eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › "Odbiór odpadów komunalnych - Komenda i Placówki NoOSGOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór odpadów komunalnych – Komenda i Placówki NoOSG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970598756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poprzeczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 358 20 81, + 48 68 358 20 96, +48 68 358 22 89

1.5.8.) Numer faksu: +48 68 358 27 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nadodrzanski.zamowienia@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór odpadów komunalnych – Komenda i Placówki NoOSG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dd8d19e-890e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141705/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wywóz odpadów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/noosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP (zwanej dalej Platformą lub System) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/noosg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia. Korzystanie z Systemu
możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania: • w
zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) przeglądarka internetowa Mozilla
Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze,
Internet Explorer 11, b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek, c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze, • w zakresie składania podpisu
kwalifikowanego: a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox
należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Pozostałe
wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E
learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Maksymalny rozmiar
pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Komendant
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji NoOSG, z którym w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email:
iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy ustawy PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe
będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Komendy Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim – budynki administracyjne do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 5 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 5 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 2 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika co dwa tygodnie z zachowaniem min. 14 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz na dwa miesiące.
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 14 szt. (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bio-odpady, zmieszane)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Placówki Straży Granicznej w Tuplicach. i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 2 - - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu z zachowaniem min. 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
d) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu.
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 6 szt. (papier, tworzywo sztuczne, szkło, bio-odpady).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Placówki Straży Granicznej w Kaliszu i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów
1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu.
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy
w miesiącu.
e) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu.
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 1 szt. (zmieszane), 120 l – 4 szt. (papier, szkło, bio-odpady, metale i tworzywa sztuczne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów
1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu.
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu.
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 4 szt. (papier, tworzywo sztuczne, bio-odpady, zmieszane), 120 l – 1 szt. (szkło).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Punktu Kontaktowego w Kudowie Zdrój. i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów
1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu.
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
e) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 120 l – 4 szt. (zmieszane, tworzywo sztuczne, papier, szkło).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Placówki Straży Granicznej w Kłodzku i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu (odbiór pojemnika 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
d) Pojemnik zamykany o pojemności 240 litrów na SZKŁO szt. 1 – wywóz odpadów 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu (w okresie od grudnia do kwietnia), szt. 2 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu (w okresie od maja do listopada), odbiór pojemnika 4 razy w miesiącu z zachowaniem 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami).
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l – 5 szt. (zmieszane, tworzywo sztuczne, papier, bio-odpady), 240 l – 1 szt. (szkło).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
a) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na odpady ZMIESZANE szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w tygodniu z zachowaniem min 5 dni odstępu pomiędzy odbiorami.
b) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na PAPIER szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
c) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na METALE I TWORZYWO SZTUCZNE szt. 1 - wywóz odpadów 2 razy w miesiącu.
d) Pojemnik zamykany o pojemności 120 litrów na SZKŁO szt. 1 - wywóz odpadów 1 raz w miesiącu.
e) Pojemnik zamykany o pojemności 1100 litrów na BIO-odpady szt. 1 - wywóz odpadów od kwietnia do października 2 razy w miesiącu, natomiast od listopada do marca 1 raz w miesiącu.
f) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży nieruchomości w pojemniki zamykane o pojemnościach wraz z stosownym oznaczeniem wg przeznaczenia: 1100 l - 1 szt. (zmieszane), 1100 l - 1 szt. (tworzywo sztuczne), 1100 l – 1 szt. (bio-odpady), 120 l -2 szt. (papier, szkło).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511100-3 - Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena „C”– 60 %
2) „Emisja spalin” „Es” – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert obliczoną na podstawie wzoru:
A = C + Es
gdzie:
A – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Es – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Emisja spalin”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2) oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem - zał. nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w załącznikach do SWZ,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w SWZ, sporządzone w sposób określony w Rozdziale IX SWZ.
5) opis produktu równoważnego, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do
SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany miejsca ustawienia pojemników w przypadku zmiany lokalizacji jednostki organizacyjnej w obrębie tej samej miejscowości,
b) zmiany częstotliwości wywozu odpadów. W szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany miejsca świadczenia usług, gdy nastąpiła zmiana lokalizacji jednostki organizacyjnej w obrębie tej samej miejscowości,
c) zmiany stawki podatku VAT,
d) zmiany w obowiązujących przepisach, w tym akta prawa miejscowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP) - https://portal.smartpzp.pl/noosg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej to składa dokumenty
lub oświadczenia wskazane w IX Rozdziale SWZ.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy PZP wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.