eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安i皻och這wice › Bie膨ce utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wiceOg這szenie z dnia 2023-11-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Bie膨ce utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wice

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 名I邛OCHΜWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255499

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 54

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安i皻och這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@swietochlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.swietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Bie膨ce utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wice

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b782defa-8aa8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00513236

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00035024/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 Bie膨ce utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wice

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/852526

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowiceWcelu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Oferta oraz przedmiotowe 鈔odki dowodowe (je瞠li by造 wymagane)sk豉dane elektronicznie musz zosta podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sk豉dania oferty, w tym przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca sk豉da bezpo鈔ednio na dokumencie, kt鏎y nast瘼nie przesy豉 do systemu (opcja rekomendowanaprzezplatformazakupowa.pl).Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wykonawc闚 powinny by zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADYMINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych.1) Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf2)W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: a) .zip b) .7Z3) W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers. pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.4) Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 z p騧niejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuj, 瞠: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta 安i皻och這wice, ul. Katowicka 54, 41- 600 安i皻och這wice. 2)Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a skontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl.3) W przypadku powzi璚ia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania post瘼owania czy realizacji umowy Pani/Pana danych osobowych, przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w豉軼iwego w sprawach ochrony danych osobowych.4) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe, gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.5) Pani/Pan dane mog by przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 profilowane.6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy; 8) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li zobowi您ania wskazane w ofercie i umowie przekrocz w/w przedzia czasowy okres przechowywania obejmuje ten termin; 9) Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy;10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 11) Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚); 3) na podstawie art. 18RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego); 4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;12) Nie przys逝guje Pani/Panu:1) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art.20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INZP.271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest bie膨ce utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wice.

1. Bie膨ce utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wice obejmuje m.in.:
1) Wykonywanie wszystkich niezb璠nych prac dla w豉軼iwego utrzymania dobrego stanu technicznego kanalizacji deszczowej na terenie miasta 安i皻och這wice.
2) Czyszczenie wpust闚 deszczowych wraz z przykanalikami wed逝g za陰czonego wykazu –za陰cznika nr 1 do opisu przedmiotu zam闚ienia, wraz ze sprawdzeniem dro積o軼i kana逝 deszczowego, do kt鏎ego w陰czone s wpusty deszczowe.
3) Niezw這czne usuwanie wp造waj帷ych bezpo鈔ednio na bezpiecze雟two ruchu zauwa穎nych lub zg這szonych nieprawid這wo軼i poprzez uzupe軟ianie brakuj帷ych i/lub wymian zniszczonych pokryw wpust闚 deszczowych lub studni kanalizacji deszczowej.
4) Czyszczenie separator闚 wraz z wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia nieczysto軼i, wed逝g za陰czonego wykazu – za陰cznika nr 2 do opisu przedmiotu zam闚ienia.
5) Czyszczenie odwodnie liniowych wg. wskaza zamawiaj帷ego – wykaz – za陰cznik nr 3 do opisu przedmiotu zam闚ienia.
6) Czyszczenie kanalizacji deszczowych.
7) Bie膨ce remonty i regulacje do poziomu nawierzchni w豉z闚 studni kanalizacji deszczowej i pokryw wpust闚 ulicznych.
8) Niezw這czn likwidacj zagro瞠 powsta造ch na skutek zdarze losowych (w szczeg鏊no軼i w wyniku wypadk闚 drogowych, kradzie篡 oraz akt闚 wandalizmu i dewastacji), tj. brak闚 i uszkodze element闚 kanalizacji deszczowej.
9) Wykonywanie teleinspekcji kana堯w deszczowych.
10) Wykonywanie remont闚 studni kanalizacyjnych, wpust闚 deszczowych, przykanalik闚 i odcink闚 sieci kanalizacyjnych.
11) Czyszczenie, na zlecenie Zamawiaj帷ego, zbiornika odparowuj帷ego dla w鏚 opadowych o pojemno軼i V=410m3, w tym usuni璚ie szlamu, innych osad闚 i nieczysto軼i oraz ro郵inno軼i z dna i 軼ian zbiornika, a tak瞠 koszenie terenu wok馧 zbiornika i w pasie o szeroko軼i 1 m za ogrodzeniem (ca. 300m2), wraz z wywozem i utylizacj wszelkich odpad闚.
12) Niezw這czne usuwanie zalewisk.
13) Zapewnienie przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych element闚 kanalizacji deszczowej z odzysku.
14) Ocenianie stanu technicznego zdemontowanych element闚. Elementy nadaj帷e si do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowi您any jest przechowywa do czasu ich ponownego monta簑. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do ka盥orazowej weryfikacji oceny stanu technicznego zdemontowanych element闚. Inne elementy nie nadaj帷e si do wykorzystania Wykonawca zobowi您any jest przekaza do unieszkodliwienia zgodnie z aktualnie obowi您uj帷ymi przepisami prawa.
15) Posiadanie odpowiednich znak闚 drogowych oraz urz康ze bezpiecze雟twa ruchu drogowego, stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym, niezb璠nych do oznakowania i zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac zwi您anych z bie膨cym utrzymaniem, usuwaniem zdarze losowych i konserwacj kanalizacji deszczowej oraz ich umieszczanie w razie zaistnienia takiej konieczno軼i.
16) Wykonywanie dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku wyst徙ienia uszkodzenia lub brak闚 element闚 kanalizacji w wyniku zdarze losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja) oraz w przypadku usuwania zalewisk, przed przyst徙ieniem do usuni璚ia uszkodze lub zalewiska oraz przekazanie jej do Zamawiaj帷ego maksymalnie do 24 godz. od czasu zdarzenia. W przypadku, gdy zdarzenie mia這 miejsce w dzie wolny od pracy, dokumentacj nale篡 z這篡 w pierwszym dniu roboczym przypadaj帷ym po dniu wolnym.
17) Organizacj i utrzymywanie ca這dobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne i 鈍i皻a.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90640000-5 - Us逝gi czyszczenia iopr騜niania kana堯w 軼iekowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane wzakresie kana堯w 軼iekowych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przyst徙ienia do realizacji prac w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6. W zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykaza, 瞠:
1) wykona, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jedn (1) us逝g polegaj帷 na czyszczeniu i utrzymaniu kanalizacji deszczowej oraz czyszczeniu separator闚 substancji ropopochodnych o warto軼i us逝gi wynosz帷ej nie mniej ni 250.000 z brutto,
2) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jedn robot budowlan, o warto軼i tych rob鏒, nie mniejszej ni 30 000.00 z brutto, polegaj帷 na remoncie upust闚 ulicznych w pasie drogowym dr鏬 publicznych.
Poj璚ie remontu nale篡 definiowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p騧n. zm.).
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia tj.:
a) osob, do koordynowania prac remontowych, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych,
b) minimum 1 brygad robocz sk豉daj帷 si z co najmniej 3 os鏏, w sk豉dzie kt鏎ej znajdzie si 1 osoba posiadaj帷a aktualne za鈍iadczenie o uko鎍zeniu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym w rozumieniu przepis闚 Rozporz康zenia Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1190).
4) dysponuje nast瘼uj帷ymi narz璠ziami, wyposa瞠niem zak豉du lub urz康zeniami technicznymi w celu wykonania zam闚ienia tj.:
a) 1 samochodem przystosowanymi do przewozu os鏏, narz璠zi i cz窷ci zamiennych,
b) 1 samochodem ss帷o – p逝cz帷ym o wydajno軼i minimum 300 l/min,
c) 1 samochodem z zestawem do inspekcji TV kanalizacji w zakresie 鈔ednic od DN 150 mm do DN 1500 mm z pomiarem spadk闚 i mo磧iwo軼i digitalizacji zdj耩 uszkodze.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) w celu potwierdzenia spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy:
a) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 7 do specyfikacji,
b) dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;
Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz o kt鏎ym mowa w lit a) powinien wykazywa tylko te us逝gi, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy;
c) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, (wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 8 do specyfikacji), z za陰czeniem
d) dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty;
Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz o kt鏎ym mowa w lit a) powinien wykazywa tylko te roboty budowlane, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy;
e) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 9 do specyfikacji,
f) wykazu narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 10 do specyfikacji,

