eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wejhera 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 55 247 24 01

1.5.8.) Numer faksu: 55 247 24 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastonowydwor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6139d0e7-8ab0-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029140/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.miastonowydwor.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia:

1) bieżące zapewnienie utrzymania czystości i oczyszczanie (letnie – mechaniczne i ręczne sprzątanie i zamiatanie, w tym min. 2 razy w miesiącu oczyszczanie na mokro, usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, zbieranie zmiotek, odchwaszczanie, usuwanie przerastającej roślinności między płytkami, kostką brukową i w nawierzchni oraz w strefie przykrawężnikowej oraz zimowe – odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub stosowanie materiałów i mieszanek uszorstniających zgodnie z obowiązującymi przepisami, wywożenie nadmiaru śniegu na wskazanie Zamawiającego) ulic wraz z miejscami postojowymi, chodników, ścieżek rowerowych, parków, mostów, kładek, parkingów i wiat przystankowych, w tym:
-­oczyszczanie ulic wraz z miejscami postojowymi – 147453 m2,
-­oczyszczanie chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż chodników – 43206 m2,
­-oczyszczanie ścieżek rowerowych, w tym usuwanie zarastającej w nawierzchni roślinności – 1) Tuja – od cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Gdańskim do miejscowości Tuja – 8.834 m2; 2) Żelichowo – od ul. Portowej do granicy z gminą Stegna, z pominięciem mostu na drodze powiatowej – 7.800 m2 ; 3) od Lubieszewa do Stawca (wzdłuż drogi powiatowej) – 4.100 m²
-­oczyszczanie mostów i kładek w mieście wraz z balustradami – 5 szt. – 2 mosty, 3 kładki (balustrady należy oczyszczać na bieżąco z wszelkich zanieczyszczeń, z częstotliwością min. 1 raz w tygodniu; usuwanie plakatów, reklam itp. na zgłoszenie Zamawiającego)
-oczyszczanie parkingów gminnych – 12446 m2,
-­oczyszczanie ciągów pieszych w parkach wraz z torem rowerowym typu pumptrack– 6781 m2,
-­oczyszczanie zieleńców w obrębie całego pasa drogowego oraz w rejonie sprzątania w miesiącach: I, II, III i XII,
­-oczyszczanie ciągów pieszych wewnątrzosiedlowych (przy ulicach: Sienkiewicza, 3 Maja, Konopnickiej, Reja),
­-bieżące min. 1 raz w tygodniu utrzymanie w czystości 6 placów zabaw na terenie Nowego Dworu Gdańskiego (przy Starostwie ul. Sikorskiego, przy bulwarze wzdłuż rzeki Tuga, w parku przy ul. Warszawskiej, osiedlu przy ul. Konopnickiej oraz Sienkiewicza, ul. Obrońców Westerplatte -przy osiedlu „MYTYCH”),
­-usuwanie mechaniczne lub chemiczne zarastającej roślinności z chodników, ciągów pieszych i rowerowych, likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej oraz między płytkami chodnikowymi, kostką brukową i w nawierzchni,
­-dwukrotne w ciągu trwania umowy oczyszczenie chodnika z zarastającej roślinności – zlokalizowanego wzdłuż ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (strona lewa od ul. Dworcowej)- ok. 300 m
­-jednokrotne dodatkowe odchwaszczenie chodnika w mieście, wg wskazań Zamawiającego – do 500 m²
­-bieżące zbieranie i pozbywanie się zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przylegających do chodników,
­-likwidacja skutków zdarzeń losowych obejmujące usuwanie z jezdni i chodników wszelkich zanieczyszczeń m.in. stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź pieszych,
­-niezależnie od zakresu terminu i częstotliwości wykonywanych usług określonych w dokumentacji przetargowej oraz umowie, Wykonawca obowiązany jest do wykonania niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości na zgłoszenie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 6 zdarzeń w okresie trwania umowy (przez zapis „wykonania niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości” Zamawiający rozumie podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia (ręcznego bądź mechanicznego) wskazanego przez Zamawiającego terenu np. dodatkowe oczyszczenie wskazanego terenu, ulicy czy chodnika z wszelkich zanieczyszczeń),
-­zbieranie z terenu miasta i gminy zwłok zwierząt lub ich części i ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu zgłoszenia,
