eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku SuskimOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUCHA BESKIDZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 19

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 338749500

1.5.8.) Numer faksu: +48 338749532

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sucha-beskidzka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e07093a-5c5d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e07093a-5c5d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035137/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414296

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymianą pieca oraz budową instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- przebudowę pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową;
- demontaż kotła na paliwo stałe;
- demontaż kotła gazowego;
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i spalinowej;
- montaż kotłów gazowych (5 szt.) wraz z osprzętem;
- demontaż grzejników żeliwnych – 70 kpl.;
- demontaż rurociągów stalowych – 140 m;
- montaż rurociągów z rur miedzianych – 1 340 m;
- montaż grzejników stalowych płytowych wraz z osprzętem – 135 kpl.;
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia kotłowni gazowej;
- wykonanie instalacji detekcji gazu;
- zapewnienie kierownictwa budowy oraz nadzoru konserwatorskiego przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840);
- dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (komisja konserwatorska, projekt prac konserwatorskich, wyprzedzające badania odkrywkowe itp.), pozwolenia na budowę oraz z uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i innych dokumentów dotyczących realizacji zadania;
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 976488,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 999529,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 976488,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122668232

7.3.3) Ulica: ul. Zjednoczenia 10C

7.3.4) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-130

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 976488,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wstępna promesa nr RPOZ/2022/9550/PolskiLad.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.