eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby konferencji "Structural and Ferroelectric Phase Transitions".Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000557990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mariana Smoluchowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-179

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48618695100

1.5.8.) Numer faksu: +48618684524

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@imfpan.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ifmpan.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5433c020-797b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00226923/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions ”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5433c020-797b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie Zamawiającemu ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą w niniejszym postępowaniu (a także ich wycofywanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą Platformy e-zamówienia (dalej zwanej: "Platformą"),
dostępnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami został opisany w punkcie 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia, dostępnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl (zwanej dalej „Platformą”). Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki użytkowania Platformy określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie Platformy.
2. Składanie Zamawiającemu ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą w niniejszym postępowaniu (a także ich wycofywanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą Platformy e-zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w języku polskim (lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski) i składa w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składał Zamawiającemu dokumenty:
- w formacie „pdf” – podpisane wyłącznie za pomocą formatu PAdES (typ wewnętrzny),
- w formacie innym niż „pdf” – podpisane za pomocą formatu XAdES (typ zewnętrzny).
Podpisane dokumenty „pdf” w formacie PAdES i/lub dokumenty w innych formatach wraz z plikami podpisu XAdES Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i przekazuje jako załącznik lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w treści „Formularza do komunikacji” dostępnego na Platformie).
7.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jako załączniki pojedynczego formularza za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB.
8.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą wynosi 250 MB.
9.Rozmiar podpisanego dokumentu nie może przekraczać 10 MB (10485760 B).
10.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.
11. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu sporządzenia dokumentów i użycia podpisu elektronicznego zostały opisane w punkcie 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w punkcie 23 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w punkcie 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 271209,38 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 145556,61 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska, restauracyjna oraz wynajmu pomieszczeń na potrzeby konferencji „Structural and Ferroelectric Phase Transitions” w terminie 06-10.05.2024 r., w tym:
- noclegi – 400 osobodób (ilość łączna w ciągu 4 dób),
- przerwy kawowe – usługa realizowana dla 100 osób, w trakcie trwania konferencji realizowanych będzie 6 przerw kawowych; łącznie 600 sztuk,
- dania obiadowe – 400 sztuk,
- kolacje – 200 sztuk;
- kolacja powitalna – usługa realizowana dla 100 osób,
- kolacja grillowa – usługa realizowana dla 100 osób.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ.
3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje opcję zmniejszającą zamówienie w następującym zakresie:
- noclegi – zmniejszenie zamówienia o maksymalnie 120 osobodób (zakres zamówienia z uwzględnieniem opcji: 280-400 osobodób),
- przerwy kawowe – zmniejszenie zamówienia o usługę dla maksymalnie 30 osób dla każdej przerwy kawowej, w trakcie trwania konferencji realizowanych będzie 6 przerw kawowych, łączne możliwe zmniejszenie zamówienia o maksymalnie 180 sztuk (zakres zamówienia
z uwzględnieniem opcji: usługa dla 70-100 osób w trakcie każdej przerwy kawowej, łącznie usługa 420-600 sztuk dla wszystkich przerw kawowych),
- dania obiadowe – zmniejszenie zamówienia o maksymalnie 120 sztuk (zakres zamówienia
z uwzględnieniem opcji: 280-400 sztuk),
- kolacje – zmniejszenie zamówienia o maksymalnie 60 sztuk (zakres zamówienia
z uwzględnieniem opcji: 140-200 sztuk),
- kolacja powitalna – zmniejszenie zamówienia o usługę dla maksymalnie 30 osób (zakres zamówienia z uwzględnieniem opcji: usługa dla 70-100 osób).
- kolacja grillowa – zmniejszenie zamówienia o usługę dla maksymalnie 30 osób (zakres zamówienia z uwzględnieniem opcji: usługa dla 70-100 osób).
Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o ostatecznym zakresie zamówienia:
- w zakresie obejmującym noclegi najpóźniej 22.04.2024 roku;
- w zakresie przerw kawowych, dań obiadowych, usług restauracyjnych: kolacja powitalna i kolacja grillowa najpóźniej 29.04.2024 roku.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-06 do 2024-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
Ofertom w trakcie oceny będą przyznawane punkty w kryterium cena. Punkty przyznane w kryterium cena będą stanowiły ostateczną uzyskana liczbę punktów:P=C.
Sposób przyznawania punktów w kryterium cena C (waga: 100%, maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100 pkt.): Zamawiający przyznaje punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg następującego wzoru:
C=Cn/Cbo ×100pkt, gdzie:
Cn – oznacza najniższą cenę ofertową spośród badanych ofert,