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) wype軟iony i podpisany formularz ofertowy (tre嗆 formularza zamieszczona w za陰czniku nr 2),
2) wype軟iony i podpisany formularz cenowy (tre嗆 formularza zamieszczona w za陰czniku nr 3),
3) o鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych przez Zamawiaj帷ego w Rozdziale 5 specyfikacji (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 4 do specyfikacji).
4) o鈍iadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 5 do specyfikacji).
5) o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉dane wraz z ofert na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 6 do specyfikacji) (je瞠li dotyczy)
6) o鈍iadczenie o cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie, wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani (w tre軼i formularza ofertowego),
7) pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 58 ustawy (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej),
8) pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokument闚 sk豉daj帷ych si na ofert nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S康owego lub Wykonawca w przypadku os鏏 fizycznych,
9) dokument wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej ni pieni篹na,
10) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni篹nej, zalecane jest do陰czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w wysoko軼i 3000 z (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa art. 125 ustawy, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia s zobowi您ani do陰cza do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego b璠zie wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (tre嗆 o鈍iadczenia zamieszczona w za陰czniku nr 5 do specyfikacji). W przypadku Wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert, do oferty nale篡 do陰czy pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (wystawione zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy). Tre嗆 pe軟omocnictwa musi jednoznacznie wskazywa czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych pe軟omocnik jest upowa積iony (zakres umocowania).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje zmiany postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie:
1) zmiany os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia;
2) zmiany wynagrodzenia w oparciu o przepis art. 439 ustawy w oparciu o zapisy 4 ust. 12-19 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-05 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/um_swietochlowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza stosowa w celu ograniczenia liczby wykonawc闚:

Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert dodatkow, kt鏎a zawiera nowe propozycje w zakresie tre軼i oferty, podlegaj帷e ocenie w ramach kryteri闚 oceny ofert wskazanych przez Zamawiaj帷ego w Zaproszeniu do negocjacji

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustaw OSR” z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego wyklucza si:
1) Wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR;
2) Wykonawc, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR;
3) Wykonawc, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
Wykluczenie nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych powy瞠j.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okre郵onej powy瞠j, Zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do z這瞠nia oferty wst瘼nej, oferty podlegaj帷ej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a tak瞠 nie prowadzi z takim Wykonawc negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w konkursie, nie zaprasza do z這瞠nia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zam闚ienia publicznego oraz
etapu prowadzonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.