eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu "Senior+" w Hucie PrzedborskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690007200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21a

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2271133

1.5.8.) Numer faksu: 17 2271487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mgops.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://jo.bip.kolbuszowa.pl/96-miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/4069-informacja-o-jednostce.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0437e16-8abd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044011/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej w I półroczu 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0437e16-8abd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, zp@mgops.kolbuszowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiot „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz Informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanych w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymaganiach dla rejestrów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, w/w regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to m.in.: pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg), .zip lub .7Z. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i przekazuje się jako załącznik, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu lub dokument z wszytym podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa, e-mail: ops@mgops.kolbuszowa.pl, tel. 17 2271 133, fax, 17 2271 487.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej jest Pani Ewelina Guźda, ul. Obrońców Pokoju 21 a, 36-100 Kolbuszowa, e-mail: iod@mgops.kolbuszowa.pl, tel. 17 2271 133, fax, 17 2271 487.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dowóz seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej”, prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie krócej niż przez okres wymagalny i zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, a jeżeli czas trwania umowy przekracza okres wskazany w JRWA, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu seniorów z wyznaczonych punktów zbiórki do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 i odwozu z Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 do wyznaczonych punktów zbiórki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Pod pojęciem dowóz seniorów rozumie się przywóz seniorów z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 i ich odwóz z Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 do ich miejsca zamieszkania.
Specyfika głównych wymagań:
1) Dowóz maksymalnie 25 osób odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku; rano – dowóz do Dziennego Domu „Senior+” do godz. 9:00; po południu odwóz od godz. 14:30.
2) W sytuacjach nadzwyczajnych np. w czasie epidemii lub w razie potrzeb, może nastąpić zmiana popołudniowej godziny odwozu seniorów do domów.
3) Dowóz seniorów odbywać się będzie na dwóch trasach rozpoczynających się jednocześnie dwoma środkami transportu (jeden kurs na trasie):
a) Trasa I: Kolbuszowa – Kolbuszowa Dolna – Bukowiec – Domatków – Przedbórz – Huta Przedborska 26 (jeden kurs rano i jeden po południu),
b) Trasa II: Zarębki – Werynia – Kłapówka – Widełka – Kupno – Bukowiec – Przedbórz – Huta Przedborska 26 (jeden kurs rano i jeden po południu).
4) W przypadku małej liczby osób uczęszczających do Dziennego Domu „Senior+” dowóz seniorów odbywać się będzie na jednej trasie jednym środkiem transportu.
5) W przypadku braku chętnych seniorów do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Dziennym Domu „Senior+” Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dowozu seniorów w określonym dniu, nie więcej niż 6 razy w trakcie trwania Umowy, o czym poinformuje Wykonawcę na 1 dzień przed terminem realizacji zamówienia.
6) Trasy mogą być modyfikowane, mogą ulec zmianie o dodatkowe miejscowości tj. Kolbuszowa Górna, Nowa Wieś, Świerczów, Poręby Kupieńskie, w związku ze zmianą liczby osób uczęszczających do Dziennego Domu „Senior+”, zmianą osób lub w przypadku nieobecności, któregoś z seniorów, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do godz. 12:00 dnia poprzedzającego.
7) Planowana liczba dni dowozu w okresie trwania umowy – 125 dni.
8) Średnia dzienna liczba kilometrów z dwóch tras dowozu i odwozu to ok. 130 km mierzonych najkrótszą możliwą drogą do przebycia, po trasach wybranych przez Wykonawcę po zatwierdzeniu trasy przez Zamawiającego, w terminie nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedniego.
9) Dodatkowo przewiduje się w trakcie trwania umowy do 10 wyjazdów, do 200 kilometrów łącznie.
10) Rozliczenie liczby kilometrów odbywać się będzie na zasadzie: od miejsca odebrania pierwszego seniora do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26, natomiast odwóz liczony będzie od wyjazdu z Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 do miejsca zamieszkania ostatniego seniora.
Dodatkowe wymagania:
1) Przewozy seniorów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2) Szczegółowe oznaczenie punktów zbiórki seniorów oraz godzin dowozu do Dziennego Domu „Senior+” i odwozu seniorów po zakończonym pobycie, uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ustalonym przez strony terminie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozu seniorów w związku z organizacją imprez i spotkań okolicznościowych, wykładów itp.
4) Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmiany trasy przewozu seniorów w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie sytuacji życiowych seniorów uniemożliwiających im przybycie do Dziennego Domu „Senior+” tj. choroba, pobyt w szpitalu, wyjazd do rodziny itp. oraz zadeklarowania chęci korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” przez innych seniorów.
5) Oprócz kursów wynikających z harmonogramu, Zamawiający może zlecić przywóz seniorów na okolicznościowe imprezy i odwóz do ustalonych punktów zbiórki w godzinach i dniach wcześniej uzgodnionych z Wykonawcą, nie więcej jednak niż 10 razy w trakcie trwania umowy jednym środkiem transportu dla maksymalnie 28 osób, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed wyjazdem.
6) Wykonawca na 2 dni przed wyjazdem, o którym mowa w § 3 ust. 3, poinformuje Zamawiającego o środku transportu, którym będzie wykonywał usługę przewozu. Wskazany środek transportu musi spełnić wymagania określone w SWZ oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do ruchu i przewozu osób.
7) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia zastępczego środka transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług.
8) W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu 1 godziny od planowanej godziny rozpoczęcia kursu, Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu przez Zamawiającego innego przewoźnika.
9) Pojazdy dowożące seniorów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą i chłodzącą (klimatyzacja). Ponadto pojazdy, którymi Wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych seniorów zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, posiadać oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków – NW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, przez cały okres wykonywania zamówienia. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozu i odwozu seniorów do Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej 26 odbywały się pojazdami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby osób.
10) Potwierdzenie wykonanych kilometrów będzie odbywać się na podstawie Protokołu ze zrealizowanych kilometrów trasy, potwierdzonych przez kierowcę i pracownika Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej.
11) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za wykonie przedmiotu zamówienia, tj. rozliczenia ze zrealizowanych kilometrów w danym miesiącu.
12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
13) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.
14) Zamawiający ma prawo kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz staniu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (policja, Inspekcja Ruchu Drogowego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru: P = C + S

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (S)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (art. 57)
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale X SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia (licencję, zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie osób, kwalifikacji zawodowych – Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
- w zakresie potencjału technicznego – Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami transportu, które spełniają warunki wskazane w rozdziale III ust. 5 pkt 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualną licencję, zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
b) wykaz osób, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
c) wykaz środków transportu, jakimi dysponuje Wykonawca, które będą wykorzystane przy realizacji zamówienia, spełniające warunki wskazane w rozdziale III ust. 5 pkt 9 SWZ., według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W formularzu ofertowym należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców a nie tylko pełnomocnika.
5. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni spełnić łącznie.
6. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
7. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 w Ustawie Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 59 ustawy Pzp), przy czym termin na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje w tym zakresie zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podwykonawstwo: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 2.W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym firm Podwykonawców oraz części zamówienia, której Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy. 3. Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z Podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio (art. 462 ust. 7 ustawy Pzp).

Poleganie na zasobach innych podmiotów (art. 118 – 123 ustawy Pzp). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.”, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.