eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STRZYŻOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690314362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 276 11 03

1.5.8.) Numer faksu: +48 17 276 12 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.strzyzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

przedsiębiorstwo komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0170915-8907-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b0170915-8907-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (z wyłączeniem składania ofert) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze w szczegółach postępowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: m.adam@pgkim.strzyzow.pl (nie dotyczy składania ofert). Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego. Przygotowany i podpisany Formularz ofertowy Wykonawca przesyła za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Po zarejestrowaniu konta Wykonawca, aby mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Platformy musi mieć odpowiednie uprawnienia. Zalogowany Wykonawca ma dostęp do udostępnionych na Platformie e-Zamówienia „Formularzy do komunikacji” oraz udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia „Formularza ofertowego”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2023 poz. 1824). Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 2247). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Wypełniony „Formularz ofertowy” Zamawiający zaleca podpisać podpisem w formacie PADES typ wewnętrzny. Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku. UWAGA! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje ograniczenia o jakich mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z PSZOK przy ul. 1-go Maja w Strzyżowie oraz odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strzyżów oraz Gminy Frysztak obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 03 07 przekazana Wykonawcy do zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi:
1) w zakresie podstawowym określa się zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 200 Mg,
2) w zakresie objętym prawem opcji określa się zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości do 180 Mg, z zastrzeżeniem prawa opcji.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 PZP w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia.
3. Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy począwszy od 01.01.2024 r.
4. W miesiącach: marcu, kwietniu, maju i wrześniu 2024 r., w których odpady są odbierane od mieszkańców, jednorazowa ilość odpadów przekazana do zagospodarowania będzie znacznie wyższa niż oddawana do Wykonawcy w ciągu roku.
5. Zamawiający dostarczy odpady własnym transportem na swój koszt. Odpady będą dostarczone w całości bez procesu zgniatania, naczepą typu ruchoma podłoga o jednorazowym załadunku do 25 Mg lub samochodami typu śmieciarka ze zgniotem z jednorazowym załadunkiem do 12 Mg. Załadunek odpadów zapewni Zamawiający.
6. Przewóz odpadów powinien odbywać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i ochronie środowiska, sprzętem uniemożliwiającym rozwiewanie i rozsypywanie odpadów w czasie transportu.
7. Odpady będą transportowane do miejsca wskazanego przez Wykonawcę. Przekazanie odpadów będzie odbywało się w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze. Przejęcie odpadów następuje po dostarczeniu odpadów przez Zamawiającego do Wykonawcy.
8. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.
9. Przekazanie odpadów Wykonawcy nastąpi na podstawie karty przekazania odpadów wystawionej w systemie BDO. Karta przekazania odpadów wystawiona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
10. Rozładunek mechaniczny nastąpi we wskazanym przez Wykonawcę miejscu z dogodnym dojazdem i możliwością manewrowania ciężkim pojazdem.
11. Dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby pojazdy Zamawiającego miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych. Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
12. Odpady będą ważone na legalizowanej wadze Wykonawcy. Kwit wagowy winien być wykonany w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
13. Oferowany sposób zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza zagospodarowania odpadów poprzez składowanie.
14. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wykonywanie usług w zakresie:
1) odebrania od Zamawiającego transportowanych przez niego odpadów;
2) zagospodarowania odebranych odpadów.
15. W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca winien stosować się do aktualnych przepisów prawa oraz wytycznych sporządzonych przez uprawnione organy.
16. W przypadku wystąpienia awarii lub innej przyczyny uniemożliwiającej przyjmowanie odpadów Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z koniecznością zagospodarowania odpadów przez inny podmiot.
17. Wykonawca jest uprawniony do odmowy przejęcia odpadów od Zamawiającego w przypadku, gdy rodzaj i charakterystyka odpadów nie odpowiadają wymaganiom dla przyjmowanego kodu odpadu. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uzasadnienie odmowy przejęcia od Zamawiającego odpadów.
18. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przejęcia odpadów Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz koszty poniesione przez Zamawiającego wynikające z odmowy przejęcia odpadów przez Wykonawcę.
19. Wykonawca nie będzie przyjmował odpadów nie wymienionych w pkt 1.
20. Wszelkie reklamacje dotyczące składu przywiezionych przez Zamawiającego odpadów będą rozpatrywane w obecności przedstawicieli stron.
21. Zamawiający zobowiązuje się, że:
a) w sposób stały i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie odpadów,
b) będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na zasadach określonych w umowie.
22. Wykonawca:
a) zobowiązuje się, że w sposób stały i zorganizowany będzie przyjmował od Zamawiającego odpady przestrzegając przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
b) przejmuje w pełni obowiązki wynikające z przejęcia odpadów zastrzeżone m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz innych aktach prawnych,
c) przejmuje odpowiedzialność za działania związane z odpadami zgodnie z m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz innymi aktami prawnymi od momentu przejęcia odpadów od Zamawiającego, w tym zwłaszcza Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód powstałych od tego momentu. Będzie dokonywał odzysku lub przetwarzania odpadów odebranych od Zamawiającego, poprzez odpowiednie przetworzenie tych odpadów.
23. Wykonawca w okresie trwania umowy nie będzie powstrzymywał się od odbioru odpadów bez względu na okoliczności i zapewni przetworzenie wszystkich odpadów wielkogabarytowych objętych zakresem zamówienia w okresie jego realizacji.
24. Wykonawca nie będzie dokonywał unieszkodliwienia odpadów w sposób zabroniony ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wszelkie działania niezgodne z w/w ustawą będą obciążały prawnie i finansowo Wykonawcę.
25. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W zakresie objętym prawem opcji określa się zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości do 180 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 PZP w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Realizacja prawa opcji polegać będzie na dokonaniu zamówień na zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia, w ilości ponad minimalną wielkość określoną w opisie przedmiotu zamówienia SWZ zwaną w dalszej części „zakresem podstawowym”. Maksymalną wielkość opcji, która może być zrealizowana w terminie do ostatniego dnia obowiązywania umowy określono w Rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SWZ . Powyższe oznacza, że Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie umowy w zakresie podstawowym, zaś realizacja w zakresie określonym w opcji (tj. wykraczającym poza zakres podstawowy) uzależniona jest od wystąpienia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i konieczności zagospodarowania większej ilości odpadów będących przedmiotem zamówienia. Warunkiem uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli tj. złożenia odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza zakres podstawowy i nie wymaga konieczności zawierania aneksu do umowy. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego (w całości lub części) Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość (w obie strony) liczona w km pomiędzy miejscem załadunku odpadów tj. Wysypisko śmieci przy ul. 1-go Maja w Strzyżowie, a miejscem przekazania odpadów (odległość należy zaokrąglić w górę do pełnego kilometra)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne zezwolenie lub pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie będącym przedmiotem zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada stosowne uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: w zakresie doświadczenia (warunek doświadczenie) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na przetworzeniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości minimum 150 Mg w ciągu roku. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej obejmujący wymagane doświadczenie musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ;
2) aktualne zezwolenie lub pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym prze Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie będącym przedmiotem zamówienia;
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego 27 9168 0004 0000 0316 2000 0010 – z adnotacją: „Wadium w postępowaniu nr ZP/3/2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, tj. data i czas zaksięgowania (utworzenia dokumentu księgowego) na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada stosowne uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej obejmujący wymagane doświadczenie musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Do umowy w sprawie niniejszego zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e- Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty został opisany w Rozdziale XV SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.