Cbo – oznacza cenę ofertową badanej oferty.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100 pkt.
Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Sposób oceny ofert został opisany w punkcie 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia, jeśli Wykonawca zaproponował realizację usługi w miejscu, dla którego posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia, lub aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach organizowanych przyjęć, wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165
z późn. zm.), tj. zezwolenia:
- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają łącznie, tj. zezwolenie musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postepowaniu Wykonawca składa wraz
z ofertą oświadczenie o spełnianiu tego warunku wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 80.000,00 PLN.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają łącznie, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców spełnia wymagany warunek.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postepowaniu Wykonawca składa wraz
z ofertą oświadczenie o spełnianiu tego warunku wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje) dwie usługi o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia,
tj. świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i wynajmu pomieszczeń w czasie konferencji/szkoleń /spotkań dyplomatycznych/spotkań biznesowych itp., dla co najmniej 50 osób, o wartości minimum 50.000,00 PLN netto każda.
Zamawiający przez usługę rozumie usługę o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia w ramach jednej umowy, bez względu na czas jej trwania.
W przypadku usług rozliczanych w innej walucie niż w polskich złotych (PLN) przeliczenia waluty na polskie złote (PLN) należy dokonać wg tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa, na wezwanie, dokumenty opisane w punkcie 10.2.4 SWZ.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli te podmioty wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia wymienione w zdaniu poprzednim.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile Wykonawca nie wskazał w formularzu oferty (lub innym dokumencie) danych umożliwiających dostęp do dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa wymienione dokumenty.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia wymienione w zdaniu poprzednim.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług (zgodnie z warunkiem określonym w punkcie 9.1.4. SWZ wymagane są dwie usługi o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i wynajmu pomieszczeń w czasie konferencji/szkoleń/spotkań dyplomatycznych /spotkań biznesowych itp., dla co najmniej 50 osób, o wartości minimum 50.000,00 PLN netto każda) wykonanych (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych)
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub odpowiadającego im dokumentu wystawionego w kraju siedziby Wykonawcy, innym niż Rzeczypospolita Polska), sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile Wykonawca nie wskazał w formularzu oferty (lub innym dokumencie) danych umożliwiających dostęp do dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy,
w szczególności podpisująca dokumenty w niniejszym postępowaniu, jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokument wymieniony w zdaniu poprzednim.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych.
Pełnomocnictwa składane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwa w formie elektronicznej sporządzone przez notariusza.
3. Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwa składane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwa w formie elektronicznej sporządzone przez notariusza.
4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ –
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7.Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z informacją zawartą w pkt. 11.15. – dotyczy przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego do oferty należy załączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo w formie elektronicznej sporządzone przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Dokumenty i oświadczenia, jakie składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt. 10 oraz 15.9 SWZ.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ofertę składa (podpisuje) Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian określonych w art. 455 ustawy lub których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj.:
1.1. w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
1.2. zmiany w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty;
1.3. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana ceny wymaga udokumentowania przez Wykonawcę. Wartość umowy zmienia się odpowiednio;
1.4. w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę;
1.5. zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w przypadku okoliczności wystąpienia Siły Wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować;
1.6. w przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, gdy Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy lub dokona zmiany Podwykonawcy.
2. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego oraz wykazania (udokumentowania) przez Wykonawcę, jaki wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia będzie miała ta zmiana, Strony dokonają proporcjonalnej zmiany ceny (zwyżki albo obniżki). Wartość umowy zmieni się odpowiednio.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na wniosek jednej ze Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę Wykonawca składa na Platformie https://ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski' widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.'

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.