eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa wyposażenia - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych - na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w ZakopanemOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych -
na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych -
na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b0bd7da-8ac6-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119179/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Zakup wyposażenia do rozbudowanej części budynku (łóżka, szafki przyłóżkowe, szafy na leki, wóżki na leki)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala” Projekt RPMP.14.01.00-12-0003/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
2.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”
2.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: a.bernacka@szpitalodrodzenie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
1.4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
3.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 RODO informujemy uprzejmie, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, który jest „Administratorem” danych (tel.: 18 20 016 26, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@szpitalodrodzenie.pl).
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia przez Szpital przetargu/konkursu p.n.: „Dostawa narzędzi do operacji wideotorakoskopowych i otwartych”, znak referencyjny: A.ZP-271-26/23 oraz zawarcia po jego rozstrzygnięciu umów/umowy o charakterze cywilnoprawnym z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu/konkursu oraz do realizacji umów oraz do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej lub też obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonego przetargu/konkursu.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek wzięcia udziału w przetargu/konkursie i zawarcia umowy. Dane osobowe nie są profilowane ani poddane zautomatyzowanym procedurom podejmowania decyzji, nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, są natomiast przekazywane instytucjom kontrolującym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, podmiotom dostarczającym oprogramowanie umożliwiające procesy przetwarzania danych, obsłudze prawnej w przypadkach sporów dotyczących umowy lub przebiegu przetargu/konkursu, Archiwum Państwowemu.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadkach postępowań finansowanych ze środków UE – przez okres trwałości projektu). Jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza wyżej podane okresy, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy powiększony o okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie roszczeń na jej podstawie.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w wyżej określonych celach, mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych (w zakresie, w jakim nie wpłynie to na realizację przez Szpital jego obowiązków wynikających z przepisów i umów, na możliwość obrony Szpitala przed ewentualnymi roszczeniami czy dochodzenia przez Szpital roszczeń związanych z zawartą umową).
6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Szpital przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.ZP-271-29/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych - na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.
PAKIET NR 1
Dostawa fabrycznie nowych łóżek szpitalnych regulowanych ręcznie (19 szt.) na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych - na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.
PAKIET NR 2
Dostawa fabrycznie nowych łóżek szpitalnych regulowanych elektrycznie (16 szt.) na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych - na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety.
PAKIET NR 3
Dostawa fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych z blatem bocznym (35 szt.) na potrzeby nowego skrzydła Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust.1 pkt. 1-6 i art. 109 ust.1 pkt.4 p.z.p:
1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p.;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, należy przedstawić:
1.1 oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych oraz że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów;
1.2 folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
1.3 szczegółowy opis techniczny sprzętu (sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ) potwierdzający wymagania i parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do SWZ.
2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.1 oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami o wyrobach medycznych oraz że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów;
1.2 folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl .
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3.1 Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku)
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.2.1 oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XIII pkt. 1 SWZ.
3.2.2 dokumenty przedmiotowe o których mowa w Rozdziale V pkt. 1 SWZ.
3.2.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3.2.4 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale XIV SWZ.
3.3 Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty składane z ofertą, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (wszystkie dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.4 Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
3.5 W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w formie lub postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
3.6 Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.7 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 9 Projektu umowy:

ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto – zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.