eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach.Ogłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach

1.3.) Oddział zamawiającego: GZK Sp. z o.o. Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365331033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkzbroslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f19c9beb-8aaa-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 i 4 ,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, tj: poprzez
platformę: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice, lub
poprzez adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, o
ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).
3. Postęp. prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
• oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i
składając ofertę w postaci elektronicznej:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z https:/platformazakupowa.pl/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Forma składnych oświadczeń i dokumentów:
5.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
5.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 5.1 przekazywane w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w
SWZ.
6. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania oferty w trybie podstawowym wynosi
150 MB.
Szczegóły w rozdz. VI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zg. z art.13ust.1 i 2rozp. PE i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony osób fizycz. w związku z
przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrekt.95/46/WE dalej „RODO”, Zam.infor.,że: 1)administratorem Pani/a danych osobowych jest
1) admin. Pani/Pana danych osobowych jest Spółka GZK Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 6 w Zbrosławicach
reprezentowana przez Prezesa Zarządu; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GZK
Sp. z o. o.;
2) wyznaczył IOD, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osob. pod adresem poczty
elekt.:
iodo@gzkzbroslawice.pl;3)dane osobowe przetwarzane będą na podst.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. Odbiorcami Pani/a danych zgodnie z art.78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a
jeżeli czas trwania umowy przekracza4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa RM z 18.01.2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolit.
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakład. teczki aktowe będą przechowywane w arch.
zakład. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz10 lat w przypadku umów
zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych
bezpo. Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp,
związanym z udziałem w postęp. o udziel. zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/Pan:na
podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dot.;w przypadku, gdy
wykonanie obow., o których mowa w art. 15ust. 1-3RODOwymagałobyniewspółmiernie dużego
wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam.
publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3RODOwymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych
osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie
art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust.1RODO,nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udziel. zam. publ.prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO osob., jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3
lit.b,d lubeRODO prawo do usunięcia danych osob.; prawo do przenoszenia danych
osob., o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarz. danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarz. danych osob. jest art.6ust.1 lit.cRODO.
osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok.
postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawyPzp;4) Dane osobowe będą przechowywane

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.ZP.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez Gminny
Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach.
• Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa dolomitowego na potrzeby inwestycji prowadzonych przez
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach.
• Asortyment dostaw i ilości:
- kruszywo łamane dolomitowe 0-31,5 mm w ilości 3 000 Mg
- kruszywo łamane dolomitowe 0-63 mm w ilości 3 000 Mg
• Podane ilości zamówienia są wielkościami maksymalnymi, dlatego też zastrzega się prawo do zmniejszenia ilości
potrzebnego materiału w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego maksymalnie do 50 %. Wykonawca z
tego tytułu uzyska wynagrodzenie za faktycznie zamówione kruszywo. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do
rotacji w zakresie ilości zamawianych frakcji kruszywa drogowego – w przypadku braku zapotrzebowania na dany materiał,
zwiększony zostanie zakres dostaw frakcji kruszywa, na które będzie większe zapotrzebowanie bez możliwości
przekroczenia wartości umowy.
Dostarczone kruszywo powinno posiadać deklarację właściwości użytkowej zgodnie z obowiązującymi normami. Kruszywo
użyte do remontu dróg musi posiadać atest, certyfikat, aprobatę techniczną lub badania laboratoryjne stwierdzające
spełnienie wymagań kruszywa do budowy, remontu dróg oraz podlegać systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych 2+.
Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego tj. ul. Oświęcimska 6 Zbrosławice lub teren bezpośredniej inwestycji
położony do 10 km od wskazanej siedziby Zamawiającego.
Dostawy będą realizowane pełnymi samochodami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art.
274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich
złożenia):
• oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 8.3. rozdz. X SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (ust. 8.1. rozdziału X SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
- Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy
Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 3 do SWZ tzw. zmiany kontraktowe”. Szczególne informacje na temat
zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.