­-oczyszczanie wiat przystankowych oraz terenów do nich przyległych – 76 szt. oraz zatok przystankowych bez wiat – 22 szt. w tym: opróżnianie pojemników na odpady min. 1 raz na 2 tygodnie, usuwanie chwastów, śmieci i innych zanieczyszczeń – min. 1 raz w miesiącu oraz oczyszczanie ścian wiat wraz z siedziskiem, usuwanie plakatów – min. 1 raz do roku,
­-dodatkowe bieżące oczyszczanie i odśnieżanie dróg i chodników na terenie gminy na zgłoszenie i wg wskazań Zamawiającego – 15 km (Zamawiający wskaże Wykonawcy dodatkowe 15 km dróg i chodników do oczyszczania i odśnieżania. Odśnieżanie wskazanych odcinków odbywać się będzie wg potrzeb, w pierwszej kolejności odśnieżania, jak ulice wskazane jako KAT.I, zakres ten nie obejmuje usuwania zasp śnieżnych)
­-bieżące utrzymanie w czystości miejsc pamięci – pomniki – 5 szt., (1-skwer F. Chopina, 1-park Drzymały, 1-przy skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza i Sikorskiego, 1-przy PKP, 1-ul.Towarowa-przy budynku mieszkalnym (tablica pamiątkowa)),
­-bieżące (codzienne) oczyszczanie powierzchni fontann z wszelkich zanieczyszczeń – 3 szt.,
­-­zimowe bieżące utrzymanie (odśnieżanie, zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem lub stosowanie materiałów i mieszanek uszorstniających) terenu gminnego – plac przed i wokół nieruchomości ul. Plac Wolności 26 (budynek użyteczności publicznej) – 782 m2,
-­oczyszczanie letnie i zimowe terenu przyległego do budynku filii urzędu przy ul. Wejhera 5 wraz ze schodami i balustradą - 150 m²,
­-bieżące min. raz w tygodniu utrzymanie w czystości wiaty rowerowej, zlokalizowanej przy ul. Morskiej (w okolicy PKS),
-­bieżące min. raz w tygodniu utrzymanie w czystości wiaty rowerowej, zlokalizowanej przy ul. Wejhera (za budynkiem urzędu) wraz z czyszczeniem zadaszenia z częstotliwością min. raz w miesiącu,
-­bieżące min. 1 raz w tygodniu utrzymanie w czystości 3 „podwórek” (lokalizacja/powierzchnie utwardzone:
1) Miłosza – 32 m2; 2) Wejhera – 40 m2; 3) Plac Wolności 4 – 596 m2,
­-codzienne utrzymanie w czystości (oczyszczenie letnie i zimowe) bulwaru wzdłuż rzeki Tuga zgodnie z warunkami użytkowania i gwarancji nawierzchni mineralno-epoksydowej stanowiącej załącznik nr 15 do SWZ – ciągi pieszo-rowerowe wraz z przystaniami kajakowymi, biegnące od kładki na ul. 3 Maja/Wejhera wzdłuż rzeki wraz z placem na zapleczu ŻOK – 3.283 m2 , w celu usunięcia przerostów traw w pierwszej kolejności należy ręcznie pousuwać większe trawy, następnie przy pomocy myjki wysokociśnieniowej z czystą wodą i pod ciśnieniem usunąć wrastające chwasty (z częstotliwością minimum 1 raz na 2 tygodnie), natomiast w przypadku pozostałości niechcianych traw można zastosować na nie elektryczny wypalacz chwastów precyzyjny 300W (zastosowanie wypalacza nie jest obowiązkowe i wymagane, stanowi jedynie przykładowy sposób postępowania, a ewentualne zasilenie leży w gestii Wykonawcy, Zamawiający nie wskazuje producenta urządzenia),
­-codzienne utrzymanie w czystości (oczyszczanie letnie i zimowe) terenu rekreacyjno-turystycznego w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu miejskiego wraz z podjazdem i schodami do budynku urzędu – 250 m2,
­-utrzymanie w czystości ławek miejskich – oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń, mycie siedzisk, oparć – min. 1 raz w tygodniu,
-­oczyszczanie słupów ogłoszeń – 2 szt. (1-ul. Sikorskiego oraz 1-ul. Morska w okolicy PKS) z przeterminowanych plakatów i innych ogłoszeń – z częstotliwością 1 raz na pół roku;

„Wywożenie nadmiaru śniegu na wskazanie Zamawiającego”- Zamawiającemu zależy, aby w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników zadbać o drożność i przejezdność na drogach oraz chodnikach (w tym udrażnianie przejść dla pieszych). Założenie wywozu nadmiaru śniegu będzie miało zastosowanie wyłącznie w momencie wystąpienia dużych, intensywnych opadów śniegu i tworzących się zasp śnieżnych, a także nagłej odwilży, gdyż w takim przypadku system kanalizacji deszczowej może nie być w stanie przyjąć takiej znacznej ilości wody roztopowej. W takim przypadku Zamawiający zakłada wywożenie nadmiaru śniegu na odległość nie większą niż 2-3 kilometry, na wskazany teren.

