eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów na zabieg hemodializy w granicach administracyjnych miasta Krakowa i poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa w okresie 36 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów na zabieg hemodializy w granicach administracyjnych miasta Krakowa i poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa w okresie 36 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351375886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wielicka 265

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 3339611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@usdk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzdrowia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów na zabieg hemodializy w granicach administracyjnych miasta Krakowa i poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa w okresie 36 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-242a333b-8cf7-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usdk.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usdk.eb2b.com.pl
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://usdk.eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-2-238/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 612000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów na zabieg hemodializy w granicach administracyjnych miasta Krakowa i poza granicami administracyjnymi miasta Krakowa w okresie 36 miesięcy”.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SWZ :
Załącznik nr 1- Projektowane Postanowienia Umowy (Projekt Umowy)
wraz z załącznikami do Umowy: Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Lista zaakceptowanych PODPRZETWARZAJĄCYCH

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3 KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie określa
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów nie określa
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie określa
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, który:
4.1. warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – tj. dysponuje minimum 5 samochodami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2018r. odpowiednimi do realizacji usług transportu pacjentów na zabiegi hemodializ leczonych w Stacji Dializ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
Pula 5 samochodów (stanowiąca wymagane minimum) ma zapewniać spełnienie warunków:
a) minimum 1 karetka transportu medycznego z ratownikiem w przypadku transportu pacjentów leżących
oraz
b) minimum 2 samochody uprzywilejowane w ruchu drogowym (tj. posiadające zezwolenie Ministra Właściwego Do Spraw Wewnętrznych w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1047)
oraz
c) minimum 1 samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w windę- podnośnik, pasy mocujące wózek i pasy mocujące pacjenta na wózku. Z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym „Przewóz osób niepełnosprawnych”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I.
Na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
a) ODPIS LUB INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli od rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

II.
warunek dotyczący zdolności technicznej
d) WYKAZU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI:
1. WYKAZ POJAZDÓW dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia - ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTU PACJENTÓW NA ZABIEGI HEMODIALIZ LECZONYCH W STACJI DIALIZ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W KRAKOWIE- Wykaz pojazdów może być przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Wykaz ma potwierdzać, że:
1.1. dysponuje minimum 5 samochodami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2018r. odpowiednimi do realizacji usług transportu pacjentów na zabiegi hemodializ leczonych w Stacji Dializ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
Pula 5 samochodów (stanowiąca wymagane minimum) ma zapewniać spełnienie warunków:
d) minimum 1 karetka transportu medycznego z ratownikiem w przypadku transportu pacjentów leżących
oraz
e) minimum 2 samochody uprzywilejowane w ruchu drogowym (tj. posiadający zezwolenie Ministra Właściwego Do Spraw Wewnętrznych w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1047)
oraz
f) minimum 1 samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w windę- podnośnik, pasy mocujące wózek i pasy mocujące pacjenta na wózku. Z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym „Przewóz osób niepełnosprawnych”.

2. Dokument zezwolenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym z którego wynika prawo do używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z OFERTĄ następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- Na potrzeby dokonania oceny oferty w kryterium „Liczba pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia” WYKAZ POJAZDÓW w dyspozycji Wykonawcy (w tym posiadających zezwolenie Ministra Właściwego Do Spraw Wewnętrznych w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1047), które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (minimalne wymagania zostały opisane w Rozdziale XVI pkt 4.1 SWZ) sporządzony według Załącznika nr 2 do SWZ- Formularz oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

opisane w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usdk.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. OFERTA składana w terminie złożenia oferty ma zawierać:
a) FORMULARZ OFERTY zawierający informacje na podstawie których Zamawiający dokona oceny oferty w kryteriach oceny ofert – sporządzony według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ
b) FORMULARZ – KALKULACJA CENOWA – OPIS przedmiotu zamówienia - sporządzony według wzoru – załącznik nr 3 do SWZ
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, którego wzór określa załącznik nr 4 do swz; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
d) OŚWIADCZENIE dotyczące art. 117 ust. 4 ustawy pzp z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [według załącznika 7 do SWZ] - (jeśli dotyczy o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu o ile zostały określone w niniejszej SWZ),
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art.118 ust. 2 – 4 ustawy pzp - [według załącznika 8 do SWZ]- (jeśli dotyczy, o ile ofertę składa wykonawca wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby - o ile warunki udziału o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 3-4 zostały określone w niniejszej SWZ)
f) lub
g) inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
h) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy - o ile ofertę składa pełnomocnik),
i) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
j) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, podmiotu udostępniającego zasoby do podpisania dokumentów w szczególności pełnomocnictwa dla osoby podpisującej zobowiązanie o którym mowa w art. 118 ust. 2-4 ustawy pzp, jeśli jego umocowanie nie wynika z ogólnie dostępnych rejestrów (jeśli dotyczy).
Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.