona: asfalt, beton i bruk;
f) Istnieją ograniczenia w ruchu na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników: promień skrętu 11 m;
g) W promieniu 7 m od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajdują się: parking, studzienki kanalizacyjne, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek;
h) Istnieje możliwość zablokowania drogi i ruchu na niej na czas rozładunku (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego);
i) Zamawiający posiada rampę butlową zgodną z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic. Do panelu można przypiąć jednocześnie 20 butli. Możliwe jest też zmagazynowanie większej ilości butli na czas podmiany. Istnieje możliwość odcięcia stacji ciekłego tlenu medycznego w czasie podmiany;
j) Szacunkowa częstotliwość dostaw ciekłego tlenu wynosi 3-4 razy w miesiącu.
4. Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej oferowanego przez Wykonawcę produktu oraz nazwy producenta – wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SWZ należy złożyć wraz z ofertą.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
6. Ofertę można składać w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. Minimalny zakres oferty to pełen przedmiot zamówienia, oferty niepełne będą odrzucane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111000-5 - Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa tych warunków.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, składu celnego lub składu konsygnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity
z 2022 r., poz. 2301);
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (gazów medycznych) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy produktów leczniczych (gazów medycznych) wytwarzanych przez Wykonawcę.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa tych warunków.

d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa tych warunków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (w danej części/pakiecie zamówienia) do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych:

1) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY - o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2) INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania przez właściwe osoby i zgodnie z zapisami wynikającymi z wpisów do właściwego rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (w danej części/pakiecie zamówienia) do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda:
a) zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych, składu celnego lub składu konsygnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2022 r., poz. 2301).
b) zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (gazów medycznych) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy produktów leczniczych (gazów medycznych) wytwarzanych przez Wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity z 2022 r., poz. 2301) – jeżeli dotyczy;
b) Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawca oświadcza, że zaoferowany produkt jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.) – jeżeli dotyczy;
c) Katalogi produktów lub karty techniczne produktów dla wyrobów medycznych dla pozycji gdzie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ zezwolono na ich zaoferowanie – jeżeli dotyczy. Katalogi lub karty techniczne muszą potwierdzać spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego;
d) Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikującą w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów dla zaworów i ustników z pozycji nr 9 i 11 Załącznika nr 2 do SWZ;
e) deklarację zgodności dla zaworów i ustników z pozycji nr 9 i 11 Załącznika nr 2 do SWZ;
f) certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta, potwierdzający że oferowane urządzenia (zawór dozujący, ustnik, przewód) są wolne od ftalanów.

UWAGA:
Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć w/w przedmiotowe środki dowodowe.

Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu produktów leczniczych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity z 2022 r., poz. 2301) – jeżeli dotyczy;
b) Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawca oświadcza, że zaoferowany produkt jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.) – jeżeli dotyczy;
c) Katalogi produktów lub karty techniczne produktów dla wyrobów medycznych dla pozycji gdzie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ zezwolono na ich zaoferowanie – jeżeli dotyczy. Katalogi lub karty techniczne muszą potwierdzać spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego;
d) Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikującą w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów dla zaworów i ustników z pozycji nr 9 i 11 Załącznika nr 2 do SWZ;
e) deklarację zgodności dla zaworów i ustników z pozycji nr 9 i 11 Załącznika nr 2 do SWZ;
f) certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta, potwierdzający że oferowane urządzenia (zawór dozujący, ustnik, przewód) są wolne od ftalanów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1. FORMULARZ OFERTY wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ odpowiednio dla danej części zamówienia (jeżeli zamówienie zostało podzielone na części/pakiety) zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy, który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ w zależności od części/pakietu, na którą Wykonawca składa ofertę (jeżeli zamówienie zostało podzielone na części/pakiety), który winien być złożony w formie oryginału podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. OŚWIADCZENIE do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert. Oświadczenie winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca;
2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO, w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale IV SWZ (PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/, https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-14151964-8842-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: przez okres 18 miesięcy, sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb lub do wyczerpania przez Zamawiającego całości dostawy. Jeżeli przed upływem terminu zakończenia umowy Zamawiający wyczerpie całość dostawy, umowa ulega zakończeniu. Zamówienia winny być realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.