eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków w gminie Żnin".Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków w gminie Żnin”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żnin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 700-lecia 39

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.ciszak@gminaznin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.znin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków w gminie Żnin”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68f47e2f-8aae-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00117199/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków w gminie Żnin”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/znin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/znin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, tel. 52 30 31 301.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować :Pan Jerzy Gerszewski, kontakt: j.gerszewski@gminaznin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGPI.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podłączenie do sieci miejskiej Veolia Zachód, wykonanie instalacji CO, instalacji CWU, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowe docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie pokrycia dachowego papowego, docieplenie poddasza, instalacja oświetleniowa i instalacja fotowoltaiczna,
Zadanie nr 1: Żnin, ul. Pocztowa 15,


Podłączenie do sieci miejskiej Veolia Zachód, wykonanie instalacji CO, instalacji CWU, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, częściowe docieplenie ścian zewnętrznych i docieplenie pokrycia dachowego papowego, instalacja oświetleniowa i instalacja fotowoltaiczna,
Zadanie nr 2: Żnin, Ul. Mickiewicza 21-21A,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Całkowite docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja oświetleniowa i instalacja fotowoltaiczna
Zadanie nr 1: Żnin, ul. Kl. Janickiego 40,


Całkowite docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie pokrycia dachowego papowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja oświetleniowa i instalacja fotowoltaiczna
Zadanie nr 2: Żnin, ul. Szpitalna 48,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokrycia dachowego, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła, instalacja CO, instalacja CWU, instalacja oświetleniowa,
Zadanie nr 1: Słębowo 17,

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie części pokrycia dachowego papowego, wymiana instalacji oświetleniowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła, instalacja CO, instalacja CWU,
Zadanie nr 2: Paryż 26,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, docieplenie pokrycia dachowego papowego, instalacja oświetleniowa, instalacja fotowoltaiczna,
Zadanie nr 1: Bożejewiczki ul. Dębowa 15,

Częściowe docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja oświetleniowa, instalacja fotowoltaiczna,
Zadanie nr 2: Podgórzyn 5

Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, montaż instalacji fotowoltaicznej,
Zadanie nr 3: Podgórzyn 23

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy minimalnej sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300.000,00 zł równowartości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie trzech ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi (czyli 2 zadania rozumiane jako 2 zamówienia/2 zlecenia), obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej budynku o kubaturze co najmniej 700 m 3 na remont lub przebudowę lub modernizację lub budowę budynku, polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną , sanitarną i elektryczną, zakończone i odebrane przez Zamawiającego/ zleceniodawcę wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

- Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na
podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający
zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane
w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania
[łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to
cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.

-W przypadku, gdy usługi referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę
w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,
należy w Wykazie usług, wskazać, jakie czynności w ramach tych usług były wykonywane przez
Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w
prowadzeniu działań może polegać w szczególności na osobistym wykonaniu usług.

-Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi
zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług
podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.

-W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
internetowym Urzędu Zamówień Publicznych


W przypadku wykazania usługi zawierającej w swym zakresie nie tylko wykonanie powyższego zakresu, należy wykazać w ramach realizacji danego przedsięwzięcia minimalne kryterium przedmiotowe oraz uszczegółowić w wykazie usług zakres wykonanej usługi w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków zamówień zawartych w SWZ.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

-minimum 1 osoba – która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej.
Wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wykazuje co najmniej 2-letnie doświadczenie
zawodowe w danej specjalności.

-minimum 1 osoba – która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej. Wskazana
osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz wykazuje co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w
danej specjalności.

-minimum 1 osoba – która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej. Wskazana
osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz wykazuje
co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności.

Uwagi:
Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz
dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych
w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez
nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych lub kwalifikacji.
(wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (zał. nr 6 do SWZ) , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ)

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy minimalnej sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 300.000,00 zł równowartości.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały zawarte w zał nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/znin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.