eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Dostawa mleka i produktów mleczarskich na I półrocze 2024 r. z podziałem na części: Część I - Dostawa mleka i produktów mleczarskich, Część II- Dostawa past serowych i tłuszczyOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mleka i produktów mleczarskich na I półrocze 2024 r. z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich, Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszka Grzonki 1

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 415 2001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlota-jesien-dps.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mleka i produktów mleczarskich na I półrocze 2024 r. z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich, Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84eb9012-8a93-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039799/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa mleka i produktów mleczarskich z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy na I półrocze 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84eb9012-8a93-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl Za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w szczególności zadawanie pytań, składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań i zawiadomień. Należy posługiwać się numerem referencyjnym sprawy: SA.252.16.2023. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia poprzez formularz do komunikacji dostępny w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Można dołączyć załącznik do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) maksymalnie 150 MB. Szczegółowy opis zawiera pkt 7 SWZ.
Złożenie oferty następuje poprzez interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-
Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Ofertę może złożyć tylko zalogowany Wykonawca. Szczegółowy opis zawiera pkt 11 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) (dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych). Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Więcej informacji zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły zawiera SWZ punkt 36

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły zawiera SWZ punkt 36

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.252.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W asortymencie części I dostaw znajdują się: mleko pasteryzowane spożywcze 2% opak. max 15l , śmietanan30 % opak. 330g-500g , śmietana 12 % opak. 330-500g, ser żółty salami i ser żółty gouda- krojony, plastry opak.do 1 kg , ser parzony domowy blok do 2 kg , twaróg półtłusty opak do 1 kg, masło extra 82 % tł. kostka 200g , ser topiony pak. po 100g , twarożek ziarnisty kubek 150g-200g , kefir kubek 200g-250g , jogurt naturalny kubek 150g-180g, jogurt owocowy kubek 150g-180 g. Szczegółowy opis poszczególnego asortymentu, ilości i jego wartości odżywcze, zawiera opis przedmiotu zamówienia określony w pkt 4 SWZ.
Dostawy zamawiający będzie realizował następująco: Dostawa mleka we wtorek i piątek z wyjątkiem dni świątecznych do godz. 6:00; dostawy produktów mleczarskich będą dobywać się średnio dwa razy w tygodniu w terminie 2 dni od zgłoszenia przekazanego e-mailem określającego ilość produktów, na adres wskazany przez Dostawcę. Dostawy produktów mleczarskich mogą być dostarczane do 14:00 w dni robocze. Dostawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione według wzoru: P= (najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/ cena oferty ocenianej) x waga , gdzie: P oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „Cena oferty”, waga stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1 . Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów i tę ofertę zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, według powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W asortymencie części II dostaw znajdują się: serek na bazie twarogu pak kubek 100g – 130 g; serek twarogowy, śmietankowy, kremowy o gładkiej zwartej konsystencji kubek 125g-135 g; serek twarogowy typu tartare kubek 140g-150g; serek śmietankowy w plastrach; ser topiony w plastrach ; serek homogenizowany naturalny opak 130g-150g; serek homogenizowany owocowy opak 130g-150g; mix tłuszczowy opak kostka 200g-250g; margaryna plama kostka 250g; smalec kostka 200g-250g. Szczegółowy opis poszczególnego asortymentu, ilości i jego wartości odżywcze, zawiera opis przedmiotu zamówienia określony w pkt 4 SWZ.
Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie średnio dwa razy w miesiącu w dni robocze do 14:00 w terminie 14 dni od zgłoszenia przekazanego e-mailem określającego ilość produktów, na adres wskazany przez Dostawcę. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego własnym transportem.
Wszystkie artykuły powinny być wysokiej jakości, pierwszego gatunku, pierwszej klasy, w opakowaniach oznaczonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15545000-0 - Pasty serowe do smarowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15412000-9 - Tłuszcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione według wzoru: P= (najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/ cena oferty ocenianej) x waga , gdzie: P oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „Cena oferty”, waga stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1 . Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów i tę ofertę zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, według powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy; b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe należy dołączyć do oferty - tylko w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje produkty równoważne tj. inne niż wymienione jako przykładowe w opisie przedmiotu zamówienia pkt 4.1. SWZ w w części II – w pozycjach od 1- 8 . Przedmiotowy środkiem dowodowym może być zdjęcie produktu, lub inny dokument, z którego można odczytać: opis produktu i jego składniki, wartości odżywcze, wielkość opakowania itp., z których jednoznacznie wynikać będzie, że oferowany produkt jest równoważny z opisywanym przez zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowy środkiem dowodowym może być zdjęcie produktu, lub inny dokument, z którego można odczytać: opis produktu i jego składniki, wartości odżywcze, wielkość opakowania itp., z których jednoznacznie wynikać będzie, że oferowany produkt jest równoważny z opisywanym przez zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy- stanowiący załącznik nr 1 do SWZ (należy wypełnić interaktywny FORMULARZ OFERTOWY udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia). 2. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.3. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne PEŁNOMOCNICTWO w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. FORMULARZ CENOWY stanowiący załącznik nr 1A/ i lub 1B do SWZ zawierający pełny asortyment artykułów wyszczególnionych w poszczególnych formularzach cenowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Każdy ze wspólników dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, poprzez: 1)Zmianę cen jednostkowych poszczególnego asortymentu w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy.2)Dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie umowy. 3)Zmianę asortymentu, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych asortymentów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od asortymentu i cenie nie wyższej niż dany asortyment. 4)Zmianę wartości brutto wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto danego asortymentu, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian. 5)Ceny jednostkowe mogą podlegać waloryzacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS ( twz. klauzula waloryzacyjna) na wniosek Dostawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie proponowanego wskaźnika.
2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2b) i pkt 4, art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca składa ofertę poprzez stronę prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.