eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyca › Zakup energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY -ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250573788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pleszewska 5A

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 627413039

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dobrzyca-muzeum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba4e9d93-8a13-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511248

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039751/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba4e9d93-8a13-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poprzez e-mail: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl; Zamawiający prosi aby zapytania do SWZ składać na e-mail: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych: Wiesław Kaczmarek - Dyrektor, e-mail sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl,
tel: +48 627413039.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”;
15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego
pod numerem telefonu +48 22 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
20) Opis weryfikacji konta oraz nadawania uprawnień zawiera instrukcja użytkownika dostępna
na stronie platformy w dziale FAQ: https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs
oraz https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/. Sposób przesyłania dokumentów i ich podpisywania opisany jest w instrukcjach znajdujących się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;
2) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-Parkowy, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca, zwane dalej także „Muzeum”;
3) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Muzeum możliwy jest pod tel. 607 65 90 88 lub adresem e-mail: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl lub listownie na adres ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych;
4) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej” (nr postępowania: DOO.264.1.2023);
5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów,
w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora;
6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 4) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO;
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Klauzula RODO jest dostępna na stronie: https://dobrzyca-muzeum.pl/artykul.php?id=725
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Klauzula RODO jest dostępna na stronie: https://dobrzyca-muzeum.pl/artykul.php?id=725
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOO.264.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 181700 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup energii elektrycznej. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej o łącznym wolumenie
230000 kWh, w tym:
C23: 200000 kWh
C12A: 30000 kWh
Dostawy energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb ppe - szczegółowy wykaz ilości energii, punktów poboru energii elektrycznej - lokali i obiektów stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera także – zał. 3 do SWZ – istotne postanowienia umowy.
15) Zamawiający, jako odbiorca uprawniony, oświadcza, że jest objęty cenami dotyczącymi odbiorcy uprawnionego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243, z późn. zm.) Oświadczenie w tej sprawie zostało złożone sprzedawcy - zgodnie z wymogami ustawy. 16) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 360000,00 zł brutto. 8) Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej planuje się od dnia 01.01.2024 r., przy czym, zgodnie z obowiązującym prawem, warunkiem rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów poboru jest pozytywnie i prawidłowo przeprowadzona, bez zwłoki, procedura zmiany sprzedawcy (12 miesięcy od skutecznie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + T
4) Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą łączną liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5) Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.


UWAGA !

1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną i aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie wymaga złożenia
w ofercie dokumentu koncesji. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia z art. 125 ust. 1 uPzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 uPzp, 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 4. Wykaz rozwiązań
równoważnych (jeżeli dotyczy), 5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy), 6. Oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby oraz zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy), 7. Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
• jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4) Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy, w tym istotnych postanowień umowy, w zakresie:
a) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh (waloryzacja) o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług lub stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy lub innych przepisów, np. dot. gwarantowanych cen energii. Warunkiem wprowadzenia zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ustawowa zmiana opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku do Umowy,
c) zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy,
d) zmiany terminu realizacji zamówienia, Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu dostaw energii może być w szczególności okoliczność niezależna od woli stron lub zastosowanie art. 455 ust. 2 uPzp,
a) zmiany umowy wynikające ze zmian obowiązującego prawa,
b) zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu art. 455 uPzp,
c) strony ustalają, że na wniosek poszczególnych jednostek możliwe jest zwiększenie (do 10%) lub zmniejszenie ilości obiektów lub wolumenu energii elektrycznej (do 30%) enumeratywnie w OPZ umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy, przy czym zwiększenie - nie więcej niż 10% (art. 455 ust. 2 uPzp),
jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego.
Szczegółowe zapisy dot. zmian postanowień zawartej umowy, w tym waloryzacja zawiera zał. nr 3 do SWZ - brak miejsca w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.