eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa wraz z dostawą i montażem urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowychOgłoszenie z dnia 2023-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa wraz z dostawą i montażem urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +487464508802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa wraz z dostawą i montażem urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1f6f26e-8aa2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005591/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Dzierzoniowie przy użyciu parkometrów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu
operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji
wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych
przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o wielkości do 2
GB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W
celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w
zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” pod adresem internetowym https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką
korespondencję związaną z postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za
przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych
formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800; Inspektor Ochrony Danych -
Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy
przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2. Ustawy z dnia11.09.2019r. Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru
najkorzystniejszej oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; Twoje dane
osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa;Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu prowadzenia
działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień Publicznych / w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,- naPlatformie Zakupowej eZamawiający, -w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,- wykonawcom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych. Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Ci:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-1.271.87.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa, wraz z dostawą i montażem urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych.
Obszar SPP oraz zasady funkcjonowania SPP zostały określone w uchwale Nr XLVII/432/22 Rady Miasta Dzierżoniowa z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dzierżoniowa W przypadku zmiany uchwały wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie z uwzględnieniem tych zmian. Strefa posiada ok. 447 miejsc parkingowych w tym 26 dla osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63712400-7 - Usługi w zakresie obsługi parkingów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38730000-1 - Parkometry

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

51214000-5 - Usługi instalowania parkometrów

79941000-2 - Usługi pobierania opłat

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełnił
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia wady/usterki

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1.nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2.Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.4.zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
1.2.4.1.1. co najmniej 2 usługi trwające minimum 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu każda, dotyczące obsługi strefy płatnego parkowania, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 645 ze zm.) na co najmniej 200 miejsc parkingowych każda i liczbie parkometrów nie mniejszej niż 10;
1.2.4.1.2. co najmniej 2 usługi trwające minimum 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu każda, dotyczące usługi polegającej na sprzedaży biletów parkingowych za pomocą telefonu komórkowego w Strefie Płatnego Parkowania.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt 1.2.4.1.1 musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w pkt 1.2.4.1.2. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi
załącznik nr 2 do SWZ). Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, następującego podmiotowego środka dowodowego: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego - załącznik nr 7 do SWZ; (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot udostępniający zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1.Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy usług faktycznie przez niego wykonanych.
2.1.2. Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - załącznik nr 7 do SWZ; (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot udostępniający zasoby).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprez. Wyk.:ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego pod. świad. usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania (...), zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o dowodach osobistych. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV ust. 2 pkt 2.1 SWZ. Ośw. należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Ośw., o którym
mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wyk.wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2) podmiot
udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wyk., celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wyk..Do oferty Wyk.zobowiązany jest
dołączyć 1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wyk., gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych / dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu
Wyk. jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego wł. rejestru, 3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale
I, ust. 5 pkt. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wyk.,4) w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, w przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wyk. ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;oświadczenie, o którym mowa w rozdziale
I ust 4, pkt 4.4 SWZ.W przypadku gdy Wyk. powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do
wykazania w załączniku nr 3 do SWZ informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwyk. oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane. Wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV SWZ dotyczące każdego
partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym ; f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich; g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które usługi
wykonują poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian zawarte są w § 19 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.