eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa urządzeń warsztatowych i narzędzi do warsztatu wewnętrznego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzeń warsztatowych i narzędzi do warsztatu wewnętrznego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368991422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 23

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-003

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cogiteon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cogiteon.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń warsztatowych i narzędzi do warsztatu wewnętrznego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e77c9782-55f3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019002/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie warsztatu wewnętrznego w szczególności zakup urządzeń niezbędnych do funckjonowania warsztatu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Małoplskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400523

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MCN.5.261.51.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia pomiarowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

4.5.5.) Wartość części: 17831,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odkurzacz przemysłowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 42999100-6 - Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

4.5.5.) Wartość części: 61659,72 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lakiernia

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 62596,85 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termoformierka próżniowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 10054,20 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prasy

4.5.3.) Główny kod CPV: 42636000-3 - Prasy

4.5.5.) Wartość części: 9059,75 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia spawalnicze

4.5.3.) Główny kod CPV: 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy

4.5.5.) Wartość części: 9749,06 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odciągi do spawania

4.5.3.) Główny kod CPV: 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy

4.5.5.) Wartość części: 16717,70 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inne urządzenia warsztatowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 16580,66 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prasa introligatorska

4.5.3.) Główny kod CPV: 42636000-3 - Prasy

4.5.5.) Wartość części: 1146,22 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Piec do wypalania gliny

4.5.3.) Główny kod CPV: 42340000-1 - Piece inne niż domowe

4.5.5.) Wartość części: 20497,56 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Myjka warsztatowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 1530,35 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Piaskarka kabinowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 15724,56 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Narzędzia akumulatorowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 31434000-7 - Akumulatory litowe

4.5.5.) Wartość części: 25742,92 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Narzędzia pneumatyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 42651000-4 - Pneumatyczne narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 8515,55 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Narzędzia i akcesoria stolarskie

4.5.3.) Główny kod CPV: 44511000-5 - Narzędzia ręczne

4.5.5.) Wartość części: 59765,04 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Elektronarzędzia

4.5.3.) Główny kod CPV: 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 14843,83 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Drobne narzędzia ręczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 42676000-5 - Części narzędzi ręcznych

4.5.5.) Wartość części: 128303,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20125,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31999,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20125,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7960073533

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20125,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76663,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253750,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76663,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GGK Wieland Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482773062

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76663,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożono 2 oferty, których treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający otrzymał informację od Wykonawcy SLK Nina Słowińska, że odstępuje od podpisania umowy na wykonanie w/w zadania.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w zakresie zadania nr 6 w terminie składania ofert tj. do dnia 28.09.2023 r. do godz.9.30 nie złożono żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32988,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32988,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32988,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SLK Nina Słowińska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9131633868

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32988,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 8 przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2245,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2245,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2245,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992402029

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2245,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający otrzymał informację od Wykonawcy GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk, że odstępuje od podpisania umowy na wykonanie w/w zadania.
Oświadczenie Wykonawcy należy traktować jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o którym mowa w art. 263 ustawy Pzp. Zaistniały stan faktyczny uzasadnia unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 10 przez Zamawiającego.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 11 znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 12 przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 13 przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14499,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14499,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14499,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Supply24 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971876762

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14499,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75583,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75583,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75583,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowa MAJSTER Robert Tubielewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731304953

7.3.4) Miejscowość: Szczecinek

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75583,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18098,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18098,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18098,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6211772122

7.3.4) Miejscowość: Krzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18098,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w zakresie zadania nr 17 w terminie składania ofert tj. do dnia 28.09.2023 r. do godz.9.30 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.