eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię (...)Ogłoszenie z dnia 2023-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

1.3.) Oddział zamawiającego: spzozmyslenice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Myślenice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpitalmyslenice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalmyslenice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad33d809-8a8a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00184484/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku głównym szpitala na szatnie dla personelu wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wentylacyjnej mechanicznej i klimatyzacyjnej (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2. Pełna treść w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię dla personelu, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wod-kan, instalacji grzewczych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pełna treść w swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji dla robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy i robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną i/lub zamówienie polegające na przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub odbudowie i/lub budowie realizowanej w czynnym podmiocie leczniczym o powierzchni użytkowej co najmniej 250 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 750.000,00 zł. brutto, obejmującej swoim zakresem co najmniej branżę ogólnobudowlaną i/lub konstrukcyjno – budowlaną, instalacje elektryczne, instalację wentylacji, klimatyzacji i instalację c.o,

b) co najmniej jedną robotę budowlaną i/lub zamówienie polegające na wykonaniu budowy i/lub przebudowy i/lub odbudowy i/lub rozbudowy i/lub nadbudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1000 m3 i wartości co najmniej 750.000,00 zł. brutto

Zamawiający wymaga, aby były to co najmniej dwa oddzielne zamówienia.

Zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy tj.:

a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy tj. pełnienie funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót przy co najmniej jednej (1) ukończonej i oddanej do użytkowania robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem przebudowę i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę i/lub odbudowę i/lub budowę Oddziałów Szpitalnych prowadzonych na czynnym obiekcie: 10 pkt

b) Kierownik robót o specjalności sanitarnej posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

c) Kierownik robót o specjalności elektrycznej posiadający:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem, aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, a także specjalistyczną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający akceptuje inne uprawnienia, np. wydane na podstawie obowiązujących przepisów z dnia wydania i/lub wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi uznawania uprawnień na terenie Unii Europejskiej i/lub na podstawie innych szczególnych przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia (w zależności od formy składanej oferty)
- Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej (w zależności od formy składanej oferty)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału Zamawiający wymagał będzie następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych, celem oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostaną przeliczone na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego, publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujących na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z oświadczeniem o posiadanych kwalifikacjach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1) Oferta, na którą składają się:
• formularz oferty - załącznik nr 2 do swz, składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału, tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe,
• Zobowiązanie do udostępnieni zasobów, jeżeli dotyczy.
• Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej, jeżeli dotyczy.
• Dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty, np. pełnomocnictwo i/lub wydruk z właściwego rejestru.
• Dowód wniesienia wadium.
• Oświadczenie o podziale obowiązków, jeżeli dotyczy.
• Dokumenty, potwierdzające doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy i robót, zgodnie z SWZ - opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).
1. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Uwaga: dokument wadium w formie innej niż gotówka należy złożyć wraz z ofertą w oryginale.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego:
55 1240 2294 1111 0010 7831 6446
W tytule przelewu należy wpisać „wadium 44/TP/23”
Pełna treść w swz

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Wykonawcy składają oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, jeżeli ofertę składa spółka cywilna (117 ust. 4 PZP, jeżeli dotyczy),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pzp i ppu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 13:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.