eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebiel › Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Sportowej na działce 400 w miejscowości TrzebielOgłoszenie z dnia 2023-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Sportowej na działce 400 w miejscowości Trzebiel

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebiel

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żarska 41

1.5.2.) Miejscowość: Trzebiel

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-212

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683756822

1.5.8.) Numer faksu: 683756751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@trzebiel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiel.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Sportowej na działce 400 w miejscowości Trzebiel

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d5f2bca-8c9d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022535/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi do przedszkola w miejscowości Trzebiel

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d5f2bca-8c9d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl . Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d5f2bca-8c9d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiel z siedzibą przy pl. Żarska 41, 68-212 Trzebiel;
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Żarach można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@trzebiel.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO; posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.2.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej na działce nr 400, obręb Trzebiel. Roboty obejmują budowę drogi o następujących parametrach:
- długość chodnika: 326,20 m,
- szerokość jezdni: 4,0 m,
- szerokość chodników: 1,5 m,
- szerokość poboczy: 0,75 m,
2. Zakres robót budowlanych konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika obejmuje:
1) wykonanie korytowania i usunięcie warstwy gruntów niebudowlanych wskazanych
w dokumentacji geotechnicznej. Formowanie i zagęszczenie wymienionego gruntu do 70 cm.
2) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie:
a) jezdnia gr. 20 cm,
b) zjazdy gr 20 cm,
c) chodnik gr 10 cm,
3) podsypka cementowo–piaskowa 1: 4 gr. 5 cm,
4) warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.
3. W ramach robót należy wykonać:
1) drogę wewnętrzną jako dwukierunkowy ciąg jezdni o szerokości 4,0 m z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;
2) jednostronny chodnik o szer. min. 1,5 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szarej) na 5 cm podsypce cementowo–piaskowej i 10 cm podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm z obrzeżami betonowymi 30x8 cm oraz krawężnikiem obniżonym 22x15 cm lub 30x15 cm na ławie z betonu C12/15;
3) budowę zjazdów z drogi wewnętrznej o szer. 5,0 i 6,0. Zjazdy będą posiadały nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (czerwona) ułożonej na 5 cm podsypce cementowo–piaskowej oraz 20 cm podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Nawierzchnię zjazdu należy ograniczyć betonowym krawężnikiem najazdowym 22x15 cm;
4) jednostronne pobocze. Teren pod pobocze należy wykorytować na gł. 10 cm i szer. 0,75 cm. Należy wyprofilować i zagęścić podłoże pod konstrukcję pobocza, następnie ułożyć 10 cm warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Pozostałą część gruntowych poboczy pas o szer. ok. 0,5 m wzdłuż terenu robót reprofilować i uporządkować;
5) tablice informacyjne wraz z montażem - o dofinansowaniu budowy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
4. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest uzyskania przez Wykonawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G
C – liczba punktów przyznana ofercie oceniającej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości”
2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta Wykonawcy wynosi 100,00 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Doświadczenie Wykonawcy:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości co najmniej 300 m. (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).
Jako wykonanie (zakończenie) roboty budowlanej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu.
Warunek zostanie uznany na spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał wskazaną wyżej robotę jako generalny wykonawca, bezpośrednio na rzecz inwestora (w wyniku kontraktu zawartego z inwestorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).
2. Osoby skierowane do wykonania zamówienia:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje osobą posiadają uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, która będzie skierowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika budowy objętej niniejszym zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie zamawiającego Wykonawca złoży:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego Wykonawca złoży:
1. Wykaz robót budowlanych – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Formularz nr 5 do SWZ,
2. Dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Formularz nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
1. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Formularz 3);
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Formularz 4).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo składa się wraz z ofertą.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadki wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia, oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe. Środki dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy, którzy wykazują spełnienie warunków na zasadach określonych w SWZ.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których zdolności te są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Formularz 4). Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie niższej niż 5% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto.
2. Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawie faktury zaliczkowej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie zakresu robót w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy.
4. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia robót;
2) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających ukończyć w umownym terminie przedmiotu niniejszej umowy;
3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
4) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy;
5) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wykonania dodatkowych badań, prac archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych;
6) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego;
7) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi konieczność usuwania, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych;
8) po stwierdzeniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mających wpływ na realizację zamówienia.
5. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych określonych w § 1 ust. 8 i 9 w zakresie dotyczącym tych robót.
6. Możliwość zmiany personelu Wykonawcy określona została w § 6 ust. 2 projektu umowy.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące zawartej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.