eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Świadczenie usług w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych stałych, płynnych, gruzu, papy oraz opróżniania lokali i pomieszczeń na rzecz TBS Lokum sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych stałych, płynnych, gruzu, papy oraz opróżniania lokali i pomieszczeń na rzecz TBS Lokum sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Wyspiańskiego 35C

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 22 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbslokum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbslokum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych stałych, płynnych, gruzu, papy oraz opróżniania lokali i pomieszczeń na rzecz TBS Lokum sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-197cabd9-89e9-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Ustawy, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings , która spełnia wymagania opisane w art. 64 Ustawy.
2) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 Ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tbslokum.pl , przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Ofertę i oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671)).
2) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) W celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty lub wniosku Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
5) Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
6) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuję się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane są z Głównym Urzędem Miar.

2. Zalecenia i rekomendacje Zamawiającego:
1) w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
2) w celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z,
3) pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,
4) w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
5) przetestowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem możliwości prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty,
6) nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia ofert w postępowaniu.
7) podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisania wszelkich plików muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w niniejszym postępowaniu jest: TBS Lokum sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: odo@tbslokum.pl lub pisemnie na adres: TBS Lokum sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Wyspiańskiego 35c, 72-600 Świnoujście
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.242.127.NB.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych stałych i płynnych, gruzu, papy oraz opróżniania lokali i pomieszczeń z odpadów wielkogabarytowych na rzecz TBS Lokum sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i swoim zakresem obejmuje:
1) część nr 1 – wywóz odpadów komunalnych stałych oraz płynnych z nieruchomości administrowanych przez TBS Lokum sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) kryterium „Cena” – C – waga kryterium 100 punktów.
Wykonawca w kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy oceniony najwyżej Wykonawca na wezwanie wynikające z art. 274 ust. 1 Ustawy, nie przedłoży w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń lub oświadczenia te budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia treści oświadczeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży lub nie uzupełni oświadczeń o których mowa powyżej, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania lub odrzuci ofertę jako niespełniającą wymogów SWZ.
9. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona podlegać będzie odrzuceniu w oparciu o ust. 7, Zamawiający z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na tym etapie postępowania, dokona ponownej oceny ofert w oparciu o kryteria przewidziane w niniejszym rozdziale chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia całego postępowania wskazane w art. 255 Ustawy.
10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 Ustawy.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych stałych i płynnych, gruzu, papy oraz opróżniania lokali i pomieszczeń z odpadów wielkogabarytowych na rzecz TBS Lokum sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i swoim zakresem obejmuje:
1) część nr 2 – usługi związane wywozem odpadów i opróżnianiem lokali realizowane na zgłoszenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) kryterium „Cena” – C – waga kryterium 100 punktów.
Wykonawca w kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 Ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy oceniony najwyżej Wykonawca na wezwanie wynikające z art. 274 ust. 1 Ustawy, nie przedłoży w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń lub oświadczenia te budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia treści oświadczeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży lub nie uzupełni oświadczeń o których mowa powyżej, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania lub odrzuci ofertę jako niespełniającą wymogów SWZ.
9. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona podlegać będzie odrzuceniu w oparciu o ust. 7, Zamawiający z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na tym etapie postępowania, dokona ponownej oceny ofert w oparciu o kryteria przewidziane w niniejszym rozdziale chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia całego postępowania wskazane w art. 255 Ustawy.
10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 Ustawy.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dla każdej z części postępowania jeśli wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) jako podmiot transportujący odpady. Wpis do rejestru powinien dotyczyć co najmniej odpadów o kodach – określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10 z późn. zm.): 17 01 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż dla części:
• nr 1 – 50 000,00 zł,
• nr 2 – 80 000,00zł.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub Wykonawcy mogą go spełniać łącznie.

W przypadku składania oferty na większą ilość części należy zsumować wartość wymaganego ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC przez cały okres trwania Umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy.
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
b) potwierdzenie aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) jako podmiot transportujący odpady.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

2) oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1,(zgodnie z Załącznikiem nr 4a), traktujące o:
a) nie podleganiu wykluczeniu, zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.
b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ
c) poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców.

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, stanowiące Załącznik nr 4b.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

Ww. oświadczenie lub inny podmiotowy środek dowodowy należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, stanowiące Załącznik nr 4c.
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

5) odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inne formy prawne.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy w oryginale dołączyć do oferty.
4. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać nazwę postępowania, którego dotyczy i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienia, a każdy z Wykonawców udzielających pełnomocnictwa musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5. Wykonawcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) mogą złożyć elektroniczną kopię umowy aktualnej spółki cywilnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez każdego wspólnika tej spółki kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jej odpis notarialny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza – jeżeli będzie z niej wynikać pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik.
6. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
7. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
8. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, wraz z ofertą:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust.1 Ustawy, (zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SWZ), oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy, stanowiące Załącznik nr 4c do SWZ.
10. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w terminie, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 SWZ, wezwie do złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 pkt 2 lit. b – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
11. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału lub podstawy do wykluczenia z postępowania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia Umowy zostały wprowadzone do treści Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 Ustawy oraz w treści Umowy.
6. Opisane w treści Umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmiana, na które Strony Umowy mogą wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lokum_swinoujscie/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium „Cena” – C – waga kryterium 100 punktów

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla każdej części wynosi 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. a jeżeli Umowa zostanie zawarta w późniejszym terminie to od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2024 r.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są w sprawach merytorycznych i technicznych:
a) Pani Katarzyna Szober - Wasiłowska, tel. 91 321 22 80 wew. 41;
b) Pani Katarzyna Ogorzałek, tel. 91 321 22 80 wew. 62,
c) Pani Anna Namyślak, tel. 91 321 22 80 wew. 70.

3. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu powinny:
1) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, umożliwiającej zapoznanie się z tą treścią, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym lub za pomocą wydruku;
3) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Zamawiający zwraca uwagę na wystąpienie limitu objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów.
6. W zależności od formatu podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wewnętrznym podpisem (typ wewnętrzny).
a) dokumenty w formacie pdf należy podpisywać tylko formatem PAdES;
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy należy użyć formatu XAdES.
7. Dopuszczalne formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .doc, .xls, .ppr, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .zig, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xls, .xslt, .xades, .pades - zgodne z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
1) art. 108 ust 1 pkt 1-6 Ustawy;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy;
3) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.