eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje studentów - zakończonych procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje studentów - zakończonych procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340057695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Karola Chodkiewicza 30

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-064

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52/ 34-19-135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ukw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje studentów - zakończonych procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f880e01-8ac7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039662/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Szkolenia zawodowe dla studentów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Stawiamy na rozwój UKW

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ukw.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z Rozdz. II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UKW/DZP-281-U-70/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia „Praktyczne aspekty technologii VR” dla 26 osób, 20 godzin/1 os., zakończonego procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji z zakresu:
a) Wprowadzenie do technologii VR, instruktarz konfiguracji i uruchomienia zestawów VR
b) Wprowadzenie do wybranego środowiska programistycznego właściwego do tworzenia oprogramowania dla środowiska VR, omówienie przykładów dla zestawów VR
c) Realizacja, pod kierunkiem prowadzących szkolenie, w zespołach dwuosobowych mini projektów programistycznych, polegających na opracowaniu przykładowych programów dla zestawów VR
d) Realizacja, pod kierunkiem prowadzących szkolenie, w zespołach dwuosobowych mini projektów programistycznych, polegających na opracowaniu przykładowych programów z wykorzystaniem sterowania komponentu sprzętowego (z wykorzystaniem platform mobilnych, wskazanych w pkt VI. „Warunki udziału w postępowaniu”) i komunikacji bezprzewodowej dla zestawów VR
e) Wprowadzenie do technologii skanowania 3D, skanowanie z użyciem skanera 3D, podstawowe przetwarzanie obrazów zeskanowanych, przygotowanie do druku oraz użycia jako elementów graficznych w technologii VR
2. Terminy realizacji szkoleń dla poszczególnych grup określa zamawiający, czas i miejsce realizacji szkolenia uzależniony od planu zajęć studentów, szkolenia na terenie UKW.
3. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w kilku grupach w tym samym czasie.
4. Szkolenie realizowane dla studentów kierunku Informatyka/Mechatronika/Socjoinformatyka co wymusza dostosowanie poziomu zajęć do wiedzy i kompetencji studentów (szkolenie wykraczające poza poziom podstawowy programowania).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usługi od momentu zgłoszenia gotowości grupy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie posiadania potencjału technicznego:
Szkolenie ”Praktyczne aspekty technologii VR” – 20 godzin/1 osobę :
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem specjalistycznym, niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia ”Praktyczne aspekty technologii VR”: Wymagany sprzęt, który Wykonawca powinien zapewnić i użyć w trakcie szkolenia (dopuszczalne są wersje nowsze poniższego sprzętu, jeżeli w chwili składania oferty niedostępne będą na rynku poniższe wersje)*:
a) Microsoft HoloLens Developement Edition 1 szt., stacja graficzna niezbędna do obsługi zestawu gogli VR z niezbędnym oprogramowaniem, gogle wyposażone w kontroler do odwzorowania ruchu dłoni
b) zestaw wirtualnej rzeczywistości (VR) 1 szt. gogle i kontrolery wraz z niezbędnym sprzętem: HTC Vive Pro. Rękawice do rozszerzonej rzeczywistości (AR) CaptoGlove Large + CaptoSensor (lub odpowiednik zapewniający prezentację takich samych możliwości użycia w projektach programistycznych). Stacja graficzna niezbędna do obsługi zestawu gogli i rękawicy VR z niezbędnym oprogramowaniem.
c) zestaw wirtualnej rzeczywistości (VR) 1 szt. gogle wraz z niezbędnym sprzętem: PlayStation VR, konsola PlayStation,
d) zestaw wirtualnej rzeczywistości (VR) 1 szt gogle i kontrolery wraz z niezbędnym sprzętem: Oculus Rift, stacja graficzna niezbędna do obsługi zestawu gogli z niezbędnym oprogramowaniem
e) mobilny zestaw wirtualnej rzeczywistości (VR) 1 szt.: Gogle Gear VR i/lub Google Daydream View, niezbędne urządzenia mobilne z systemem Android
f) programowalna platforma mobilna 4 szt., wyposażona w komunikację USB, bluetooth, wifi, akcelerometr, czujnik odległości, możliwość programowanie w języku c++,
g) programowalna platforma mobilna 2 szt., wyposażona w komunikację USB, bluetooth, wifi, wyposażona minimum w dwa koła skrętne sterowane za pomocą serwomechanizmu, napęd z wykorzystaniem silnika DC, wyposażona w wymienne czujniki: odległości 2 szt., akcelerometr 1 szt., tor wizyjny fpv (kamera, monitor, gogle), możliwość programowanie w języku c++,
h) skaner 3D,
i) nie dopuszcza się realizacji szkolenia za pomocą sprzętu opartego na Lego Mindstorm lub podobnych platformach.
Rozwiązania sprzętowe (platformy) muszą być oparte na procesorze z rodziny AVR lub ARM, gdyż chodzi o rozwiązania oparte na technologiach zbliżonych maksymalnie do rozwiązań profesjonalnych.

Przy składaniu oferty należy załączyć listę wraz z specyfikacją sprzętu, którego oferent zamierza użyć do realizacji szkoleń.

b) w zakresie posiadania potencjału osobowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 dyspozycyjnymi osobami, posiadającymi doświadczenie w przeprowadzeniu należycie wykonanych kursów/szkoleń/zajęć/wykładów w wymiarze co najmniej 100 godzin zegarowych o tematyce dotyczącej tematyki szkolenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy czy w stosunku do Wykonawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835) – Załącznik nr 2c.
5. WYKONAWCY ZAGRANICZNI Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, załącznik 5
5) wykaz sprzętu wraz z specyfikacją, z którego Wykonawca będzie korzystał podczas prowadzenia szkolenia.(sporządza samodzielnie Wykonawca).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Pozostałe dokumenty:
1) Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku gdy ofertę
podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) Formularz Ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp., przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:
1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż przedmiot umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu,
2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przedmiot umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu,
3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców,
5) zmiany osób prowadzących szkolenie, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych lub lepszych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych od osób skierowanych do realizacji zamówienia, określonych w dokumentacji postępowania, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy),
6) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,
7) konieczność zmiany wynagrodzenia umownego w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
2. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.