Przez „wszelkie zanieczyszczenia” Zamawiający rozumie m.in. błoto, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane drzewa, gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów, porzucone lub zgubione ładunki, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku ruchu pieszego i kołowego lub z innych przyczyn. Przez oczyszczanie na mokro Zamawiający rozumie polewanie, zraszanie wodą z jednoczesnym zamiataniem nawierzchni ulic, chodników i parkingów.
Wszelkie zgłoszenia telefoniczne Zamawiającego składane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, środa w godz. 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 14:30.

2) bieżące (codzienne) opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta w rejonie sprzątania,


3) dekoracja (montaż i demontaż) miasta flagami przed świętami narodowymi,

4) utrzymywanie całodobowego dyżuru w okresie zimowym,
5) utrzymanie oznakowania pionowego ulic,

6) bieżące, całoroczne udrażnianie kratek kanalizacji deszczowej w mieście w tym z zalegających liści;

7) bieżąca eksploatacja całodobowej toalety publicznej przy ul. Wejhera w Nowym Dworze Gdańskim,
8) codzienna obsługa czasowej toalety przenośnej typu TOI TOI zlokalizowanej przy placu zabaw przy ul. Sikorskiego (przy Starostwie Powiatowym),
9) utrzymanie w czystości targowiska miejskiego (róg ul. Gdańskiej i Rynek w Nowym Dworze Gdańskim, powierzchnia do oczyszczania i odśnieżania – 1774 m²),

10) instalacja oprogramowania do monitorowania pługopiaskarek oraz zamiatarek na dwóch stanowiskach komputerowych oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium „cena” i kryterium „czas reakcji na zgłoszenia likwidacji skutków zdarzeń losowych”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia likwidacji skutków zdarzeń losowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: zamówienia obejmujące usługi całorocznego oczyszczania ulic i chodników, o wartości minimum 350.000,00 zł,
2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował niezbędnym do wykonania usługi sprzętem:
- w okresie zimowym: jednostki transportowe pługopiaskarki w ilości 4 szt. w tym 1 szt. o ciężarze nieprzekraczającym 2 ton - przeznaczona do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych oraz 1 szt. o ciężarze nieprzekraczającym 1,5 t przeznaczona do odśnieżania terenu bulwaru (nawierzchnia granitowa i mineralno-epoksydowa) i ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza komunalnego do m. Tuja i na odcinku Lubieszewo – Stawiec.

- w okresie letnim: zamiatarka uliczna i lekka chodnikowa w ilości 4 szt. w tym 1 szt. o ciężarze nieprzekraczającym 2 ton przeznaczona do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych oraz 1 szt. o ciężarze nieprzekraczającym 1,5 t . przeznaczona do oczyszczania terenu bulwaru (nawierzchnia granitowa i mineralno-epoksydowa) i ścieżki rowerowej na odcinku od cmentarza komunalnego do m. Tuja i na odcinku Lubieszewo-Stawiec.

Pługopiaskarki i zamiatarki winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju.
Pługi wykorzystywane do odśnieżania muszą być zakończone gumowymi lemieszami.
Oczyszczanie winno odbywać się ręcznie i mechanicznie. Sprzęt do realizacji zadania powinien być sprawny i dostosowany ciężarem właściwie do oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych i ulic. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania do oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych sprzętu ciężarem przekraczającym 2 tony oraz do oczyszczania terenu bulwaru (nawierzchnia granitowa i mineralno-epoksydowa) i ścieżek rowerowych na odcinku od cmentarza komunalnego do m. Tuja i na odcinku Lubieszewo-Stawiec sprzętu ciężarem przekraczającym 1,5 tony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części,
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu – załącznik nr 7 do SWZ,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) oświadczenie, od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy,
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/miastonowydwor

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.