eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człuchów › Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w CzłuchowieOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Człuchowski Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362168443

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasztanowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Człuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pztpczluchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pztpczluchow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Transport zbiorowy i drogi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a848aa05-8ab2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_czluchow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_czluchow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_czluchow
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy zakupowej jest dla wykonawcy bezpłatne.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformazakupowa.pl.
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Kasztanowa 2;
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 606 806 088, email t.rekowski@pztpczluchow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby PZTP w Człuchowie.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych PZTP w Człuchowie, na stacjach benzynowych Wykonawcy, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r, poz. 1680) i odpowiadać aktualnym Polskim Normom.
3. Olej napędowy ON – 261 000 litrów, wg normy PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnej, benzyna bezołowiowa 95 – 1 500 litrów, wg normy PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważnej. Wodny roztwór mocznika (AdBlue) – 4 000 litrów, wg normy ISO 22241-1/-2/-3/-4 lub równoważnej. Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw, czynną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia. Tankowanie pojazdów rozliczane raz w tygodniu i obligatoryjnie ostatniego dnia każdego miesiąca dla transakcji bezgotówkowych. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiana faktur zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i sporządzania do każdej faktury raportu z tankowania paliwa w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego i z identyfikacją kierowcy oraz pojazdu z każdego tankowania.
4. Stacja paliw, wskazana przez Wykonawcę w ofercie, będzie posiadać dystrybutory paliwa umożliwiające tankowanie z obu stron dystrybutora. Realne uwarunkowania na stacji pozwolą na tankowanie 13-metrowych autobusów przy równoległym podjechaniu do dystrybutora w sytuacji, gdy zbiornik paliwa znajduje się w przedniej lub tylnej części pojazdu z możliwością najazdu z lewej i prawej strony dystrybutora. Po zakończeniu tankowania autobusy, o których mowa powyżej, swobodnie będą opuszczać stanowisko tankowania, bez potrzeby wykonywania dodatkowych manewrów, powodowanych brakiem odpowiedniej przestrzeni. Do stacji paliw będzie swobodny wjazd i wyjazd autobusu przy lewo i prawo skręcie z drogi oraz na drogę główną bez naruszania przepisów prawo o ruchu drogowym.
5. Wykonawca będzie prowadzić dokładną ewidencje wykonanych transakcji, zawierającą minimum następujące informacje: data dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego paliwa, rodzaj tankowanego paliwa, numer rejestracyjny tankowanego pojazdu i nazwisko i imię kierowcy. Zestawienie zawierające ww. dane będzie każdorazowo załączane przez Wykonawcę do faktury. Zakup paliw będzie się odbywał przy użyciu kart flotowych, w takim przypadku: Wykonawca wyda Zmawiającemu nieodpłatnie karty flotowe, po jednej dla każdego z posiadanych przez Zamawiającego pojazdów i kierowców (wykaz pojazdów i kierowców stanowić będzie załącznik do umowy) oraz jedną na okaziciela wraz z numerami PIN do każdej karty. Wykonawca wystawi karty flotowe i dostarczy je na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie dodatkowe karty w przypadku zwiększenia liczby użytkowanych samochodów przez Zamawiającego lub zmiany na inny samochód/samochody. Wykonawca wystawi karty flotowe i dostarczy je na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o konieczności wystawienia nowej karty. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kart już wydanych, Wykonawca wyda Zamawiającemu nową kartę za opłata zgodną z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu przesłania zawiadomienia o konieczności wystawienia duplikatu nowej karty. Karty flotowe będą służyły tylko i wyłącznie do zakupu paliwa oraz umożliwią identyfikację pojazdów i kierowców. Karty flotowe będą ważne do końca trwania umowy i będą umożliwiać realizację zakupów paliwa na wszystkich stacjach Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

24957000-7 - Dodatki chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) kryterium „CENA” – waga 96% - wskaźnik „C”
2) kryterium „ODLEGŁOŚĆ STACJI PALIW” – waga 4% - wskaźnik „OSP”.

2. Wzory do obliczeń ilości uzyskanych punktów
1) Ocena w kryterium cena wg. poniższego wzoru:

Ilość punktów oferty badanej (C) = (Cena oferty z najniższą ceną /Cena oferty badanej) x 100 x 96%

2) Ocena w kryterium odległość stacji paliw wg. poniższego wzoru:

Ilość punktów oferty badanej (OSP) =( Najmniejsza odległość stacji paliw spośród ważnych ofert / Odległość stacji w ofercie badanej ) x 100 x 4%

3. Wykonawcy uzyskają odległość od siedziby Zamawiającego pod adresem w Człuchowie ul. Kasztanowa 2 dokonując pomiaru odległości za pomocą: mapa.targeo.pl lub google.pl/maps. Odległości te będą weryfikowane przez Zamawiającego.
4. Ocena końcowa
P= C + OSP
gdzie:
P – ocena końcowa oferty,
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena,
OSP- liczba punktów uzyskana w kryterium odległość stacji paliw.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru t.j. która po zsumowania punktów ze wszystkich kryteriów uzyska największą liczbę punktów.

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 96

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość stacji paliw

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, która jest wydawana w formie decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stacją paliw w odległości (po drogach publicznych o nawierzchni twardej) nie większej niż 10 km od adresu Zamawiającego t.j. Człuchów ul. Kasztanowa 2, czynną całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, umożliwiającą tankowanie paliwami, 13-metrowych autobusów przy równoległym podjechaniu do dystrybutora w sytuacji, gdy zbiornik paliwa znajduje się w przedniej lub tylnej części pojazdu z możliwością najazdu z lewej i prawej strony dystrybutora. Po zatankowaniu pojazd będzie mógł swobodnie opuścić stanowisko tankowania bez dodatkowych manewrów. Do stacji paliw będzie swobodny wjazd i wyjazd pojazdu przy lewo i prawo skręcie z drogi głównej bez naruszania przepisów Prawo o ruchu drogowym. Stanowisko tankowania musi być wyposażone w bezobsługowy system wydawania paliwa na podstawie kart elektronicznych z identyfikacją pojazdów i kierowców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
b) Wykaz stacji paliw wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wg wzoru określonego w ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_czluchow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z konkursu zamawiający wyklucza:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.