eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Budzyń › Przebudowa chodników w Gminie BudzyńOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa chodników w Gminie Budzyń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BUDZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Budzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2843201; 2843313

1.5.8.) Numer faksu: 67 2843 370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@budzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.budzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48c0620d-53a9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa chodników w Gminie Budzyń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48c0620d-53a9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025970/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszyńska

1.1.3 Przebudowa chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398542

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.272.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 482051,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodnika w m. Nowa Wieś Wyszyńska
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z przebudową chodnika przy drodze gminnej nr 201511P, w miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, od km. 2+040,8 do km. 2+407,3 na części działki o numerze ewidencyjnym 155, obręb ewidencyjny - Nowa Wieś Wyszyńska.
Główny zakres prac obejmuje:
• częściowe ustawienie betonowego krawężnika ulicznego 15*30 cm w obrębie przystanku autobusowego oraz betonowego krawężnika najazdowego 15*22 cm na zjazdach,
• ułożenie nowej nawierzchni chodnika z prefabrykowanej kostki betonowej typu Behaton w kolorze szarym o grub. 8 cm,
• wymianę nawierzchni bitumicznej na zjazdach na nawierzchnię z prefabrykowanej kostki betonowej typu Behaton w kolorze grafitowym o grub. 8 cm,
Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego na chodniku w kierunku do przyległych zieleńców.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- dokumentacje techniczne (projekty budowlane),
- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania przetargowego i stanowią załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.5.) Wartość części: 297194,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodnika w m. Sokołowo Budzyńskie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z przebudową chodnika przy drodze gminnej nr 201517P, w miejscowości Sokołowo Budzyńskie,
od km. 4+940,5 do km. 5+148,8 na części działki o numerze ewidencyjnym 199/1, obręb – ewidencyjny Sokołowo Budzyńskie.
Główny zakres prac obejmuje:
• ustawienie betonowego krawężnika najazdowego 15*22 cm wzdłuż krawędzi zjazdów,
• ułożenie nowej nawierzchni chodnika z prefabrykowanej kostki betonowej typu Behaton w kolorze czerwonym o grub. 8 cm w obrysie nowo ustawionych betonowych obrzeży wysokich 8*30 cm,
• wymianę nawierzchni bitumicznej na zjazdach na nawierzchnię z prefabrykowanej kostki betonowej typu Behaton w kolorze grafitowym o grub. 8 cm w obrysie nowo ustawionych betonowych obrzeży wysokich 8*30 cm.
Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego na chodniku w kierunku do przyległych zieleńców.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- dokumentacje techniczne (projekty budowlane),
- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania przetargowego i stanowią załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.5.) Wartość części: 184856,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218799,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 279210,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218799,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. ,,ZEN-DACH'' Zenon Szczurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 570523966

7.3.3) Ulica: Rogozińska 27

7.3.4) Miejscowość: Budzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 64-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218799,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146883,4 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 321297,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146883,4 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. ,,ZEN-DACH'' Zenon Szczurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 570523966

7.3.3) Ulica: Rogozińska 27

7.3.4) Miejscowość: Budzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 64-840

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146883,4 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.