eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia G鏎a › Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w Wojew鏚zkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniog鏎skiejOg這szenie z dnia 2023-11-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w Wojew鏚zkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniog鏎skiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Wojew鏚zkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniog鏎skiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ogi雟kiego 6

1.5.2.) Miejscowo嗆: Jelenia G鏎a

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: 757537286

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w Wojew鏚zkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniog鏎skiej

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c53971db-8cfb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00514938

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/849857

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj. za po鈔ednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/849857

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/849857 i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆” dost瘼nego na stronie dotycz帷ej post瘼owania.Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest zobowi您any przekaza dokumenty za po鈔ednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja849857.
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w post瘼owaniu, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), zwanej dalej: Ustaw znk, Wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je zgodnie z zasad okre郵on w pkt 10. SWZ. W przypadku przekazywania w post瘼owaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddaj帷ym dane kompresji, opatrzenie pliku zawieraj帷ego skompresowany dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest r闚noznaczne z opatrzeniem wszystkich dokument闚 zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏, ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/54/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni w Wojew鏚zkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniog鏎skiej w ilo軼i 60 000 litr闚 na okres 36 miesi璚y.
Termin realizacji zam闚ienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada aktualn koncesj na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki.
Wykonawca ma obowi您ek posiadania koncesji przez ca造 okres trwania umowy oraz jej okazywania Zamawiaj帷emu na ka盥e jego wezwanie.
Wykonawca wyka瞠 spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu gdy przedstawi dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w zakresie zadania Nr 1 - minimum 200 000,00 z
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain rozpocz皻ej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec os鏏 i podmiot闚 wpisanych na list, o kt鏎ej mowa w art. 2 ustawy, stosuje si sankcje polegaj帷e m.in. na wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy PZP.
Zamawiaj帷y mo瞠 wykluczy Wykonawc na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporz康zony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w (art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP), o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z p騧n. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej. O鈍iadczenie Wykonawca mo瞠 sporz康zi zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 4.1 do SWZ.
Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP – wed逝g wzoru stanowi帷ego Za陰cznik Nr 4.2 do SWZ. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.
O鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – Za陰cznik Nr 4.3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia: zakresie Zadania Nr 1 – minimum 200 000,00 z
O鈍iadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencja貫m technicznym – Za陰cznik Nr 5 do SWZ.
Aktualna koncesja na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Za陰cznik Nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy wraz z opisem przedmiotu zam闚ienia
Za陰cznik Nr 2 – Formularz ofertowy zarejestrowan nazw Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, numer telefonu, nr fax, numer REGON, numer NIP, e – mail, numer konta bankowego, dane osobowe i nr telefonu osoby upowa積ionej do kontakt闚;
Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Do oferty nale篡 do陰czy orygina pe軟omocnictwa lub notarialnie potwierdzon kopi;
Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawcy, z這穎ne w oryginale, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w豉軼iwym rejestrze.
Dow鏚 wniesienia wadium (w spos鏏 okre郵ony w pkt. 13 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca zobowi您any jest wp豉ci wadium w kwocie okre郵onej dla danego zadania, (przed up造wem terminu sk豉dania ofert), na ca造 okres zwi您ania ofert od up造wu terminu sk豉dania ofert. Kwota wadium: 4 050,00

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia sk豉daj帷 wsp鏊n ofert, w takim przypadku ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy. Wykonawcy, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o zam闚ienie, ustanawiaj „Pe軟omocnika” do: reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. W ofercie nale篡 z這篡 orygina pe軟omocnictwa lub notarialnie potwierdzon kopi. W przypadku, gdy upe軟omocnienie osoby (lub os鏏) dzia豉j帷ej w imieniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie wynika z tre軼i umowy zawartej pomi璠zy Wykonawcami wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, w ofercie sk豉da si orygina umowy lub notarialnie potwierdzon kopi. W zakresie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie sk豉daj dokumenty w taki spos鏏, aby przy ich ocenie wsp鏊nie spe軟iali w/w warunki.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewiduj mo磧iwo嗆 istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i, przy zachowaniu rycza速owego charakteru ceny umowy przypadkach okre郵onych w pkt. 8 projektu umowy.
Strony w czasie realizacji umowy dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i maksymalnego wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy, po uprzednim zawarciu pisemnego aneksu, w przypadku:
ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g VAT do poszczeg鏊nych wykonanych dostaw stanowi帷ych przedmiot umowy, kt鏎e zosta造 zrealizowane po dniu wej軼ia w 篡cie przepis闚 dokonuj帷ych zmiany stawki podatku VAT; ceny jednostkowe brutto mog ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g VAT do poszczeg鏊nych wykonanych dostaw, kt鏎e zosta造 zrealizowane po dniu wej軼ia w 篡cie przepis闚 dokonuj帷ych zmiany stawki podatku VAT po uprzednim zawarciu aneksu do umowy;
ustawowej zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2207 ze zm.), wp造waj帷ej na wysoko嗆 wynagrodzenia Wykonawcy, kt鏎ego wyp豉ta nast徙i豉 po dniu wej軼ia w 篡cie przepis闚 dokonuj帷ych zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzeniu za prac;
ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo貫cznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 z p騧n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 鈍iadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 鈔odk闚 publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z p騧n. zm.), wp造waj帷ej na wysoko嗆 wynagrodzenia Wykonawcy, kt鏎ego wyp豉ta nast徙i豉 po dniu wej軼ia w 篡cie przepis闚 dokonuj帷ych zmian ww. zasad lub wysoko軼i stawek sk豉dek;
zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 04 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z p騧n. zm.), wp造waj帷ej na wysoko嗆 wynagrodzenia Wykonawcy, kt鏎ego wyp豉ta nast徙i豉 po dniu zmiany postanowie umowy o prowadzenie pracowniczego zawartej przez Wykonawc z instytucj finansow zarz康zaj帷 PPK, dotycz帷ych ww. zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych;
zmiany ceny materia堯w lub koszt闚 zwi您anych z realizacj niniejszej umowy, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub koszt闚, jak i ich obni瞠nie, wzgl璠em ceny lub kosztu przyj皻ych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy uwzgl璠nieniu warunk闚 i zasad dokonania przedmiotowej zmiany wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy. . Niezale積ie od powy窺zych postanowie, Strony umowy mog dokonywa nieistotnych zmian umowy, niestanowi帷ych istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i.Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia warto軼i netto zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP, gdzie 陰czna warto嗆 zmian b璠zie mniejsza ni progi unijne okre郵one na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy PZP i nie przekracza 10% warto軼i zam闚ienia, kt鏎a zosta豉 okre郵ona w 2 pkt. 1 umowy, a zmiany te nie spowoduj zmiany og鏊nego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/wcskj/transakcja/849857

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.