eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup dostępu do Aplikacji webowej umożliwiającej wycenę pojazdów oraz Interfejsu programowania aplikacji (API), który umożliwia korzystanie w systemie informatycznym ZUS z usług wyceny pojazdów.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup dostępu do Aplikacji webowej umożliwiającej wycenę pojazdów oraz Interfejsu programowania aplikacji (API), który umożliwia korzystanie w systemie informatycznym ZUS z usług wyceny pojazdów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000017756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szamocka 3, 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-748

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SekretariatDZP@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dostępu do Aplikacji webowej umożliwiającej wycenę pojazdów oraz Interfejsu programowania aplikacji (API), który umożliwia korzystanie w systemie informatycznym ZUS z usług wyceny pojazdów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a652de77-8515-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00410713/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Zakup dostępu do Aplikacji webowej umożliwiającej wycenę pojazdów oraz Interfejsu programowania aplikacji (API), który umożliwia korzystanie w systemie informatycznym ZUS z usług wyceny pojazdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe warunki zostały określone w pkt 1.5. Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), tj.: SKŁADANIE OFERTY, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zostały określone w pkt. 12 SWZ tj.:
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 993200.271.77.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu Aplikacji webowej służącej do wyceny pojazdów oraz udostępnieniu Interfejsu programowania Aplikacji (API), która umożliwia korzystanie w systemie informatycznym ZUS z Usług uproszczonej wyceny pojazdu i Usług wstępnej identyfikacji pojazdu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ, w tym w Załączniku nr 1 do ww. Załącznika („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – należycie wykonuje, co najmniej 1 zamówienie (umowę), polegające na świadczeniu usługi dostępu do aplikacji webowej służącej do wyceny pojazdów oraz polegające na udostępnieniu interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiającego komunikowanie się programu służącego do wyceny pojazdów z systemem informatycznym odbiorcy usługi, przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły, którego wartość w okresie kolejnych 12 miesięcy wynosiła co najmniej 40 000,00 zł (słownie złotych czterdzieści tysięcy 00/100) brutto.
Uwaga nr 1:
Zamawiający uzna wykonywaną usługę za spełniającą warunek, jeżeli była ona wykonywana przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły przed terminem składania ofert, wartość wykonanej w tym okresie usługi wynosiła co najmniej 40 000,00 zł brutto, a usługa dotyczyła świadczenia usługi dostępu do aplikacji webowej służącej do wyceny pojazdów oraz udostępnienia interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiającego komunikowanie się programu służącego do wyceny pojazdów z systemem informatycznym odbiorcy usługi.
Uwaga nr 2:
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usługi dostępu do aplikacji webowej służącej do wyceny pojazdów oraz udostępnieniu interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiającego komunikowanie się programu służącego do wyceny pojazdów z systemem informatycznym odbiorcy usługi wykonywany był w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jego wartość zrealizowana w tym okresie wyniosła co najmniej 40 000,00 zł brutto.
Uwaga nr 3:
Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień składania ofert.
Uwaga nr 4:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Jak wskazano w pkt. 5.5.) niniejszego ogłoszenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Ppz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
− referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
− oświadczenie Wykonawcy - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ‐ jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin obowiązywania umowy: do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym:
a) usługa świadczona będzie od dnia zakończenia Okresu wdrożeniowo – technicznego (okres testowy), jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r. przez okres 47 miesięcy.
b) Okres wdrożeniowo - techniczny (okres testowy) – do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

2. Podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.