eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › "Sprz徠anie i utrzymanie czysto軼i na terenie krytej p造walni i terenach przyleg造ch"Og這szenie z dnia 2023-11-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
"Sprz徠anie i utrzymanie czysto軼i na terenie krytej p造walni i terenach przyleg造ch"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Nabywca: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg Odbiorca: Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Sportowa 1, 49-304 Brzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000828880

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sportowa, 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-304

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 404 61 06

1.5.8.) Numer faksu: 77 404 61 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@brzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: mosir.brzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531412711

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Robotnicza 12

1.11.4.) Miejscowo嗆: Brzeg

1.11.5.) Kod pocztowy: 49-300

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.9.) Numer telefonu: 77 416 99 50

1.11.10.) Numer faksu: 77 416 99 52

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: bzp@brzeg.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.bip.brzeg.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Sprz徠anie i utrzymanie czysto軼i na terenie krytej p造walni i terenach przyleg造ch"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f4d950d9-8aaa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00513125

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00011104/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 Sprz徠anie i utrzymanie czysto軼i na terenie krytej p造walni i terenach przyleg造ch

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy on-line dzia豉j帷ej pod adresem https://e propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wi捫帷y. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu musi posiada konto na Platformie. Do z這瞠nia oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy wa積ego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w tym zakresie przez Zamawiaj帷ego w dokumencie SWZ. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e wymagania sprz皻owo – aplikacyjne pozwalaj帷e na korzystanie z Platformy: sta造 dost瘼 do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa - Platforma wsp馧pracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich g堯wnych przegl康arek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); w陰czona obs逝ga JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: za陰czony i przes豉ny przez Wykonawc za pomoc Platformy plik oferty wraz za陰cznikami przechowywane s na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiaj帷y otrzyma dost瘼 do plik闚 dopiero po up造wie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przyporz康kowan do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wys豉nym dokumencie w kolumnie ”Data przes豉nia”; o terminie przes豉nia decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiaj帷y- Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu. Adres Zamawiaj帷ego: Urz康 Miasta w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: pisemnie na adres: Urz康 Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg,
adres e-mail: bb@brzeg.pl, telefon: 77 416 97 14;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2. Zgodnie z art. 14 RODO na wykonawcy ci捫y obowi您ek informacyjny wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane wykonawca przeka瞠 zamawiaj帷emu i kt鏎e zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia w niniejszym post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
[Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.]
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
[Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.]
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
2) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-IV.271.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia s us逝gi sprz徠ania i utrzymania czysto軼i na terenie krytej p造walni w Brzegu oraz na terenach przyleg造ch wok馧 krytej p造walni, w granicach administrowanych przez MOSiR o powierzchni 1800 m2 – tereny zielone, 1200 m2 – parking i chodniki.
Przewidywany czas trwania us逝gi to okres 24 m-cy tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1) utrzymanie czysto軼i ci庵闚 komunikacyjnych,
2) wycieranie kurzu z parapet闚, mebli, sprz皻闚 biurowych,
3) dezynfekcj 軼ian, pod堯g i przybasenia,
4) sprz徠anie w toaletach, uzupe軟ianie na bie膨co w papier toaletowy, r璚zniki papierowe oraz myd這 w p造nie,
5) utrzymanie w czysto軼i przyleg造ch teren闚 zielonych i utwardzonych.
Szczeg馧owe informacje dotycz帷e sposobu realizacji zadania oraz opis czynno軼i zawiera za陰cznik nr 1 do umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90910000-9 - Us逝gi sprz徠ania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Us逝gi sprz徠ania budynk闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawcy bior帷y udzia w post瘼owaniu musz spe軟ia nast瘼uj帷e warunki, o kt鏎ych mowa w art. 112 ustawy Pzp, dotycz帷e:
1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.
2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.
4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1) do鈍iadczenie:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia ten warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona co najmniej jedno zadanie polegaj帷e na wykonywaniu us逝g w zakresie sprz徠ania obiektu publicznej krytej p造walni przez okres co najmniej jednego roku.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej- wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zona nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w zakresie zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia 瘸dnych 鈔odk闚 dowodowych.
2. w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia 瘸dnych 鈔odk闚 dowodowych.
3. w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia 瘸dnych 鈔odk闚 dowodowych.
