eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa pomocy dydaktycznych (2 części)Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych (2 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380827452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 122

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-145

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych (2 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebead770-8a10-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015530/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 dostawa pomocy dydaktycznych dla zawodu TECHNIK INFORMATYK

1.2.15 dostawa pomocy dydaktycznych dla zawodu technik realizacji nagrań oraz realizacji nagłośnień

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebead770-8a10-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
b) przekazywanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem e-mail: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
c) W korespondencji Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) lub oznaczeniem sprawy: 6/2023

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: g) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB,
h) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem". W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uzp.zamowienia@uzp.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacja zamawiającego (administratora) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145 Łódź , e-mail: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, reprezentowany przez Dyrektora.
3. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: https://nowoczesnaszkola.edu.pl/klauzula-rodo/
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Województwa Łódzkiego w związku z realizacją zadań powierzonych jednostce.
5. Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa:
5.1 art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. Zgodnie z art. 222 ust. 5 PZP dane wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym są udostępniane na stronie BIP, tak jak ogłoszenie o wykonaniu umowy na podstawie art. 448 PZP.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP, a także podmioty upoważnione na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom, z którym Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzanie danych oraz odbiorcy danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane odpowiednio:
9.1 dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy;
9.2 dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane z dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej - przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym skąd pozyskano środki.
10. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (tym samym prawo do usunięcia danych) z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w PZP oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
11. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektów można zapoznać się pod adresem internetowym https://nowoczesnaszkola.edu.pl/klauzula-rodo/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Artykuł 1 Switch 3
2 Artykuł 2 Switch 9
3 Artykuł 3 Router VPN 1
4 Artykuł 4 AccessPoint 6
5 Artykuł 5 Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe typu tank 3
6 Artykuł 6 Monitory przenośne usb 3
7 Artykuł 7 Urządzenia klasy UTM 2 szt 2
8 Artykuł 8 Oprogramowanie graficzne ( 6 stanowisk) licencja na zawsze 3
9 Artykuł 9 Niszczarka do dokumentów biurowa 1
10 Artykuł 10 Szafa RACK 19'' 6U 6
11 Artykuł 11 Listwa zasilająca RACK 19'' 6
12 Artykuł 12 Organizer kabli 19" 6
13 Artykuł 13 Karta sieciowa WiFi 16
14 Artykuł 14 Śruby montażowe do szaf 200
15 Artykuł 15 Karta sieciowa przewodowa 16
16 Artykuł 16 Router z VLAN 12
17 Artykuł 17 Kabel UTP Drut 305m 1
18 Artykuł 18 Kabel UTP Linka 100m 1
19 Artykuł 19 Moduł Keystone 100
20 Artykuł 20 Wtyczka RJ-45 10
21 Artykuł 21 Patchcord 2m 50
22 Artykuł 22 Zestaw narzędzi 12
23 Artykuł 23 Mata antystatyczna 12
24 Artykuł 24 Opaska antystatyczna 12
25 Artykuł 25 Patchpanel 24P 12
26 Artykuł 26 Pamięć RAM DDR4 4GB 8
27 Artykuł 27 Dyski SSD SATA 2,5' 256 MB 60
28 Artykuł 28 Access Point 12
29 Artykuł 29 Kamera internetowa do zajęć 1
30 Artykuł 30 Mobilna biała tablica, dwustronna (kucharz) 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

31213300-5 - Szafy kablowe

31224810-3 - Przedłużacze

30191400-8 - Niszczarki

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe

30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

30237135-4 - Karty sieciowe

30237240-3 - Kamera internetowa

32413100-2 - Rutery sieciowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

35113480-7 - Ochronne opaski na nadgarstki

37453300-1 - Dyski

39532000-0 - Maty

42967000-2 - Jednostka sterująca

44322000-3 - Akcesoria do okablowania

44512940-3 - Zestawy narzędziowe

44531510-9 - Śruby i wkręty

48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

48961000-2 - Sterowniki Ethernet

30195920-7 - Tablice magnetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami,

CZĘŚĆ 1-2

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 40%

Minimalny okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na dostarczony sprzęt wynosi 2 lata [24 miesiące] (gwarancja producenta lub dostawcy)

W przypadku wydłużenia ww. okresu o kolejne miesiące Wykonawca otrzyma:
- 6 miesięcy – 5 pkt
- 12 miesięcy – 15 pkt
- 24 miesiące - 40 pkt
UWAGA:
W przypadku braku zaznaczenia konkretnego kwadratu w Formularzu oferty lub zaznaczeniu więcej niż jednego kwadratu – wówczas Zamawiający przyjmie, że wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji i rękojmi określony w OPZ i tym samym w tym kryterium otrzyma 0 punktów.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje że: 1 pkt = 1 %

P = C + D

gdzie:
P – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
D – ilość punktów badanej oferty w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Interfejs Focusrite Scarlet 18i8 1
2. Gitara elektryczna 1
3. Gitara basowa 1
4. Gitara elektroakustyczna 1
5. Statyw gitarowy 3
6. Pokrowiec gitarowy 3
7. Statyw mikrofonowy 5
8. Kabel skrętka UTP 1
9. Wtyczki RJ45 1
10 Pamięć DDR3 4GB 10
11 Statyw kolumnowy 30 kg 2
12 wzmacniacz do gitary 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

37313300-8 - Gitary

37321000-4 - Akcesoria do instrumentów muzycznych

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32572000-3 - Kabel komunikacyjny

31221000-1 - Przełączniki elektryczne

30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami,

CZĘŚĆ 1-2

1) C - cena - 60%

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:

w kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
• C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
• W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
• X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
• X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.


2) D – wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 40%

Minimalny okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na dostarczony sprzęt wynosi 2 lata [24 miesiące] (gwarancja producenta lub dostawcy)

W przypadku wydłużenia ww. okresu o kolejne miesiące Wykonawca otrzyma:
- 6 miesięcy – 5 pkt
- 12 miesięcy – 15 pkt
- 24 miesiące - 40 pkt
UWAGA:
W przypadku braku zaznaczenia konkretnego kwadratu w Formularzu oferty lub zaznaczeniu więcej niż jednego kwadratu – wówczas Zamawiający przyjmie, że wykonawca deklaruje minimalny okres gwarancji i rękojmi określony w OPZ i tym samym w tym kryterium otrzyma 0 punktów.

Maksymalnie można uzyskać 40 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje że: 1 pkt = 1 %

P = C + D

gdzie:
P – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
D – ilość punktów badanej oferty w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych
w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp.
2.1 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835):
2.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006r. z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014r. z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.1.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 2.1.1.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w pkt. 1 w rozdziale V SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dot cz1

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
2) gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie artykułów, Zamawiający dopuszcza ich zmianę na artykuły nie gorsze niż zaoferowane;
3) doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
6) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;
7) nastąpi zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, osób kontaktowych itp.
8) w przypadku uznania sprzętu za niekwalifikowalny.

dot cz 2
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
2) gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie artykułów, Zamawiający dopuszcza ich zmianę na artykuły nie gorsze niż zaoferowane;
3) doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
6) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;
7) nastąpi zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, osób kontaktowych itp.
8) w przypadku uznania sprzętu za niekwalifikowalny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie dokładnego terminu dostawy i prac w Szkole z Zamawiającym, w taki sposób aby nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami.
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Nie dotyczy.
9. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp
Nie dotyczy.
10. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenie katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp
Nie dotyczy.

11. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.