4. w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1) wykaz us逝g wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie – wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.
Dowodami s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane (s wykonywane), a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy. W przypadku us逝g nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty sk豉dane wraz z ofert:
1) formularz oferty - za陰cznik nr 1 do SWZ,
2) szczeg馧owa kalkulacja koszt闚 zwi您anych z wykonywanym zadaniem (sporz康zona w formie wybranej przez wykonawc). W kalkulacji nale篡 uj望 m.in. liczb pracownik闚 przewidzianych do realizacji zadania, 鈔odki czysto軼i, ich w豉軼iw jako嗆 itp.),
3) o鈍iadczenie wykonawcy lub wszystkich wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania– za陰cznik nr 2 do SWZ,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru potwierdzaj帷ego, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
UWAGA: wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w z這穎nej ofercie.
5) pe軟omocnictwo lub inny dokument okre郵aj帷y zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 4) powy瞠j (je瞠li dotyczy),
6) pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (je瞠li dotyczy),
7) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na potrzeby realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w pkt 5.2.2. SWZ– za陰cznik nr 3 do SWZ, (je瞠li dotyczy),
8) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania– za陰cznik nr 4 do SWZ, (je瞠li dotyczy),
9) o鈍iadczenie wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie wskazuj帷e, kt鏎e roboty budowlane/us逝gi/ dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (wsp馧partnerzy) – za陰cznik nr 6 do SWZ, (je瞠li dotyczy),
10) przedmiotowe 鈔odki dowodowe wskazane w pkt 7.5. SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Podmioty wsp鏊nie ubiegaj帷e si o udzielenie zam闚ienia (sp馧ka cywilna, konsorcjum):
1. Oferta przedstawiona przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚 (wsp馧partner闚) wchodz帷ych w sk豉d np. konsorcjum lub sp馧ki cywilnej musi by przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu.
2. Wsp馧partnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) musz ustanowi pe軟omocnika (lidera) do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie niniejszego zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Umocowanie winno zosta przed這穎ne wraz z ofert - tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania.
3. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1.4. SWZ, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie mog polega na zdolno軼iach tych wsp馧partner闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane/us逝gi/ dostawy, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie musz z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie (wg za陰cznika nr 6 do SWZ), z kt鏎ego tre軼i wyra幡ie b璠zie wynika, z zachowaniem pkt 5.3.3. SWZ, kt鏎e roboty budowlane/us逝gi/ dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wsp馧partnerzy. Ka盥y z wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o zam闚ienie zobowi您any jest z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu- stanowi帷e za陰cznik nr 2 do SWZ.
5. W przypadku wniesienia przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie wadium i/ lub zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien by wystawiony na wszystkich wsp馧partner闚 陰cznie, a nie ich pe軟omocnika lub jednego ze wsp馧partner闚.
6. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie, przed zawarciem umowy o realizacj zam闚ienia, s zobowi您ani do zawarcia umowy cywilnoprawnej okre郵aj帷ej rol i zadania poszczeg鏊nych wykonawc闚 oraz zasady ich wsp馧dzia豉nia podczas realizacji zam闚ienia. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przedstawienia kopii zawartej umowy reguluj帷ej wsp馧prac.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia b璠 dokonywane wy陰cznie z pe軟omocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego zosta造 zawarte we wzorze umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ.
2. Z這瞠nie oferty jest jednoznaczne z akceptacj przez wykonawc projektowanych postanowie umowy.
3. Zamawiaj帷y przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp mo磧iwo嗆 dokonywania zmian postanowie umowy w przypadkach wyszczeg鏊nionych w 15 wzoru umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 08:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert, wraz ze stanowi帷ymi jej integraln cz窷 za陰cznikami, sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej (podpisan kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (podpisan podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), za po鈔ednictwem Platformy, dzia豉j帷ej pod adresem: https://e-ProPublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1.1. Zamawiaj帷y na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia, je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z p騧n. zm.).
*art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.– Kodeks pracy: Przez nawi您anie stosunku pracy pracownik zobowi您uje si do wykonywania pracy okre郵onego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
1.2. Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcy, aby osoby wykonuj帷e czynno軼i w zakresie us逝gi sprz徠ania i utrzymania czysto軼i na terenie krytej p造walni zwane dalej „pracownikami” w okresie realizacji umowy, zosta造 zatrudnione na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.1465 z p騧n. zm.).
1.3. Pozosta貫 wymagania oraz sankcje z tytu逝 niespe軟ienia wymaga w zakresie zatrudnienia zawiera wz鏎 umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y- opr鏂z podstaw do wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 108 i ewentualnie w art. 109 ustawy Pzp- wykluczy tak瞠 z post瘼owania Wykonawc w przypadkach okre郵onych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835). Zgodnie z tre軼i ww. przepisu, z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
a) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk
dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.